بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف­ از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزش ورزش منظم بر شادی، مهارت ارتباط اجتماعی و رضایت از زندگی در زنان مراجعه کننده به باشگاه تناسب اندام خصوصی در شهراصفهان در سال 1392 بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون، طرح نمونه شامل 30 زن، در محدوده سنی 20 تا 50 سال می باشد. قبل از آزمون تمام افراد سه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرگایل و کروسلند، 1987)، مقیاس رضایت زندگی(دینر و همکاران، 1985) و مقیاس مهارت اجتماعی (ریجیو،1989) را تکمیل کردند.سپس نمونه به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل ( 15 هر نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تمرینات هوازی را به مدت 4 هفته و در هر هفته 3 جلسه، در هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام دادند. در پایان، هر دو گروه سه پرسشنامه را دوباره تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی بر شادکامی و رضایت از زندگی زنان در گروه آزمایش مؤثر بوده است(0.05p<). اما یافته ها نشان داد که ورزش های هوازی اثر معناداری بر مهارت های اجتماعی و ابعاد آن (کنترل اجتماعی، حساسیت اجتماعی، بیان اجتماعی، کنترل هیجانی، حساسیت عاطفی و بیان عاطفی) در گروه نمونه مورد پژوهش نداشت. با توجه به آثار مثبت تمرینات هوازی بر شادکامی و رضایت از زندگی توصیه می‌شود که این تمرینات در   برنامه های آموزشی ایروبیک و تناسب اندام زنان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


-    آرگایل م(1383)، روان شناسی شادی. ترجمه: ف بهرامی، م گوهری انارکی، ح طاهرنشاط دوست و ح پالاهنگ. انتشارات: جهاد دانشگاهی اصفهان. نشراثر اصلی، 2001 .

-   الماسی ن؛ خبیری م؛ فراهانی ا و حمایت طلب ر(1388)، بررسی رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسة آن با افراد عادی. نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 5 ،ص:87-73.

-   امیرنژاد س؛ م رضوی و م منانی(1388)،­ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و سلامت عمومی دانشجویان پسر، تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. صص 42-39.

-   اوجاقی ع؛ ج پیرزاده؛ ع حکتی و ع قلی زاده(1388)، مقایسه میزان رضایت از زندگی ورزشکاران با افراد غیر ورزشکار بر حسب جنسیت، فصلنامه « زن و مطالعات خانواده ». سال دوم، شماره پنجم،ص 96-87.

-   بُرْنز  د(1385)، از حال خوب به حال بد: شناخت درمانی،ترجمه:م قراچه داغی، تهران: آرین کار، چاپ سوم، ص 386.

-   ( نشراثر اصلی، 1973) .

-   بیانی ع.،­ع محمد کوچکی و­ ح گودرزی(1386)،اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی((SWLS. فصلنامه روانشناسان ایرانی،سال 3، شماره 11، ص .18-29

-    ثالثی م و ب جوکار(1389)، بررسی اثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه،. مجله سالمندی ایران(1390)، سال6، شماره 20،ص 14-7.

-   جعفری سیاوشانی ف، م گلزاری و س کمالی(1390)، بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران،تهران: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،تعداد صفحات: 9.

-   حرمتی ی(1386)،مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در رشته های مختلف ورزشی شهر تبریز.کارشناسی ارشد تربیت بدنی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، تعداد صفحات: 7.

-   حیدری پور م، ع مشهدی و م اصغری نکاح(1391)، اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی- حرکتی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. سال هشتم، شماره 3:­ ص 571.

-   سواری ک؛م برنا(1386)،بررسی رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانشجویان.فصلنامه علمی ترویجی یافته های نو در روان شناسی،سال اول،شماره4، صفحه95-82.

-   سهرابی م؛ ر امین زاده؛ م سردار و م حجازی(1390)، تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی نوع دو. ­اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر ایران. دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی:صص 137-95.

-   شارع پور،م و ع حسینی راد. (1387)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی شهروندان 29 - 15 ساله شهر بابل). نشریه:تربیت بدنی     «حرکت» پاییز 1387-شماره 37 (علمی-پژوهشی)، (24 صفحه - از 131 تا 154).

-    شریفی ا، ف اسلامیه و ف محمدی(1392)، بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

-    عابدی م؛ م مرادی و ا جعفری(1385)،شادمانی و شخصیت :بررسی مروری. تازه­های علوم شناختی. سال 7 ،شماره 3

-   قرایی مقدم­، ا­(1388)،مبانی جامعه شناسی، انتشارات: ابجد.

-   کرامتی م. (1381)،تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و یادگیری درس ریاضی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران .

-   کشاورز ا و م وفاییان(1386)،بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی میزان شادکامی. روان شناسی کاربردی. دوره ی دوم، شماره ی 5 پاییز.

-   محمدپور، ش، و محمدی و ت جعفرنژاد(1390)، بررسی اثر چهار هفته تمرین تعادلی بر تعادل پویای زنان ورزشکار مبتلا به اسپرین مچ پا. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: تعداد صفحات: 9. www.civilica.com

-   مطلب زاده ا(1383)، بررسی تاثیر شوخ طبعی بر سلامت روانی و شادمانی ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

-   نریمانی م، س آریاپوران و س صادقیه اهری(1386)، بررسی رابطه خودپایی و سلامت روانی در بین دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی و دانشجویان غیرورزشکار. فصلنامه پایش، سال6، شماره 3،ص 14-7.

-   یاقوتی م(1380)، مقایسه میزان عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان ورزشکار     رشته های تیمی و انفرادی و دانشجویان غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.

 

-   Abu- Omar, K; Rütten, A & Lehtinen, V. (2004), mental health and physical activity in the European Union. Soc Preventive Med 49:301–309.

-   Albert J. Petitpas F. (2004), A life skills development for high school students- athletes.

-   Arai Y, Hisamichi S. (2001), Self-reported exercise frequency and personality: a population-based study in Japan. Percept Mot Skills; 87(3 Pt 2): 1371-5.

-   Argyle, M. & Martin, M., & Lu, L.(1995), Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. spilberger & I. Sarason (Eds.), Stress and emotion (pp.173-187).Washington: Taylor & Francis.

-   Arise.B. (2004), A comparison of athletes and non-athletes at highly selective colleges academic performance and personal development. Research in higher education,­Vol. 45.

-   Atlantis, E, Chow. C. M, Kirby. A & Singh M.F. (2004), An effective exercise based intervention for improving mental health and quality of life measures “, preventive medicine, Vol 39 pages 429- 434.

-   Brosnahan J, Steffen LM& Lytle L, Patterson J, Boostrom A. (2004), "The relation between Physical activity and mental health among Hispanic and non- Hispanic white adolescents. Arch pediatr Adolesc Medicine, 158(8): 818 – 23.

-   Crum, A. J., &. Langer. E. J. (2004), Mind-set matters: Exercise and the placebo effect. Psychological Science 18, no. 2: 165-171.

-   Diener, E.D., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1: 71-75.

-   Elavsky, McAuley E S Motl RW, Konopack JF, Hu L& Marquez DX.(2005),Physical activity, self-efficacy, and self-esteem: longitudinal relationships in older adults. Journal of Gerontology Behavior Psychology Science. 60(5):P268-75.

-   Elliot, S. N & Gresham, F. M.(2005),Social skills interventions for children . Behavior Modification, 17.287-313.

-   Eyigor S, Karapolat H&  Durmaz B.(2008),Effects of a group-based exercise program on physical performance, Muscle strength and quality of life in older women. Gerontology and Geriaterics. 45(3): 259-271.

-   Fletcher, A& Bhui, K.(2002),Common mood and anxiety states: gender differences in the protecting effect of physical activity. Soc Psychiatry Epidemiology. 35(1):28-35.

-   Hyde, A. L., Maher, J. P., & Elavsky, S.(2013),Enhancing our understanding of physical activity and wellbeing with a lifespan perspective. International Journal of Wellbeing, 3(1), 98-115. oi:10.5502/ijw.v3i1.6.

-   Kolet, G, Schofield & Kerse.(2010),Healthy stps: The effect of a primary care physicalactivity program on quality of life in low-active older adults. Journal of Science and Medicine in Sport.12, pp 227-236.

-   Maher, J. P., Doerksen, S. E., Elavsky, S., Hyde, A. L., Pincus, A. L., Ram, N., & Conroy, D. E.(2013),A daily analysis of physical activity and satisfaction with life in emerging adults. Health Psychology,­ No­Pagination Spec fied.http://dx.doi.org/10.1037/ a0030129

-   Menzyk, K., Cajdler, A., & Pokorski, M.(2008),Influence of physical activity on psychosomatic health in obese women. Journal of Physiology and Pharmacology, 59, Suppl 6, 441.448.

-   Meyer, T., & Broocks, A.(2000),"Therapeutic impact of exercise on psychiatric diseases: guidelines for exersice testing and prescription". Sport Medicine, 30 (4) 269-79.

-   Opdenacker J., Boen F., Bourdeaudhuij D. & Auweele Y.(2008),Explaining the psychological effects of a sustainable lifestyle physical activity intervention among rural women. Mental Health and Physical Activity. 1, 74-81.

-   Quested, E., & Duda, J. L.(2009),Perceptions of the Motivational Climate, Need Satisfaction, and Indices of Well-and Ill-Being among Hip Hop Dancers. Journal of Dance Medicine ef Science, 13, 1, 10 -19.

-   Rejeski, J.W., & Mihalko, S.L.(2001),Physical activity and quality of life in older adults. J. Gerontol. (Ser A), 56, 23.35.

-   Rejeski, J.W., & Mihalko, S.L.(2001),Physical activity and quality of life in older adults. J. Gerontol. (Ser A), 56, 23.35.

-   Siadat.A. Keikha.A.(2013),A comparative study of happiness factors among women athletes of individual and team sports (a case study), International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (1), 86-92.

-   Stansbury. (2004),Evaluating academic success in student athletes: A literature review.

-   Stubbe J, Demoor M.(2007),The association between exercise participation and well-being. Preventive Medicine;44(1):148-152.

-   Teoman, N., Ozcan, A., & Acar, B.(2004),The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women. Maturitas, 47, 71-77.

-   Vasconcelos-Moreno MP, Schuch FB, Borowsky C, Fleck MP.(2011),Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord; ­133(3):­615-8.

-   Wang YT, Taylor L&  pearl LS .(2004),Effects of Tai Chi exercise on physical and mental health of collage students. Is J chinning Med, 31(3), 453-9.