بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان خود کارآمدی و خوش‌بینی در دانش­آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط آن با سبک فرزند پروری مادران آن‌ها بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری موردمطالعه شامل کلیه دانش­آموزان دختر دبیرستانی (15-16 ساله) شهر تهران و مادران آن‌ها بود و نمونۀ موردنظر شامل 107 مادر و 107 فرزند بود که به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش نامۀ سبک­های فرزند پروری بامریند، پرسش نامۀ جهت­گیری زندگی (LOT-R) و پرسش نامۀ خود کارآمدی شرر و همکاران (1982). داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS، روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه بین سبک فرزندپروری مقتدرانه مادران با خود کارآمدی فرزندان معنادار است. همچنین بین سبک فرزندپروری مستبدانه و خوش‌بینی فرزندان به‌طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد خود کارآمدی و خوش بینی فرزندان از طریق سبک های فرزندپروری فابل پیش بینی است. با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت که آموزش سبک فرزندپروری مقتدرانه به والدین     می­تواند موجب ایجاد خود کارآمدی در فرزندان شود.

کلیدواژه‌ها


 

-   افضلی، اعظم (1387)، بررسی رابطۀ خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی و سبک­های مقابله­ای در دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان­نامه جهت اخذ مورک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی.

-   باقرپور کماچانی، صغری. بهرامی، احسان. فتحی آشتیانی، هدی. احمدی، علی (1385)، بررسی رابطۀ الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان. فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی، شمارۀ 4. ص 28-35.

-   توزنده جانی، حسن. توکلی زاده، جهانشیر. لگزیان، زهرا(1390)، اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور. فصلنامه افق دانش، سال هفدهم، شماره 2، ص 56

-   جلیلی، علی. حسین­چاری، مسعود (1389)، تبیین تاب­آوری روان‌شناختی بر حسب خود کارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجلۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. شمارۀ 6. ص 131-153.

-   حسینی دولت ابادی، فاطمه. سعادت، سجاد. قاسمی جوبنه، رضا (1392)، رابطه بین سبک های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی. پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 8، پاییز و زمستان 1392  صص 67-88

-   خسروشاهی، جعفر. هاشمی­نصرت­آبادی، تورج(1391)، رابطۀ اضطراب اجتماعی، خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان. مجلۀ پزشکی ارومیه. دورۀ 23. شمارۀ 2. ص 115-122.

-   دبیری، سولماز. دلاور، علی. صرامی، غلامرضا. فلسفی­نژاد، محمد (1391)، تدوین مدل سبک­های فرزند پروری، شخصیت، عزت نفس و شادکامی: الگوی تحلیل مسیر. فصلنامه خانواده پژوهشی. سال هشتم. شماره 30. ص 93-104.

-   رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه (1388)، ارتباط ادراک از سبک فرزند پروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. اسفند 88. سال شانزدهم. شماره 39.

-   محمدزاده، حسن. حیدری، ماندانا (1391)، رابطۀ شکست یا موفقیت با انتظارات خود کارآمدی مردان جوان در تکلیف تیراندازی. مجلۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. شمارۀ 9. ص 5-18.

-   مقتدری، نازفر. رفاهی، ژاله (1390)، اثربخشی آموزش ارزشهای زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خود کارآمدی والدین آنان. مجلۀ پژوهش در برنامۀ درسی. سال هشتم. شمارۀ 30. ص 116-124.

-   نیک منش، زهرا. کاظمی، زهرا (1389)، تأثیر الگوی خوش‌بینی به روش قصه­گویی بر کاهش افسردگی کودکان. مجله روانشناسی معاصر. ص 12-20.

 

-     Chan, T, & Koo, A. (2009), Parenting Style and Youth Outcomes in the UK,A paper were presented at the conference of the British Sociological Association, and research seminar at the University of Oxford.

-     Cripps, K & Zyromski, B. (2009),  Adolescents’ Psychological Well-Being and Perceived Parental Involvement: Implications for Parental Involvement in Middle Schools.  Research in Middle Level Education Online 33(4): 1-13.

-     Ford, R.C. Dckson, D.R. (2012), Enhancing customer self-efficacy in co-producing servis experiences. Business horizons, 55,179-188.

-     Hasan, N., & Power, T.G. (2002), Optimism and pesimim in children. A study of parenting correlates. International Journal of behavioral development, 26, 185-191

-     Hatamy,A. Fathi, E. Gorji,Z. Esmaeily,M.(2011), The relationship between and attachment

-     Heininen, k. (2004), Underpinning of dispositional optimism and pessimism and associated constructs. Rerieved from http://www. Ethesis.

-     Hoeve,M.Dubas,S.Gerris,J.Van der laan,P.Smeek,W (2011), Maternal anpaternal parenting style: Unique and combined like to adolescent and early adult delinquency. Journal of adolescence 34 (2011) 813 – 827

-     Heaven, P., Ciarrochi, J (2008), Parenting styles, gender and the development of hope and self- esteem,  European Journal of Personality , 22, 707- 727.

-     Jaeckel,D. Seiger, C.P. Orth, U. Wiese,B.S. (2012), Social support reciprocity and occupational self-efficacy beliefs during mother s organizational re-entry. Journal of vocational behavior, 80, 390-399

-     Jouns, D.J. Forehand, R, Brody, G.H.& Armisted, L. (2004), Positive parenting style and child psychosocial adjustment in inner-city single-parent African American families: the role of maternal optimism. Behavior modification, 26, 464-481

-     Karademas, F.C. (2006), Self-efficacy, social support and well-being the role of optimism. Personality and individual differences, 40, 1281-1290

-     Lindsy, E(2001), Social determinats of young children optimism. retrieved from http://ppc.sas.upenn-eda/istitute

-     Natalia, A.W. Genevieve, D. Hancock, M. Sean, PH. (2012), Optimism and pessimism in children with cancer and healthly children: confirmly factor analysis of youth life orientation test and relation with healthy-related quality of life. Oxfod journal, 16.

-     Seligman M.E.P. Forgeard, M.J.C. (2012), Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques psychologiquest, 18, 107-120

-     Srivastava S, Richards M, McGonigal MK, Butler AE, Gross JJ(2006), Optimism in close relationships: how seeing things in a positive light makes them so. J Pers Soc Psychol 2006; 1: 143-53

-     Tom, B., Chong, A., Kadirvelu, A and Khoo, Y (2012), Parenting styles and self- efficacy of adolescents: Malaysian scenario, Global journal of human social Science, 12, 18- 25.

-     Turner, E., Chandler, M and Beffer, R (2009), The influence of parenting styles, achievement motivation, and self- efficacy on academic performance in college students, Journal of College Student Development, 50, 337- 346