بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان خود کارآمدی و خوش‌بینی در دانش­آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط آن با سبک فرزند پروری مادران آن‌ها بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری موردمطالعه شامل کلیه دانش­آموزان دختر دبیرستانی (15-16 ساله) شهر تهران و مادران آن‌ها بود و نمونۀ موردنظر شامل 107 مادر و 107 فرزند بود که به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش نامۀ سبک­های فرزند پروری بامریند، پرسش نامۀ جهت­گیری زندگی (LOT-R) و پرسش نامۀ خود کارآمدی شرر و همکاران (1982). داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS، روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه بین سبک فرزندپروری مقتدرانه مادران با خود کارآمدی فرزندان معنادار است. همچنین بین سبک فرزندپروری مستبدانه و خوش‌بینی فرزندان به‌طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد خود کارآمدی و خوش بینی فرزندان از طریق سبک های فرزندپروری فابل پیش بینی است. با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت که آموزش سبک فرزندپروری مقتدرانه به والدین     می­تواند موجب ایجاد خود کارآمدی در فرزندان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Self Efficacy and optimism in High ‎School Female Students and Their Relationship with ‎Mother’s Parenting Style

چکیده [English]

The aim of the present research was to examine the rate of self efficacy and optimism of high school Female students and their relationship with mothers parenting style. The design of the study was descriptive and correlation one. The population of the study included all high school female student (15-16) year and their mothers in Tehran. The sample consisted of 107 mothers and 107 girls who had been selected through random clustering method. The instruments in this study were Parenting Style questionnaires by Bamrind (1972), Life Orientation questionnaires (1985), and self efficacy questionnaires by scherer and et al. The research data were analysed by using SPSS software through the correlation analysis and multi variation regression.The finidings indicated a meaningful relationship between the mother’s authoritative parenting style and their daughter’s self efficacy. It was also shown that there is a negative relationship between the mother’s authoritative parenting style and their daughter’s optimism. The results of the regression analysis showed that the self efficacy and optimism of the children can be predicted through the parenting styles of the parents. Based on these results, teaching authoritative parenting style to parents can cause an efficacy in children as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Parenting style
  • Optimism
  • mothers

 

-   افضلی، اعظم (1387)، بررسی رابطۀ خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی و سبک­های مقابله­ای در دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان­نامه جهت اخذ مورک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی.

-   باقرپور کماچانی، صغری. بهرامی، احسان. فتحی آشتیانی، هدی. احمدی، علی (1385)، بررسی رابطۀ الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان. فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی، شمارۀ 4. ص 28-35.

-   توزنده جانی، حسن. توکلی زاده، جهانشیر. لگزیان، زهرا(1390)، اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور. فصلنامه افق دانش، سال هفدهم، شماره 2، ص 56

-   جلیلی، علی. حسین­چاری، مسعود (1389)، تبیین تاب­آوری روان‌شناختی بر حسب خود کارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجلۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. شمارۀ 6. ص 131-153.

-   حسینی دولت ابادی، فاطمه. سعادت، سجاد. قاسمی جوبنه، رضا (1392)، رابطه بین سبک های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی. پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 8، پاییز و زمستان 1392  صص 67-88

-   خسروشاهی، جعفر. هاشمی­نصرت­آبادی، تورج(1391)، رابطۀ اضطراب اجتماعی، خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان. مجلۀ پزشکی ارومیه. دورۀ 23. شمارۀ 2. ص 115-122.

-   دبیری، سولماز. دلاور، علی. صرامی، غلامرضا. فلسفی­نژاد، محمد (1391)، تدوین مدل سبک­های فرزند پروری، شخصیت، عزت نفس و شادکامی: الگوی تحلیل مسیر. فصلنامه خانواده پژوهشی. سال هشتم. شماره 30. ص 93-104.

-   رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه (1388)، ارتباط ادراک از سبک فرزند پروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. اسفند 88. سال شانزدهم. شماره 39.

-   محمدزاده، حسن. حیدری، ماندانا (1391)، رابطۀ شکست یا موفقیت با انتظارات خود کارآمدی مردان جوان در تکلیف تیراندازی. مجلۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. شمارۀ 9. ص 5-18.

-   مقتدری، نازفر. رفاهی، ژاله (1390)، اثربخشی آموزش ارزشهای زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خود کارآمدی والدین آنان. مجلۀ پژوهش در برنامۀ درسی. سال هشتم. شمارۀ 30. ص 116-124.

-   نیک منش، زهرا. کاظمی، زهرا (1389)، تأثیر الگوی خوش‌بینی به روش قصه­گویی بر کاهش افسردگی کودکان. مجله روانشناسی معاصر. ص 12-20.

 

-     Chan, T, & Koo, A. (2009), Parenting Style and Youth Outcomes in the UK,A paper were presented at the conference of the British Sociological Association, and research seminar at the University of Oxford.

-     Cripps, K & Zyromski, B. (2009),  Adolescents’ Psychological Well-Being and Perceived Parental Involvement: Implications for Parental Involvement in Middle Schools.  Research in Middle Level Education Online 33(4): 1-13.

-     Ford, R.C. Dckson, D.R. (2012), Enhancing customer self-efficacy in co-producing servis experiences. Business horizons, 55,179-188.

-     Hasan, N., & Power, T.G. (2002), Optimism and pesimim in children. A study of parenting correlates. International Journal of behavioral development, 26, 185-191

-     Hatamy,A. Fathi, E. Gorji,Z. Esmaeily,M.(2011), The relationship between and attachment

-     Heininen, k. (2004), Underpinning of dispositional optimism and pessimism and associated constructs. Rerieved from http://www. Ethesis.

-     Hoeve,M.Dubas,S.Gerris,J.Van der laan,P.Smeek,W (2011), Maternal anpaternal parenting style: Unique and combined like to adolescent and early adult delinquency. Journal of adolescence 34 (2011) 813 – 827

-     Heaven, P., Ciarrochi, J (2008), Parenting styles, gender and the development of hope and self- esteem,  European Journal of Personality , 22, 707- 727.

-     Jaeckel,D. Seiger, C.P. Orth, U. Wiese,B.S. (2012), Social support reciprocity and occupational self-efficacy beliefs during mother s organizational re-entry. Journal of vocational behavior, 80, 390-399

-     Jouns, D.J. Forehand, R, Brody, G.H.& Armisted, L. (2004), Positive parenting style and child psychosocial adjustment in inner-city single-parent African American families: the role of maternal optimism. Behavior modification, 26, 464-481

-     Karademas, F.C. (2006), Self-efficacy, social support and well-being the role of optimism. Personality and individual differences, 40, 1281-1290

-     Lindsy, E(2001), Social determinats of young children optimism. retrieved from http://ppc.sas.upenn-eda/istitute

-     Natalia, A.W. Genevieve, D. Hancock, M. Sean, PH. (2012), Optimism and pessimism in children with cancer and healthly children: confirmly factor analysis of youth life orientation test and relation with healthy-related quality of life. Oxfod journal, 16.

-     Seligman M.E.P. Forgeard, M.J.C. (2012), Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques psychologiquest, 18, 107-120

-     Srivastava S, Richards M, McGonigal MK, Butler AE, Gross JJ(2006), Optimism in close relationships: how seeing things in a positive light makes them so. J Pers Soc Psychol 2006; 1: 143-53

-     Tom, B., Chong, A., Kadirvelu, A and Khoo, Y (2012), Parenting styles and self- efficacy of adolescents: Malaysian scenario, Global journal of human social Science, 12, 18- 25.

-     Turner, E., Chandler, M and Beffer, R (2009), The influence of parenting styles, achievement motivation, and self- efficacy on academic performance in college students, Journal of College Student Development, 50, 337- 346