عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رغبت تحصیلی ‏ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

مطالعه انگیزه و رغبت تحصیلی دانشجویان وشناخت علایق تحصیلی آنان می‌تواند آگاهی برنامه‌‌ریزان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی‌ را جهت بهبود فرآیند آموزش و طراحی برنامه‌های آموزشی و درسی یاری نموده، و بهره‌وری نیروی انسانی متخصص دانشگاهی را افزایش دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، 221 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تبریز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه تحقیق که حاوی مقیاس اندازه‌گیری رغبت تحصیلی و برخی متغیرهای مستقل که از بعد اجتماعی، فرهنگی و روانی می‌توانند بر رغبت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند روی آنان اجرا شده است. براساس نتایج تحقیق، دختران دانشجو از رغبت تحصیلی بالاتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردار می‌باشند. دانشجویان جوان از رغبت تحصیلی بیشتری نسبت به دانشجویان مسن برخوردارند. هرچه دانشجویان نسبت به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی علاقه مندی بیشتری داشته باشند، از رغبت تحصیلی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. میزان بالای رضایت از کیفییت آموزشی واحد دانشگاهی می‌تواند رغبت تحصیلی دانشجویان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


-   ابراهیم‌پور، د (1379)، بررسی عوامل موثر بر علاقه مندی معلمان و مدیران راهنمایی و متوسطه نسبت به افزایش اطلاعات و مهارت‌های شغلی، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

-   اصغرنژاد، ع (1382)، راه‌های تقویت انگیزش در دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

-   بخشی علی‌آباد، ح و نوروزی، حسینی، ز (1383)، عوامل موثر برانگیزش شغلی برایجاد انگیزش شغلی. اعضای هیت علمی‌دانشگاه علوم پزشگی رفسنجان. جمله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 4 (12): 33-4

-   توسلی، غ و ابراهیم‌پور، د (1390)، هویت‌یابی مدرن و سرمایه اجتماعی دانشجویان، فصلنامه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، سال اول شماره 1، زمستان 90

-   حسین نژاد، غ (1386)، لذت یادگیری، تهران: آمیتیس

-   ساروخانی، ب (1376)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی

-   سیف، ع. ا (1379)، روانشناسی تربیتی، تهران: آگاه

-   سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا (1376)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه

-   سرداری، ا (1381)، بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی کارکنان، دانشور، ماهنامه علمی‌پژوهشی دانشگاه شاهد، سال9، شماره 39

-   شیرازی، ج (1380)، بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنانی ستاد مرکزی بنیاد شهید براساس نظریه دو عاملی هرز برک از دیدگاه کاکنان، پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکزی

-   عبداله‌زاده، ح (1380)، بررسی فرهنگ سازمانی شرکت و انگیزش کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

-   عبداله‌فام، ر و ابراهیم‌پور، د (1388)، کیفیت‌گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، شماره پنجم، سال اول، زمستان 88

-   کدیور، پ (1384)، روانشناسی تربیتی، تهران: سمت

-   گنجی، ح (1382)، ارزیابی شخصیت (پرسشنامه‌ها)، تهران: ارسباران

-   لطف آبادی، ح (1384)، روانشناسی تربیتی، تهران: سمت

-   محمودی، ز (1377)، بررسی تاثیرخود پنداره دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه تهران

-   نشریه رشد تکنولوژی آموزشی (1386)، آبان ماه دوره بیست وسوم، شماره 186

-   نشریه رشد مشاوره مدرسه (1386)، زمستان، دوره سوم، شماره 2