مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر زیر با هدف مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم­های دفاعی در زندانیان معتاد و غیرمعتاد و افراد عادی صورت گرفته است، این تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای می­باشد که با حجم نمونه 180 نفر از زندانیان معتاد، غیرمعتاد زندان میاندوآب و افراد عادی (هر گروه60 نفر) که از نظر ویژگی­های جمعیت ­شناختی همتاسازی شدند، اجرا گردید. برای گردآوری داده­ها از پرسش نامه­های مکانیزم­های دفاعی آندروز و همکاران و سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شده است. داده­ ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون­ تعقیبی توکی تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان داد در همۀ مؤلفه­های سلامت عمومی و همچنین مکانیزم­های دفاعی رشد یافته بین سه گروه زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی به صورت متقابل تفاوت وجود دارد. در مکانیزم­های دفاعی رشد نایافته و روان رنجور بین زندانیان معتاد و افراد عادی و زندانیان غیرمعتاد و افراد عادی تفاوت وجود دارد ولی بین زندانیان غیرمعتاد و زندنیان معتاد تفاوتی وجود ندارد.: مقایسۀ گروه­های فوق در بردارنده اطلاعات مهمی برای پیش­گیری از وقوع جرم و درمان اعتیاد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of public health and defense mechanisms ‎in addicted prisoners, nonaddicts and normal people

چکیده [English]

This study aimed to compare the general health and defense mechanisms in addicted prisoners, non-addicts and normal people. The study of causal- comparative was implemented, with a sample size of 180 addicted prisoners, non-addicts and normal people (60 in each group) who were matched in terms of demographic characteristics, Data were collected by the general health questionnaire of Goldberg et-al and Andrews' defense questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and Tukey test. The results showed a difference in all components of general health and developed defense mechanisms among the three groups of prisoners of drug addicts, non-addicts and normal people.There was a difference between neurotic and immature defense mechanisms of normal individuals and addicted prisoners, and also between prisoners and normal people. But there wasn't any difference between the non-addicted and addict prisoners. Important information on the Prevention of Crime and Treatment we can get comparing the above groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Health
  • defense mechanisms
  • addicted prisoners
  • non-addicts ‎prisoners.‎
-   احمدوند، محمدعلی (1389)، بهداشت روانی، تهران دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم .
-   احمدی، محسن. نجفی، محمود. حسینی المدنی، سیدعلی. عاشوری، آلاله (1391)، مقایسه سبکهای دفاعی و ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد و عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.6 (23)؛ 39-51.
-   انجمن روانپزشکی آمریکا (1393)، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ترجمه­ی یحیی سید محمدی. تهران . نشر روان.
-   ای جری، فیرس. تیموتی جی، ترال. (1390). روانشناسی بالینی، ترجمه­ی مهرداد فیروزبخت ، تهران : انتشارات رشد ، چاپ هفتم.
-   آقائی ئیلانلو، سهراب(1393)، بررسی صفات شخصیتی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه آزاد تبریز.
-   بلکمن، جروم اس (1392)، 101 مکانیسم دفاعی روانی. ترجمه­ی غلامرضا جواد زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
-   حیدری نسب، لیلا. منصور، محمود. فلاح، پرویز. شعیری، محمدرضا (1386)، روایی و اعتبار پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در نمونه ایرانی. دانشور رفتار. 22، 11-26.
-   دادستان، پریرخ (1389)، روان­شناسی جنایی. تهران: انتشارات سمت.
-    دیویسون، جرالد. نیل، کرینگ(1388)، آسیب شناسی روانی. ترجمه­ی مهدی دهستانی. تهران: نشر ویرایش. جلد اول.
-   رحیمی‌موقر، آفرین.  شریفی، ونداد. محمدی، محمدرضا. فرهودیان، علی. سهیمی ‌ایزدیان، الهه. رادگودرزی، رضا. نجاتی‌صفا، علی‌اکبر. منصوری، نغمه(2006)، بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد. مجله حکیم. 8(4)؛ 37-44.
-   ریو، جان مارشال (1389)، انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ویرایش.
-   ساعتچی، محمود. کامکاری، کامبیز. عسگریان، مهناز (1391)، آزمون های روان شناختی. تهران: نشر ویرایش.
-   سپهرمنش، زهرا. احمدوند، افشین. قریشی، فاطمه سادات. موسوی، سیدغلام عباس (1387)، بررسی ویژگیهای شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1385.  فصلنامه علمی پژوهشی فیض.12(1)؛ 69-75.
-   شریفی سقز، بیان.  مدبر، آراسته (1387)، میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج. اصول بهداشت روانی.40، 316-311.
-   شولتز، دوآن. شولتز، سیدنی الن (1390)، نظریه­های شخصیت. ترجمه­ی یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش.
-   صدیق سروستانی، رحمت الله (1388)، آسیب شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات سمت.
-   علی پور، احمد (1390)، مقدمات روان سلامت. تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
-   فروید، زیگموند (1392)، تفسیر خواب. ترجمه­­ی شیوا رویگری. تهران: انتشارات نشر مرکز.
-   گنجی، مهدی(1392)، آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات نشر ساوالان.
-   مارتین ای پی، سلیگمن. روزنهان، دیوید ال (1390)، آسیب شناسی روانی، ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات ارسباران، جلد2.
-   الماسی، مسعود. مرادی، گلمراد (1391)، بررسی سلامت روانی زندانیان زندان ایلام و عوامل مرتبط با آن. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. 1 (3)؛ 101-116.
-   نوری، ابولقاسم. بردبار، غلامرضا (1378)،بررسی ویژگی های شخصیتی و  وضعیت جمعیت شناختی مجرمان زندان مرکزی اصفهان. دانش و پژوهش. 2. 49- 62.
-   نویدیان، علی. دواچی، اقدس. بشردوست، نصراله(1381)، بررسی خصوصیات شخصیتی معتادان به مواد مخدر در مرکز باز پروری زاهدان. مجله حکیم. 1(5)؛17-22.
-   هلر، شارون (1391)، دانشنامۀ فروید. ترجمه­ی مجتبی پردل. تهران: انتشارات ترانه.
 
-   AbdHalim, M.H., Sabri,  F. (2013), Relationship Between Defense Mechanisms and Coping Styles Among Relapsing Addicts. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 84, 1829-1837.
-   American Psychiatric Association.(2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington, DC: APA.
-   Andrews, G., Singh, M., and Bond, M.(1993), The defense style questionnaire.Jurnal of nervous and mental disease, 181(4),245-56.
-   Brad, B. (2004), Psychological Defense Mechanisms: A new perspective. AmericanJournal of Psychoanalysis, 64 (1): 1-26.
-   Darvishi Zadeh, M., Jilardi Damavandi, A. (2010),The incidence of personality disorders among substance dependents and non-addicted psychiatric clients. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 781-784.
-   Evren, C., Cagil, D., Ulku, M., Ozcetinkaya, S., Gokalp, P., Cetin, T., Yigiter, S. (2012), Relationship between defense styles, alexithymia, and personality in alcohol-dependent inpatients. Comprehensive Psychiatry, 53(6): 860-86.
-   Fazel, S., Danesh, J. (2002), Serious mental disorder in 23 000 prisoners.a systematic review of 62 surveys.European Psychiatry. 359,  545–55.
-   Fernández-Montalvo, J., Landa, N., López-Goñi, J. J., Loria, I. (2006), Addictive Behaviors, 31, 8, 1442-1448.
-   Fotiadoua, M., Livaditisb, M., Manouc, L., Kaniotoud, E., Xenitidise, K. (2006), Prevalence of mental disorders and deliberate self-harm in Greek male prisoners. International Journal of Law and Psychiatry, 29, 1, 68–73.
-    Graipaspong, D. (2010), mental health and defenses mechanism of Thai inmates and prisoners.European Psychiatry. 25,1, 741.
-    Jovanović, N., Sarchiapone, M., Roy, A., Podlesek, A., Carli, V., Amore, M., Mancini, M., Marusic, A., (2009), Relations of psychological characteristics to suicide behaviour: Results from a large sample of male prisoners. Personality and Individual Differences.47, 4,250–255.
-   Kipping, R.R. Scott, P. Gray, C (2011), Health needs assessment in a male prison in England. Public health. 125: 229-233.
-   Nickel, R.; &Egle, U. (2006), Psychological defense styles, childhood adversitiesand psychopathology in adulthood, Journal of Child Abuse Neglect, 30(2): 157-170.
-   Samochowiec, J., Konopka, A., Pełka-Wysiecka, J., Grzywacz,A. (2013), Psychosocial characteristics of benzodiazepine addicts compared to not addicted benzodiazepine users. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 40 (10), 229-235
-   Treece, C., Khantzian, E.J. (1986), Psychodynamic factors in the development of drug dependence. Psychiatric clinics of north America. 9.399-412.