پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و ‏ خودگویی درزنان افسرده‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

از اختلال پیچیده افسردگی، تبیین­های مختلفی به عمل آمده است. یکی از رویکردهای جدید تببین افسردگی بر اساس شناخت­های منفی است.  در این زمینه پژوهش حاضر به مطالعه نقش دو متغیر شناختی نشخوار فکری و خودگویی در پیش­بینی علائم  زنان افسرده پرداخته است.روش پژوهش؛ جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان زن سال سوم دانشگاه تبریز بود (حدود300 نفر). از بین انها 152 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و پس از توضیح هدف پژوهش و جلب رضایت انها برای همکاری، مقیاس­های افسردگی بک، نشخوار فکری و خودگویی را تکمیل نمودند.برای تحلیل داده­ها شاخص­های آماری توصیفی، آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه با برنامه  SPSSبکار گرفته شد. بین افسردگی با نشخوار فکری و مولفه­های ارزیابی اجتماعی، خودتقویتی، خودتنظیمی، خودانتقادی و خودگویی رابطۀ معنادار به­دست آمد. همچنین مشخص شد نشخوار فکری و مولفه­های خودتقویتی، خودتنظیمی و خودانتقادی توانایی پیش بینی معنادار افسردگی را دارند.ارتباط مشاهده شده بین نشخوار فکری و مولفه­های خودگویی با علائم  افسردگی، حاکی از اهمیت بالای مولفه­های شناختی در ابتلا به افسردگی است.

کلیدواژه‌ها


-   اسکات، ک (1987)، درمان شناختی رفتاری مشکلات مراجعان (اختلالات هیجانی، اضطراب،افسردگی).مترجم: یار علی دوستی (1377): انتشارات توسعه­ی علوم.

-   خدایاری فرد، م، اکبری س، زینالی ش(1389)، استاندارد سازی سیاهه خودگویی بر روی دانشجویان. گزارش طرح دانشگاه تهران

-   سادوک، بنیامین جیمز. سادوک، ویریجینا آلکوت (2007)، خلاصه روانپزشکی. ترجمه­ی فرزین رضایی. تهران: انتشارات ارجمند

-   صادری،ا (1387)، نقش نشخوار فکری و نگرانی در ساختار ارتباطی نوروتیزم با اضطراب و افسردگی در افراد افسرده. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

-   موتابی، فرشته (1373)، مقیاس تست افسردگی بک، انستیتو روانپزشکی تهران

 

-   Alloy L B., Abramson Ly., Hogan M E., Witjhouse WG., Rose D T., Robinson M S., Kim R S., &Lapkin J B. (2000), The temple- Wisconsin cognitive vulnerability to low cognitive risk for depression. Journal of Abnormal Psychology. 109, 403-418.

-   Beck, A. T., & Clark, D. A. (1988), Anxiety and depression: An information processing perspective. Journal of Anxiety Research, 1, 23–36

-   Beck, A.T., & Emery, G. (1985), Anxiety disorders and phobias.New York: Basic

-   Beck, A. T., Brown, G., Steer, R. A., Eidelson, J. T., &Riskind, J. H. (1987), Differentiating anxiety and depression: A test of the cognitive content-specificity hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 96, 179–183

-   Brinthaupt, T, M., Hein, M, B & Kramer, T, E. (2008), The self talk scale: Development, Factor analysis and Validation.

-   Burwell R A., & Shirk (2007), Subtype of rumination in adolescent: Association between brooding, reflection, depressive symptoms and coping. Journal of Clinical Child and Adolescent psychology. 36, 56-65.

-   Clark, D. A.,& Beck, A. T. (1989), Cognitive theory and therapy of anxiety and depression. In P. C. Kendall and D. Watson (Eds.), Anxiety and depression: Distinct and overlapping features (pp. 379–411). New York: Academic Press.

-   Clark, D. A., Beck, A. T., & Stewart, B. (1990), Cognitive specificity and positive–negative affectivity: Complementary or contradictory views on anxiety and depression? Journal of Abnormal Psychology,99, 148–155

-   Elko, P.K., &Ostrow, A.C. (1991), Effects of a rational-emotive education program on heightened anxiety levels of female collegiate gymnasts. Journal of Sport Psychologist, 5,235-255

-   Finn, J. A. (1985), Competitive excellence: It’s a matter of mind and body. Journal of Physician and Sport medicine, 13, 61–75

-   Hardy, J., Hall, C.R., & Alexander, M.R. (2001), exploring self-talk and affective states in sport. Journal of Sports Sciences, 19,469-475

-   Ingram, R. E. (1989), Unique and shared cognitive factors in social anxiety and depression: Automatic thinking and self-appraisal. Journal of Social and Clinical Psychology, 8, 198–208

-   Ingram, R. E., Kendall, P. C., Smith, T. W., Donnell, C., & Ronan, K. (1987), Cognitive specificity in emotional distress. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 734–742.

-   Joorman J., Dkane M., Gotlib L H. (2006), Adaptive and maladaptive components of rumination? Diagnosis specifity and relation to depression biases. Journal of BehaviorTherapy.37, 267-280.

-   Kendall, P. C., &Chansky, T. E. (1991), considering cognition in anxiety-disordered children. Journal of Anxiety Disorders, 5, 167–185.

-   Kendall, P. C., & Ingram,R. (1989), Cognitive-behavioral perspective: Theory and research on depression and anxiety. In P. C. Kendall&D.Watson (Eds.), Anxiety and depression: Distinct and overlappingfeatures (pp. 27–54). New York: Academic Press.

-   Moore R G, Garland A (2003), Cognitive therapy for chronic and persistent depression. Wiley press.

-   Nolen- Hoksima s., & Davis C.G (1999), "thank for sharing that", Rumination and other social support network. Journal of Personality and Social Psychology. 77,801-814.

-   Nolen- Hoksima S. (2000), The role of rumination in depressive disorder and mixed depressive/anxiety symptoms. Journal of Abnormal Psychology. 109, 504-511.

-   Papageorgios C., & Wells A. (2001), Process and meta cognitive dimension of depressive and anxious thought relationship with emotional intensity. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy. 6, 152-162.

-   Van Raalte, J. L., Brewer, B. W., Rivera, P. M., &Petitpas, A. J. (1994), the relationship between observable self-talk and competitive junior players’ match performances. Journal of Sport andExercise Psychology, 16, 400–415.

-   Weaver, R L &Cottell H W. (1987), the bitch factor: Dealing with negative criticism. Presented at Massachusettsconfrance.

-   Weinberg, R. S. (1988), The mental advantage: Developing your psychological skills in tennis. Champaign, IL: Human Kinetics.