بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار و عزت‌نفس با سلامت‌روان در  دانش‌آموزان دختر متوسطه مشکین‌شهر انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات میدانی بوده و کاربردی، توصیفی و روش آن همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بالغ بر4253  نفر از دانش‌آموزان دختر متوسطه در رشته ها و پایه های مختلف مشگین شهر می‌باشد از این تعداد    353  نفر نمونه آماری را در برمی گیرد،که به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسش نامه‌­های استاندارد عزت‌نفس کوپر اسمیت و بهداشت‌روانی دروگاتیس و محقق ساخته باور‌داشتن به اتمام کار بسته پاسخ، استفاده شده است. برای کشف رابطه بین داده ها و میزان رابطه آن ها، از آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان و ضریب همبستگی پیرسون به کار رفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، که بین باور‌داشتن به اتمام کاربا سلامت‌روان و همچنین عزت­نفس با سلامت‌روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان نشان داد که هر دو متغیر باور‌داشتن به اتمام کار و عزت‌نفس قادر به پیش بینی سلامت‌روان هستند ( p=0/000، (38/267) F).

کلیدواژه‌ها


 

-   احمدوند، محمدعلی (1392)، بهداشت روانی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ،یازدهم.

-   بیابانگرد، اسماعیل (1380)، روش های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات  انجمن اولیا و مربیان.

-   بیابان گرد،اسماعیل(1384)، روان شناسی نوجوانان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.

-   دوانپی شولتز و سیدنی الن شولتز (1392)، نظریه های شخصیت، ترجمه: یحیی سید محمدی. (2013). تهران: نشر ویرایش، چاپ بیست و ششم.

-   رحیمیان، بوگر واسحق، اصغر (1387)، رابطه سرسختی رو عزت‌نفس با سلامت‌روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ( اندیشه و  رفتار ) ( پیاپی52 ) 62 ـ 70.

-   ساپینگتون، اندرو (1393)، بهداشت‌روانی. مترجم: حمیدرضا حسین شاهی برواتی، انتشارات روان، مرداد1393.

-   شاملو، سعید (1388)، بهداشت‌روانی. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات، رشد.

-   قمری، محمد(1386)، مقایسه باور‌داشتن و عزت‌نفس و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر. تازه ها و پژوهشهای مشاوره (21 ) 127 ـ 142.

-   کری، جرالد (1392)، نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی (2013). تهران: نشر ارسباران، چاپ دهم.

-   نیسی، عبدالکاظم (1384)، بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت‌نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی اداراک شده و سلامت‌روان دختران دانش آموز پایه اول دبیرستانهای شهرستان  آبادان. مجله تربیتی و روانشناسی، 137 ـ 152.

 

-     Crocker, S., Wolf, C.T (2001), contingencies of self-worth. Psychological eview.108 (3), 593-623.

-     Coopersmith, S.(1967), Self-esteem Inventory.By W.H.Freeman andcompany. Published in 1982 by consulting Psychologists Press, Inc.vol.68.8pp.57

-     DerogatisLR, Rickels, K., &Rock, A. (1976), The SCL-90 and the  MMPI:Astep in the validation of  a new self-report scale.Br JPsychiay: 128:289-9

-     Falci, C.D. (2011), Self-esteem and mastery trajectories in high school by social class and gender.SocialScience Research, 40(2), 586-60.

-     Grossman R. & Wirt R. (2004), Stress, selfesteem, and mental health: Howdoesgender make a difference. Journal of clinical psychology, vol.68,8pp57

-     Gntierrez_Dona, Benicio; Luszczynska, Aleksandra and Schwarze, Ralf. (2005), General Self- efficacy in Various Domains of human functioning: Evidence from five countries. International Journal of Psychology. 40(2), 80-89.

-     Hauch, M., & Paul, S. (1997), Self esteem and adolescent  problem.Modelingreciprocal effects. New York:   Wiley Press.

-     James,w.(1890),The principles of psgcholojg(vol.2).New york: Henrg Holt.

-     Judge et at (2002), Are mea sures of self-esteem neruoticismolocus of control and generalized self-efficacy indicators of a common core construct? Journal personality and social psychology83 (3). PP: 693-710.

-     Langford J, Clance PR. (1993),The imposter phenomenon: Recent research findingsrega,krding dynamics, personality and family patterns and their  implication for treatment.

-     Raggi, Alberto; Leonardi, Matilde; Mantegazza, Renato; Casale, Silvia; Fioravanti, Giulia (2010),Social support and self-efficacy in patients with Myasthenia G ravis: a common pathway towards positive health outcomes.  Neurological Sciences. 31:231-235.

-     Silverstone, H.P. (1991), Low Self-Esteem in different Psychiactive conditions. British Journal of clinical Psychology. Vol. 30, pp.188-183.

-     South all, D., Roberts, J.E(2002),Attribution style and self –esteem in  vulnerabitily to adolescent depressive study. Cohnitive Therapy and research.26 (5) PP:563-579.

-     Watson .D.Suls, J., harg .J(2002),Global self-esteem in relation to  struhtralmomels of personality and affectivity.Journal of  psychology.83(1).PP:185-197.

-     Yaratan, H., Yucesoylu, R. (2010), Self-esteem, selfconcept self-talk and significant others’ statements in fifth grade students: Differences according to gender and school type. Procedia- Social and Behavioral Sciences,2(2),3506-3518