بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایز یافتگی خود و اضطراب با رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تبریز می باشد. طرح تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی می باشد. نمونه این مطالعه 180 نفر از زنان متاهل شهر تبریز بودند که به صورت خوشه ای چند مرحله ای ابتدا از بین مناطق شهرداری و سپس از بین مراکز مشاوره انتخاب شدند. پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، تمایز یافتگی خودو مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ توسط آنان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین خود متمایزسازی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار، بین اضطراب و خود متمایزسازی، اضطراب و رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد (P<0/01). همچنین حدود 72 درصد از واریانس رضایت زناشویی توسط خود متمایزسازی و مولفه های آن و اضطراب تبیین می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the relationship between the differenriation ‎ Of self, anxity and marital satisfaction in married‎ ‎ Women in Tabriz‎

چکیده [English]

This study accomplished with the intention of studying the relationship between the differentiation of self, anxiety and marital satisfaction of married women in Tabriz. The sample of this study included 180 married women of Tabriz , that were selected through multi stage random-cluster sampling method first, from among the municipality locale and them from counseling centers. They completed Enrich marital satisfaction, Differentiation of self Inventory, and Zung’s Self Rating anxiety scale. The data were analyzed using Pearson‘s correlation coefficient, and regression analysis. The results showed that there were a significant positive relationship between differentiation of self and marital satisfaction and a significant negative relationship between the anxiety and differentiation of self and between the anxiety and marital satisfaction (P<0/01). The results also showed that 72 percent of the marital satisfaction variance is explained by anxiety and differentiation of self components.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation of Self
  • Anxiety
  • Marital satisfaction ‎
-   استریت،ا (1994)، مشاوره خانواده، ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا (1382) .تهران : انتشارات فراروان.
-    اسکیان،پ (1384)، بررسی تاثیر سایکودرام بر افزایش تمایز یافتگی فرداز خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه5 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
-   الیس، آ؛ هاپر، ر (1981)، زندگی عاقلانه،ترجمه مهرداد فیروز بخت(1381). تهران: انتشارت رشد.
-   به پژوه، احمد (1388)، ازدواج موفق و خانواده سالم چگونه؟. تهران:انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-   بیچاری، م؛ مهابادی، ن (1372)، روانشناسی ازدواج با تشکیل خانواده. تهران: انتشارات حافظ
-   پروچاسکا،ج؛ نورکراس،ج.س (1999)، نظریه های روان درمانی،ترجمه یحیی سید محمدی (1385). تهران: انتشارات رشد.
-   ثنایی، بار (1387)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.تهران: انتشارات بعثت.
-   خدایاری فرد،محمد؛ عابدینی،ی .(1389).نظریه ها و اصول خانواده درمانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-   شکیبایی، طیبه (1385)،بررسی تاثیر آموزش خود متمایزسازی بر سلامت روان زنان پس از طلاق.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   صحت،ن (1386)، بررسی اثربخشی آموزش خود متمایزسازی بوئن در کاهش تعارضات زناشویی زوجین ساکن شهرقم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   کاظمیان، س (1387)، بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر کاهش میزان اضطراب فرزندان خانواده های طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   کری، ج (1385)، نظریه های مشاوره و روان درمانی(نظریه و کاربست). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.
-   گاتمن، ج (1376)، چرا ازدواج موفق، چرا ازدواج ناموفق. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران: انتشارات ابجد.
-   گلادینگ، س (1382)، خانواده درمانی(تاریخچه، نظریه، کاربرد). ترجمه فرشاد بهادری، مصطفی تبریزی، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف.تهران: انتشارات تزکیه.
-   گلدنبرگ، ای، گلدنبرگ، اج(2000)، خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسن شاهی براواتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند(1382). تهران: نشر روان.
-   محمدی،اکبر (1388)،شرح جامع آزمونهای هوش و استعداد .تهران : انتشارات ارشد.
-   میلانی فر، بهروز (1370)، بهداشت روانی، تهران؛ نشر قومس.
-   نظری انامق،ع (1388)، اثربخشی آموزش خود متمایزسازی بر بلوغ حرفه ای دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   هالفورد،کیم (1384)، زوج درمانی کوتاه مدت، ترجمه مصطفی تبریزی، کاردان و جعفری. تهران: انتشارات فراروان.
 
-     Bhatt ,P.(2001),Differentiation of Self and martial adjustment within the Asian American Population. Journal of marital and family therapy.39, 131-143
-     Bowen ,M.(1976),Theory in the Practice of Psychotherapy .Inp .J. Guerin ,Jr.(Ed) ,Family therapy :Theory and Practice. New York: Gardner press.
-     Bronstein,p.h(1991),clinical treatment of marital dysfunction :A multiplebase  lone analyze ,behavioral assessment.3,335-3430
-     James ,k (2005), Marital and social adjustment in depressed and remitted married women. Journal of clinical psychology, 43,267-265
-     Kear, J. S.(1999),Marital attraction of self (Doctorial dissertation, Cali-fornia school of professional Psychology, Fresno.Dissertation Abstracts International, 39, 2505.
-     Lavery,P.J.(1998),Differentiation of self and Marital satisfaction: An Exploratory analysis based on the Bowen Theory (Doctoral dissertation, Ball state university ,1984). Dissertation Abstracts International, 45,3321.
-     Lerner.H.(2000),Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family, 38.15-28
-     Licht,Carolyn and Chabot,David(2006),The Chabot emotional differe-ntiation scale, Journal of Marital and family therapy ,V32 ,Issue 2, pg:167.
-     Nelson T.S,(2002),Differentiation :An investigation of Bowen theory with clinical and nonclinical couples(Doctoral dissertation, the International , 48,25-43.
-     Ng, M,G.(1992),Family of origin differentiation and marital satisfaction in healthy unlike, unhealthy like and unhealthy unlike couples (Doctoral dissertation, Texas woman’s university. Dissertation Abstracts International, 59, 3090.
-     Nichols, M .P & Schwartz, R.C.(1998), Marital relationship of alcoholic, conflicted and non-conflicted couples. Journal of marital and family therapy, 13,259-274.
-     Skoworon, E.A.(2000),The role of Differentiation of self in Marital adju -stment. Journal of counseling Psychology,47(2),229-237.