رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جرأت ورزی و مسئولیت پذیری با تمایز یافتگی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش شامل 100 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسش نامه های خود متمایز سازی (SDS)، مسؤولیت پذیری (RS)، و      جرأت ورزی (AS) را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین جرأت ورزی و تمایز یافتگی رابطه مثبت و معنی دار (01/0P<) وجود داشت. همچنین رابطه مسؤولیت پذیری وتمایز یافتگی و رابطه مسؤولیت پذیری و جرأت ورزی نیز معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در پیش بینی تمایز یافتگی حاکی از آن است 18% واریانس متغیر تمایز یافتگی توسط   جرأت ورزی و مسئولیت پذیری تبیین می شود. بر اساس نتایج این پژوهش می توان تمایز یافتگی را تابعی از مسوولیت پذیری و جرات ورزی دانست.
 

کلیدواژه‌ها


-   اکبری محمد (1386)،  اثر بخشی آموزش ابراز وجود برتوانایی حل مسئله، حرمت خود و هوش هیجانی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   بهرامی فاطمه، ملکیان حسین، عابدی محمدرضا (1385)، بررسی ومقایسه راهکارهای افزایش مسؤلیت پذیری، فصل نامه آموزه (17 )، صص 64-72.

-   پروچاسکا جیمز او، نوراکراس جان سی (1385)، نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1999).

-   جلالی امیر (1389)، تاثیر آموزش و سرمشق گیری بر جرات ورزی ومسئولیت  و استقلال نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

-   جعفری خیراله (1391)، رابطه بین انگیزه پیشرفت، ادراک لیاقت و مسوولیت پذیری دردانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ساوه.

-   حاجی حسنی مهرداد، شفیع آباری، عبدالله، پیرساقی، فهیمه، کیانی پور، عمر (1391)، رابطه بین پرخاشگری ،ابراز وجود وافسردگی با آمادگی به اعتیاد، فصلنامه دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی، (13)، صص 49-62.

-   ریس و گراهام (1389)،آموزش ابراز وجود، ترجمه منیجه شهنی ییلاق و علیرضا رضایی، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.

-   زارعی سلمان، فرحبخش کیومرث، اسمعیلی معصومه (1390)،تعیین سهم خود متمایز سازی، اعتماد، شرم وگناه در پیش بینی سازگاری ازدواج ، فصلنامه دانش و پژوهش کاربردی روانشناسی 12، (45 )، صص 67-52.

-   عباس نیا مهدی (1388)، آموزش جرات ورزی بر جرات ورزی و عزت نفس  دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

-   غباری بناب باقر، حجازی مسعود(1386)، رابطه جرأت ورزی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش وعادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 7 (3)، صص 316-299.

-   ستوده، هدایت الله (1378)، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: نشر آوای نور.

-   شارف، ریچارد، اس (1387)، نظریه های مشاوره وروان درمانی ، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران: انتشارات رسا، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی1996).

-   شفیع آبادی عبدالله، ناصری غلامرضا (1390)، نظریه های مشاوره ورواندرمانی، تهران: نشر دانشگاهی.

-   شکیبایی طیبه (1385)، بررسی تاثیر آموزش خود متمایز سازی بر سلامت روان پس از طلاق ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   گلدنبرگ ایرنه، گلدنبرگ، هربرت (1386)، خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براواتی، سیامک نقشبندی والهام ارجمند  ، تهران: نشر روان، (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002).

-   محسن زاده فرشاد، شهر آرای مهرناز، گودرزی محمود (1388)، بررسی ارتباط تمایز یافتگی خود با سبک های هویت،  پژوهش های مشاوره، 32، صص 73-90.

-   محمدخانی شهرام (1384)، ساخت و استانداردسازی پرسشنامه­ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد به منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواد، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران.

-   میکائیلی منیع فرزانه (1389)،مقایسه مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت عمومی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی و روزانه استان آذربایجان غربی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 9 (34)، صص 65-63.

-   نعمتی مه سیما (1388)، ساخت و هنجاریابی مقیاس مسئولیت پذیری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

 

-     Alberti R, Emmons M, (2001), Your Perfect Right: Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships, 8th Edi, Atascadero, CA: Impact Publishers, Inc.

-     Ames DR, Wazlawek AS, (2014), Pushing in the Dark: Causes and Consequences of Limited Self-Awareness for Interpersonal Assertiveness, Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 40(6), p: 775-790.

-     Bowen M, (1996), Family therapy in clinical practice, New York: Aronson.

-     Campos B, Keltner DBeck JM, Gonzaga GC, John OP, (2007), Culture and teasing: the relational benefits of reduced desire for positive self-differentiation, Personality and Social Psychology Bulletin, 33(1), p: 3-16.

-     Friedman E, (1991), Bowen Theory and therapy in AS Curman, D P Kniskern, (EDS), Handbook of family therapy, vol, 11, New York: Brunner / mazel.

-     Esmit M, (2004), Probability of assertive behavior, interpersonal anxiety and self-efficacy of South African register dietitians, Journal of Hom Nutrition Diet, 15 (1), p: 233-245,

-     Fatter D M, Hayes JA, (2013), what facilitates countertransference management? The roles of therapist meditation, mindfulness, and self-differentiation, Psychotherapy Research, 23(5), p:  502-513.

-     Hargie O, Saunders C, Dickson D, (1995), Social Skills in interpersonal Communication, Third edition, London: Rutledge.

-     Hawton K, (2004), Cognitive behavior therapy for psychiatric problems A:  McGraw Hill.

-     Kerr ME,  Bowen M, (1988),  Family  evaluation:  an  approach  based  on Bowen  theory, New  York: Norton.

-       Klever PH, (2009), Goal differentiation effectiveness, emotional maturity, and   nuclear, family functioning, Journal of Marital and Family Therapy, 35(3), p: 303-316.

-     Lin YR, Shiah IS, Chang YC, Lai TJ, Wang KY, & Chou, KR, (2004), Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students’ assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction, Nurse Education Today, 24, p:656-665.

-     Mohebi SSharifirad G HShahsiah MBotlani SMatlabi M, Rezaeian M,  (2012), The effect of assertiveness training on student's academic anxiety, The Journal of the Pakistan Medical Association, 62(3 Suppl 2), p: S37-41.

-     Segal P, (2006), Differetiaion of self and marital adjustment within the Asian American population, Journal of marital and family therapy, 7, p: 345-350.

-     Skowron EA, (2000), the role of differentiation of self in marital adjustment, Journal of Counseling Psychology, 47, p: 229–237.

-     Smith TA, Genry, LS, ketring SA, (2005), evaluating a youth leadership life skills development program, Journal of drug Education, 78, p: 155-169.

-     Sutherland JA, Cook LStetina P, Hernandez  C, (2009), Women in substance abuse recovery: measures of resilience and self-differentiation,West Journal of Nursing Research,31(7),p:905-922.

-     Unal S, (2012), evaluating the effect of self-awareness and communication techniques on nurses' assertiveness and self-esteem, Contemporary Nurse, 43(1), p: 90-98.