نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک های حل مسأله در مادران کودکان استثنایی بود. تعداد نمونه این پژوهش 75 نفر از مادران دارای کودک معلول (نابینا، ناشنوا، معلول جسمی،...) بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش که یک مطالعه همبستگی است از پرسش نامه های سبک حل مسأله کسیدی و لانگ و مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر(DAS)  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش همبستگی و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین سبک کارآمد و ناکارآمد حل مسأله با سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود دارد(001/0 p <)، همچنین سبکهای حل مسأله می تواند سازگاری زناشویی را در سطح معناداری 001/0 p < پیش بینی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت سبکهای حل مسأله کارآمد و ناکارآمد بر سازگاری زناشویی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


-   ابوالمعالی، خدیجه (1389)، نظریه های جرم شناسی و بزهکاری با تاکید بر شناخت اجتماعی. تهران: ارجمند.

-   اصلانی، خالد (1383)، نقش مهارتهای ارتباطی بر کارایی خانوادگی دانشجویان متأهل. رفاه اجتماعی(سلامت روان در ایران)، 4(14)، 124-103.

-   باباپور،جلیل، رسول زاده طبابایی، سیدکاظم، آشتیانی،علی و اژه ای، جواد (1382)، بررسی رابطه بین شیوه حل مسئله و سلامت روانشناختی دانشجویان مجله روان شناسی، 25، 16-3.

-   بردی اوزونی دوجی، رحمان، دادخواه، اصغر، خدابخشی کولایی، آناهیتا و دولتشاهی، بهروز (1391)، اثر بخشی آموزش گروهی برنامه افزایش مهارتهای مقابله زوج ها بر کیفیت ارتباط زوج های ناسازگار. مجله علوم رفتاری 6 (1)،  30-25.

-   برنشتاین، ف،اچ؛ برنشتاین، م (1382)، شناخت و درمان اختلاف‏های زناشویی. (ترجمه حمید رضا سهرابی). چاپ دوم، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

-   بنی سیف، پری ناز، دلفان آذری، قنبر علی و بنی سیف، وحید (1389)، رابطه هوش هیجانی با سبکهای حل مسأله و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. مجله علوم تربیتی،10(3)، 156-135.

-   ثنایی، باقر(1387)، مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

-   سروقد، سیروس و سادات دیانت، عارفه (1388)؛ مقایسه سبکهای یادگیری و شیوه های حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر گرایش های علوم انسانی، علوم پایه و فنی-مهندسی. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(4)،92-77.

-   قلیلی، زهره، احمدی، سید احمد و دکتر فاتحی زاده، مریم (1386)، اثربخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 1(3)،344-331.

-   محمدی، فریده (1377)، بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

-   نظری، علی محمد و نوابی نژاد، شکوه (1384)، بررسی تأثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. پژوهش های مشاور ه(تازه ها و پزوهش های مشاوره)، 4(13)، 59-35.

-   نظری،وکیل، محمد خانی، پروانه و دولت شاهی، بهروز (1390)، مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهش‏های نوین روانشناختی،6(22)، 175-149.

 

-   Ahmad, S., & Reid, D. W. (2008), Relationship Satisfaction among South Asian Canadians: The Role of ‘Complementary-Equality’ and Listening to Understand. Journal of Interpersona, 2(2), 131-150.

-   Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010), marital adjustment of childless couples. Journal of Social Science, 24(1), 73-76

-   Chang EC, D’ Zurrila TJ,&  Sanna LJ.(2005), Social  problem solving theory, research and training. Washington DC: American Psychological  Association.

-   Chinaveh, M. (2010), Training problem-solving to enhance quality of life: implication towards diverse learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7(1), 302-310.

-   D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002), Manual for the social problem solving inventory-revised. (pp.211- 244). Nourth Tonawanda, TY: Multi-Health Systems.

-   D'Zurilla TJ, Nezu AM, &Maydeu-Olivares A. (2005), Problem solving theory, research and social training. Washington DC: American Psychological Association.

-   D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004), Social problem solving: Theory and assessment. In E. Chang, T. J. D’Zurilla, & L. J. Sanna (Eds.), Social problem solving: Theory, research, and training (pp.11–27). Washington, DC: American Psychological

-   Hansson K, Lundbland A.(2006). Couple therapy: Effectiveness of treatment and long term follow up. J  FAM Ther. 28:136-52.

-   Kung WW. (2000), the intertwined relationship between depression and marital distress: Elements of marital therapy conductive to effective treatment outcome.  Journal of Marriage Fam Ther. 20(1):51-62.

-   Mendenhall TJ, Grotevant HD,&  Mcroy RF.(1996),  Adoptive couples: Communication and changes made in openness level. Fam Relation. 45(2):223.