مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پوشش و حجاب به عنوان امری فطری، عمری به قدمت وجود انسان دارد. حیا و عفت، خصلتی انسانی است و انسان به حکم نهاد و آفرینش خویش بدان رغبت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب، زنان خانه دار و شاغل، زنان شاغل در سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی، زنان متأهل و مجرد انجام گرفت. روش تحقیق از نوع پس-رویدادی است. حجم نمونه دراین پژوهش با استفاده از جدول کوکران و مورگان تعداد 169 نفر از زنان باحجاب و 157 نفر از زنان بدحجاب (جمعاً 326 نفر)، که دارای سنین مختلف (بیش از 18 سال)، شاغل و خانه دار ونیز دارای سطح تحصیلات متفاوت بودند، به صورت تصادفی تعیین گردید. ابزار سنجش این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته و پرسش نامه سلامت عمومی GHQ28 (28 سؤال) بود. روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند. میزان پایایی با استفاده از روش اجرای مجدد 79/0r = به دست آمد. از آزمون های t و همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته هانشان داد زنان باحجاب از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی بیشتری نسبت به زنان بدحجاب برخوردارند. مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان خانه دار بیشتر از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل است. مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل در سازمانهای دولتی بیشتر از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل در سازمانهای غیردولتی است. مصونیت اجتماعی زنان متأهل بیشتر از مصونیت اجتماعی زنان مجرد است. پژوهشگران نتیجه گرفتند حجاب با مصونیت اجتماعی و سلامت روانی، وضعیت اشتغال و  محل اشتغال ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


-   قرآن مجید

-   اخوان کاظمی، بهرام (1386)،امنیت و ابعاد آن در قرآن. مجله مطالعات اسلامی، شماره 75، بهار 86.

-   ابی داود سلیمان ابن الاشعث (1409)، سنن ابی داود. بیروت: انتشارت موسسه کتب  الثقافیه.

-   الصدوق، ابی جعفر (1416)، علل الشرایع. ج2،بیروت: انتشارات مؤسسة دارالحجة الثقافیة.‌

-   العاملی، الحر (1409)، وسایل الشیعة. ج14،قم: انتشارات موسسة آل البیت الاحیاء التراث.‌

-   بوالهری، ‌جعفر (1376)، بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   جلیل‌وند، محمدامین (1380)، مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت و روان .

-   رجبی، عباس (1386)، حجاب و نقش آن در سلامت روان. قم: مرکز انتشارات موسسسه آموزشی و پژوهشی امام  خمینی .

-   شهنی ییلاق، منیجه (1383)، رابطه‌ی علّی بین نگرشهای مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه شهید چمران اهواز، ‌دوره سوم  سال یازدهم،  شماره 1و2.

-   صالحی، لیلی (1386)، رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال  یازدهم ، شماره 1، بهار.

-   صولتی، سیدکمال (1380)، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و مهارت‌های مقابله و سلامت روانی. مجموعه مقالات نقش دین  در  بهداشت  روان .

-   ضرغامی، مهران (1380)، مقابله  مذهبی اضطراب . مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   طبرسى، امین الاسلام (1986)، مجمع البیان فی التفسیر القرآن.بیروت: انتشارات دارالمعرفه.

-   طباطبایی، محمدحسین ( 1363)، تفسیرالمیزان. تهران: انتشارات محمدی.

-   عمران نسب، محمد (1377)، بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

-   قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور.  تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن ، ج  4

-    قهرمانی، محمد (1379)، تأثیر روزه‌داری بر وضعیت سلامت روانی در مسلمانان. مجله علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد، سال ششم، شماره اول، ‌بهار و تابستان.

-   کرامتی، مهری (1382)،حجاب از دیدگاه شهروندان تهرانی.فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال اول، ش اول.

-   مجلسی، محمد باقر (1983)، بحار الانوار . بیروت: انتشارات  موسسه  الوفا .

-   محبوبی منش، حسین (1385)، «تأملی کوتاه درباره آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسأله امنیت عمومی». فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره سوم.

-   محمدی ری شهری، محمد (1377)، میزان الحکمة. ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ اول، مشهد:دار الحدیث.

-   مطهری، مرتضی (1384)، مجموعه آثار. ج 19 و ج4 و ج9، تهران: انشارات  صدرا .

-   معین‏الاسلام، مریم و  طیبی، ناهید (1380)، روان‏شناسی زن در نهج‏البلاغه. قم: عطر سعادت.

-   مکارم شیرازی، ناصر (1381)،اخلاق در قرآن.  قم : چاپ دوم .

-   منصورنژاد،محمد (1383)، مسئله زن، اسلام و فمینیسم. تهران: انشارات نشر برگ زیتون .

-   نازکتبار، حسین (1385)، نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری (سرقت) جوانان شهرتهران. فصلنامه  علمی  پژوهشی  رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.

-   نوری،میرزا حسین (1987)،‌مستدرک الوسایل.ج3 بیروت:‌انتشارات مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث.‌

-   واعظی، سیداحمد (1382)، رابطه دعا و اضطراب. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   وهاب‌زاده، عبدالوهاب (1380)، اعتقادات دینی و نقش آن در کاهش اضطراب.ارائه شده در اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.