بررسی تاثیرآموزش مهارت خودکنترلی برعزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش مهارت خودکنترلی بر عزّت نفس دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دوم شهرارومیه بود. طرح پژوهش حاضر یک مطالعۀ نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر هستند که در سال اول مقطع متوسطه دوم ارومیه که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه نهایی پژوهش شامل 26 نفر بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.  ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش آزمون عزت نفس کوپراسمیت بود؛ پرسشهای پژوهش قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اجرا شد. برنامه آموزش مهارت خودکنترلی در طول 10 جلسه هفته ای یکبار بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ در حالی که گروه کنترل برنامه عادی خود را طی می کردند. 4 فرضیه در این پژوهش مطرح شده است که با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات عزت نفس کلی و ابعاد چهار گانه آن تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که آموزش مهارت خودکنترلی بر افزایش عزت نفس در گروه آزمایش به طور معناداری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


-   بادله، مرتضی، فتحی، مهدی، شعرباف، حمیدرضا، بادله، محمدتقی، استادی، نقی (1392)،مقایسه مقایسه میزان اثربخشی هیپوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان، ، سال 15، شماره 3، ص 422- 412

-   توزنده جانی، حسن، صدیقی، کاظم، نجات، حمید، کمال پور، نسرین(1386)،اثربخشی نسبی آموزشهای شناختی ـ رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، شماره 16، ص 56- 41

-   حسینی نسب، سیدداود، مصرآبادی، جواد، آقاجان زاده، ناهید(1389)، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر تبریز، فصلنامه علوم تربیتی، سال 3، شماره 11، ص 64- 47

-   حقیقی، جمال، موسوی، محمد، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، بشلیده، کیومرث(1385)، بررسی تأثیر آموزش مهارت زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دخترسال اول متوسطه، ، سال 13،شماره 1، ص 61-78 

-   ساجدی، سهیلا، آتش پور، سیدحمید، کامکار، منوچهر(1388)، تأثیر آموزشهای مهارتهای زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا، سال 11، شماره 39،ص26  ـ 14

-   سرخوش، سعداله(1384)، مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، همدان: انتشارات کرشمه

-   شاکری نیا، ایرج(1376)، شناخت عزت نفس و روشهای افزایش آن ، سال 13، شماره 5، ص65- 63

-   صفری دهخوارقانی، نسرین(1387)، مقایسه اثربخشی شیوه کنترل تکانه پرکینسون و آموزش آموزش خودکنترلی بر کاهش تکانشوری نوجوانان دختر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

-   علیمردانی، محمد(1384)، تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان شهرساوه، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

-   فرقانی طرقی، ام ابنین، جوان بخت، مریم، بیاضی، محمدحسین، صاحبی، علی، وحیدی، شعیب، دروگر، خدیجه(1391)، مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی و رفتاری و واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 14، شماره 2، ص 172- 80

-   کیانی، جمیله، پاکیزه، علی، استوار، افشین، نمازی، سودابه(1391)، بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر افزایش عزت نفس و کاهش ناامیدی نوجوانان مبتلا بتالاسمی، فصلنامه طب جنوب، سال 13، شماره 4، ص 252ـ 241

-   گلکار، حمید، آزاد فلاح، پرویز، رسول زاده، طباطبایی، سیدکاظم(1390)، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود، مجله مطالعات روان شناسی بالینی، دوره 1، شماره 2،ص 24- 1

-   مرادی شهربابک، فاطمه، قنبری هاشم آبادی، بهرام علی، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا(1389)، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی، سال 11، شماره 2،  ص238- 227

-   مظاهری، اکرم، باغبان، ایران، فاتحی زاده، مریم(1385)، تأثیر آموزش گروهی به شیوه های رفتاری و رفتارشناختی برعزت نفس دانشجویان خوابگاه دختر دانشگاه اصفهان، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره 29، ص128-117  

-   موسوی اصل، سیدجاسم(1388). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر مسئولیت پذیری و عزت نفس دانشجویان دختر مرکز تربیت معلم حضرت خدیجه زهرا(س) اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، واحد تحقیقات خوزستان

-   نریمانی، محمد، ابوالقاسمی، عباس، رضازاده، حیدر(1390)، اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 1، سال 1، شماره 2، ص 50 ـ 31

-   یاریاری، فریدون، کدیور، پروین، میرزاخانی، محمد(1387)، بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان، سال 3، شماره 10، ص 166ـ 145

 

-     Coast sworth, J. & Conroy, p. E (2006), Enhancing the self – eseem of yout swimmers through coach training, Gender and age effectse, psychology of sport and Exercise, volum 7, Issue 7, March 2006, pages 173-192            

-     Mc manus, ferd (2009), Congnitive – behavior therapy for low self esteem, Acase example. Association for behavior and cognitive therapies publish by Elsevior.

-     Mayer, J. D; Salovey, P. (2003), Measuring emotional with the MSCEITV. 205 Emotion, 3, PD. 97- 105

-     Snyder, (1974), “self-monitoring of expressive behavior. J, personal. Soc. Psycho. 30: 526- 527. 1974