بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف­ از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزش ورزش منظم بر شادی، مهارت ارتباط اجتماعی و رضایت از زندگی در زنان مراجعه کننده به باشگاه تناسب اندام خصوصی در شهراصفهان در سال 1392 بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون، طرح نمونه شامل 30 زن، در محدوده سنی 20 تا 50 سال می باشد. قبل از آزمون تمام افراد سه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرگایل و کروسلند، 1987)، مقیاس رضایت زندگی(دینر و همکاران، 1985) و مقیاس مهارت اجتماعی (ریجیو،1989) را تکمیل کردند.سپس نمونه به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل ( 15 هر نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تمرینات هوازی را به مدت 4 هفته و در هر هفته 3 جلسه، در هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام دادند. در پایان، هر دو گروه سه پرسشنامه را دوباره تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی بر شادکامی و رضایت از زندگی زنان در گروه آزمایش مؤثر بوده است(0.05p<). اما یافته ها نشان داد که ورزش های هوازی اثر معناداری بر مهارت های اجتماعی و ابعاد آن (کنترل اجتماعی، حساسیت اجتماعی، بیان اجتماعی، کنترل هیجانی، حساسیت عاطفی و بیان عاطفی) در گروه نمونه مورد پژوهش نداشت. با توجه به آثار مثبت تمرینات هوازی بر شادکامی و رضایت از زندگی توصیه می‌شود که این تمرینات در   برنامه های آموزشی ایروبیک و تناسب اندام زنان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of aerobic training on welfare, social ‎skills and life satisfaction in women

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of exercise training programs on the happiness, social skills and life satisfaction in women attending Isfahan private fitness clubs in 2013. The research was a quasi-experimental with pre-test and post-test design including 30 women, aged 20 to 50 years. As a pre-test the questionnaires of Oxford Happiness (Argail and Krvslnd, 1987), Life Satisfaction Scale (Diener et al, 1985) and Social Skills Scale (Ryjyv, 1989) were distributed to all of the participants. Then they were randomly divided into an experimental and control (15 per person) groups. The experimental group did aerobic exercises for 4 weeks and 3 sessions per week, each session lasted for 60 minutes. In the end, both groups were asked to complete three questionnaires again. The multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. The results showed that aerobic exercise has an effect on the happiness and life satisfaction of women in the experimental group (p <0.05). But the findings showed that aerobic exercise have no significant effect on the social skills and its dimensions (social control, social sensitivity, social expression, emotional control, emotional sensitivity and emotional expression) of the studied sample. Regarding the positive effects of aerobic exercise on happiness and life satisfaction, it is recommended that this practice be included in the training programs of aerobics and fitness for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • happiness
  • social communication skills and aerobic training.‎

-    آرگایل م(1383)، روان شناسی شادی. ترجمه: ف بهرامی، م گوهری انارکی، ح طاهرنشاط دوست و ح پالاهنگ. انتشارات: جهاد دانشگاهی اصفهان. نشراثر اصلی، 2001 .

-   الماسی ن؛ خبیری م؛ فراهانی ا و حمایت طلب ر(1388)، بررسی رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسة آن با افراد عادی. نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 5 ،ص:87-73.

-   امیرنژاد س؛ م رضوی و م منانی(1388)،­ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و سلامت عمومی دانشجویان پسر، تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. صص 42-39.

-   اوجاقی ع؛ ج پیرزاده؛ ع حکتی و ع قلی زاده(1388)، مقایسه میزان رضایت از زندگی ورزشکاران با افراد غیر ورزشکار بر حسب جنسیت، فصلنامه « زن و مطالعات خانواده ». سال دوم، شماره پنجم،ص 96-87.

-   بُرْنز  د(1385)، از حال خوب به حال بد: شناخت درمانی،ترجمه:م قراچه داغی، تهران: آرین کار، چاپ سوم، ص 386.

-   ( نشراثر اصلی، 1973) .

-   بیانی ع.،­ع محمد کوچکی و­ ح گودرزی(1386)،اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی((SWLS. فصلنامه روانشناسان ایرانی،سال 3، شماره 11، ص .18-29

-    ثالثی م و ب جوکار(1389)، بررسی اثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه،. مجله سالمندی ایران(1390)، سال6، شماره 20،ص 14-7.

-   جعفری سیاوشانی ف، م گلزاری و س کمالی(1390)، بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران،تهران: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،تعداد صفحات: 9.

-   حرمتی ی(1386)،مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در رشته های مختلف ورزشی شهر تبریز.کارشناسی ارشد تربیت بدنی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، تعداد صفحات: 7.

-   حیدری پور م، ع مشهدی و م اصغری نکاح(1391)، اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی- حرکتی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. سال هشتم، شماره 3:­ ص 571.

-   سواری ک؛م برنا(1386)،بررسی رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانشجویان.فصلنامه علمی ترویجی یافته های نو در روان شناسی،سال اول،شماره4، صفحه95-82.

-   سهرابی م؛ ر امین زاده؛ م سردار و م حجازی(1390)، تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی نوع دو. ­اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر ایران. دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی:صص 137-95.

-   شارع پور،م و ع حسینی راد. (1387)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی شهروندان 29 - 15 ساله شهر بابل). نشریه:تربیت بدنی     «حرکت» پاییز 1387-شماره 37 (علمی-پژوهشی)، (24 صفحه - از 131 تا 154).

-    شریفی ا، ف اسلامیه و ف محمدی(1392)، بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

-    عابدی م؛ م مرادی و ا جعفری(1385)،شادمانی و شخصیت :بررسی مروری. تازه­های علوم شناختی. سال 7 ،شماره 3

-   قرایی مقدم­، ا­(1388)،مبانی جامعه شناسی، انتشارات: ابجد.

-   کرامتی م. (1381)،تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و یادگیری درس ریاضی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران .

-   کشاورز ا و م وفاییان(1386)،بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی میزان شادکامی. روان شناسی کاربردی. دوره ی دوم، شماره ی 5 پاییز.

-   محمدپور، ش، و محمدی و ت جعفرنژاد(1390)، بررسی اثر چهار هفته تمرین تعادلی بر تعادل پویای زنان ورزشکار مبتلا به اسپرین مچ پا. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: تعداد صفحات: 9. www.civilica.com

-   مطلب زاده ا(1383)، بررسی تاثیر شوخ طبعی بر سلامت روانی و شادمانی ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

-   نریمانی م، س آریاپوران و س صادقیه اهری(1386)، بررسی رابطه خودپایی و سلامت روانی در بین دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی و دانشجویان غیرورزشکار. فصلنامه پایش، سال6، شماره 3،ص 14-7.

-   یاقوتی م(1380)، مقایسه میزان عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان ورزشکار     رشته های تیمی و انفرادی و دانشجویان غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.

 

-   Abu- Omar, K; Rütten, A & Lehtinen, V. (2004), mental health and physical activity in the European Union. Soc Preventive Med 49:301–309.

-   Albert J. Petitpas F. (2004), A life skills development for high school students- athletes.

-   Arai Y, Hisamichi S. (2001), Self-reported exercise frequency and personality: a population-based study in Japan. Percept Mot Skills; 87(3 Pt 2): 1371-5.

-   Argyle, M. & Martin, M., & Lu, L.(1995), Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. spilberger & I. Sarason (Eds.), Stress and emotion (pp.173-187).Washington: Taylor & Francis.

-   Arise.B. (2004), A comparison of athletes and non-athletes at highly selective colleges academic performance and personal development. Research in higher education,­Vol. 45.

-   Atlantis, E, Chow. C. M, Kirby. A & Singh M.F. (2004), An effective exercise based intervention for improving mental health and quality of life measures “, preventive medicine, Vol 39 pages 429- 434.

-   Brosnahan J, Steffen LM& Lytle L, Patterson J, Boostrom A. (2004), "The relation between Physical activity and mental health among Hispanic and non- Hispanic white adolescents. Arch pediatr Adolesc Medicine, 158(8): 818 – 23.

-   Crum, A. J., &. Langer. E. J. (2004), Mind-set matters: Exercise and the placebo effect. Psychological Science 18, no. 2: 165-171.

-   Diener, E.D., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1: 71-75.

-   Elavsky, McAuley E S Motl RW, Konopack JF, Hu L& Marquez DX.(2005),Physical activity, self-efficacy, and self-esteem: longitudinal relationships in older adults. Journal of Gerontology Behavior Psychology Science. 60(5):P268-75.

-   Elliot, S. N & Gresham, F. M.(2005),Social skills interventions for children . Behavior Modification, 17.287-313.

-   Eyigor S, Karapolat H&  Durmaz B.(2008),Effects of a group-based exercise program on physical performance, Muscle strength and quality of life in older women. Gerontology and Geriaterics. 45(3): 259-271.

-   Fletcher, A& Bhui, K.(2002),Common mood and anxiety states: gender differences in the protecting effect of physical activity. Soc Psychiatry Epidemiology. 35(1):28-35.

-   Hyde, A. L., Maher, J. P., & Elavsky, S.(2013),Enhancing our understanding of physical activity and wellbeing with a lifespan perspective. International Journal of Wellbeing, 3(1), 98-115. oi:10.5502/ijw.v3i1.6.

-   Kolet, G, Schofield & Kerse.(2010),Healthy stps: The effect of a primary care physicalactivity program on quality of life in low-active older adults. Journal of Science and Medicine in Sport.12, pp 227-236.

-   Maher, J. P., Doerksen, S. E., Elavsky, S., Hyde, A. L., Pincus, A. L., Ram, N., & Conroy, D. E.(2013),A daily analysis of physical activity and satisfaction with life in emerging adults. Health Psychology,­ No­Pagination Spec fied.http://dx.doi.org/10.1037/ a0030129

-   Menzyk, K., Cajdler, A., & Pokorski, M.(2008),Influence of physical activity on psychosomatic health in obese women. Journal of Physiology and Pharmacology, 59, Suppl 6, 441.448.

-   Meyer, T., & Broocks, A.(2000),"Therapeutic impact of exercise on psychiatric diseases: guidelines for exersice testing and prescription". Sport Medicine, 30 (4) 269-79.

-   Opdenacker J., Boen F., Bourdeaudhuij D. & Auweele Y.(2008),Explaining the psychological effects of a sustainable lifestyle physical activity intervention among rural women. Mental Health and Physical Activity. 1, 74-81.

-   Quested, E., & Duda, J. L.(2009),Perceptions of the Motivational Climate, Need Satisfaction, and Indices of Well-and Ill-Being among Hip Hop Dancers. Journal of Dance Medicine ef Science, 13, 1, 10 -19.

-   Rejeski, J.W., & Mihalko, S.L.(2001),Physical activity and quality of life in older adults. J. Gerontol. (Ser A), 56, 23.35.

-   Rejeski, J.W., & Mihalko, S.L.(2001),Physical activity and quality of life in older adults. J. Gerontol. (Ser A), 56, 23.35.

-   Siadat.A. Keikha.A.(2013),A comparative study of happiness factors among women athletes of individual and team sports (a case study), International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (1), 86-92.

-   Stansbury. (2004),Evaluating academic success in student athletes: A literature review.

-   Stubbe J, Demoor M.(2007),The association between exercise participation and well-being. Preventive Medicine;44(1):148-152.

-   Teoman, N., Ozcan, A., & Acar, B.(2004),The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women. Maturitas, 47, 71-77.

-   Vasconcelos-Moreno MP, Schuch FB, Borowsky C, Fleck MP.(2011),Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord; ­133(3):­615-8.

-   Wang YT, Taylor L&  pearl LS .(2004),Effects of Tai Chi exercise on physical and mental health of collage students. Is J chinning Med, 31(3), 453-9.