مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پوشش و حجاب به عنوان امری فطری، عمری به قدمت وجود انسان دارد. حیا و عفت، خصلتی انسانی است و انسان به حکم نهاد و آفرینش خویش بدان رغبت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب، زنان خانه دار و شاغل، زنان شاغل در سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی، زنان متأهل و مجرد انجام گرفت. روش تحقیق از نوع پس-رویدادی است. حجم نمونه دراین پژوهش با استفاده از جدول کوکران و مورگان تعداد 169 نفر از زنان باحجاب و 157 نفر از زنان بدحجاب (جمعاً 326 نفر)، که دارای سنین مختلف (بیش از 18 سال)، شاغل و خانه دار ونیز دارای سطح تحصیلات متفاوت بودند، به صورت تصادفی تعیین گردید. ابزار سنجش این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته و پرسش نامه سلامت عمومی GHQ28 (28 سؤال) بود. روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند. میزان پایایی با استفاده از روش اجرای مجدد 79/0r = به دست آمد. از آزمون های t و همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته هانشان داد زنان باحجاب از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی بیشتری نسبت به زنان بدحجاب برخوردارند. مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان خانه دار بیشتر از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل است. مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل در سازمانهای دولتی بیشتر از مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان شاغل در سازمانهای غیردولتی است. مصونیت اجتماعی زنان متأهل بیشتر از مصونیت اجتماعی زنان مجرد است. پژوهشگران نتیجه گرفتند حجاب با مصونیت اجتماعی و سلامت روانی، وضعیت اشتغال و  محل اشتغال ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of social Immunity and mental health in women ‎with poorly-veiled andwell-veiled (Hijab)‎

چکیده [English]

Well-veiled (Hijab) as something natural has a history as old as human existance. Well-veiled (Hijab) andl chastity is human charateristic and people are interested in them because of their nature and creation. The purpose of the present study was to compare the social immunity and mental health of the poorly- veiled vs. Well- veiled women, housewives vs. working women, women employed in governmental vs. non-governmental organizations, and married vs. single women. The design of the study was ex post facto.The sample of the study included 169 Well-veiled women and 157 poorly-veiled women with different age ranges (over 18 years), housewives and working women and having different educational background, selected randomly. The research instruments were a researcher-made questionaire and the general health questionnaire GHQ28. The content validity of the researcher-made questionaire was checked by experts and its reliability was calculated by test-retest method giving an index of 0.79. Data were analysed through an independent t-test and Pearson correlation. The findings revealed that the well-veiled women enjoy more social immunity and mental health compared to poorly-veiled women. Also the social immunity and mental health of the housewives were more than the working women. The social immunity and mental health of the women working in governmental organizations were better than the women working in non- governmental organizations. Similarly the social immunity and mental health of the married women were more than the single ones. The researchers concluded that Well-veiled (Hijab) has a positive relationship with the social immunity, mental health, employment status and place of employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social Immunity
  • mental health
  • well-veiled (Hijab)
  • place of employment
  • ‎marital status

-   قرآن مجید

-   اخوان کاظمی، بهرام (1386)،امنیت و ابعاد آن در قرآن. مجله مطالعات اسلامی، شماره 75، بهار 86.

-   ابی داود سلیمان ابن الاشعث (1409)، سنن ابی داود. بیروت: انتشارت موسسه کتب  الثقافیه.

-   الصدوق، ابی جعفر (1416)، علل الشرایع. ج2،بیروت: انتشارات مؤسسة دارالحجة الثقافیة.‌

-   العاملی، الحر (1409)، وسایل الشیعة. ج14،قم: انتشارات موسسة آل البیت الاحیاء التراث.‌

-   بوالهری، ‌جعفر (1376)، بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   جلیل‌وند، محمدامین (1380)، مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت و روان .

-   رجبی، عباس (1386)، حجاب و نقش آن در سلامت روان. قم: مرکز انتشارات موسسسه آموزشی و پژوهشی امام  خمینی .

-   شهنی ییلاق، منیجه (1383)، رابطه‌ی علّی بین نگرشهای مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه شهید چمران اهواز، ‌دوره سوم  سال یازدهم،  شماره 1و2.

-   صالحی، لیلی (1386)، رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال  یازدهم ، شماره 1، بهار.

-   صولتی، سیدکمال (1380)، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و مهارت‌های مقابله و سلامت روانی. مجموعه مقالات نقش دین  در  بهداشت  روان .

-   ضرغامی، مهران (1380)، مقابله  مذهبی اضطراب . مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   طبرسى، امین الاسلام (1986)، مجمع البیان فی التفسیر القرآن.بیروت: انتشارات دارالمعرفه.

-   طباطبایی، محمدحسین ( 1363)، تفسیرالمیزان. تهران: انتشارات محمدی.

-   عمران نسب، محمد (1377)، بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

-   قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور.  تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن ، ج  4

-    قهرمانی، محمد (1379)، تأثیر روزه‌داری بر وضعیت سلامت روانی در مسلمانان. مجله علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد، سال ششم، شماره اول، ‌بهار و تابستان.

-   کرامتی، مهری (1382)،حجاب از دیدگاه شهروندان تهرانی.فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال اول، ش اول.

-   مجلسی، محمد باقر (1983)، بحار الانوار . بیروت: انتشارات  موسسه  الوفا .

-   محبوبی منش، حسین (1385)، «تأملی کوتاه درباره آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسأله امنیت عمومی». فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره سوم.

-   محمدی ری شهری، محمد (1377)، میزان الحکمة. ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ اول، مشهد:دار الحدیث.

-   مطهری، مرتضی (1384)، مجموعه آثار. ج 19 و ج4 و ج9، تهران: انشارات  صدرا .

-   معین‏الاسلام، مریم و  طیبی، ناهید (1380)، روان‏شناسی زن در نهج‏البلاغه. قم: عطر سعادت.

-   مکارم شیرازی، ناصر (1381)،اخلاق در قرآن.  قم : چاپ دوم .

-   منصورنژاد،محمد (1383)، مسئله زن، اسلام و فمینیسم. تهران: انشارات نشر برگ زیتون .

-   نازکتبار، حسین (1385)، نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری (سرقت) جوانان شهرتهران. فصلنامه  علمی  پژوهشی  رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.

-   نوری،میرزا حسین (1987)،‌مستدرک الوسایل.ج3 بیروت:‌انتشارات مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث.‌

-   واعظی، سیداحمد (1382)، رابطه دعا و اضطراب. مجموعه مقالات نقش دین در بهداشت روان .

-   وهاب‌زاده، عبدالوهاب (1380)، اعتقادات دینی و نقش آن در کاهش اضطراب.ارائه شده در اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.