چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

وقتی در سال 1945 جنگ جهانی دوم پایان یافت و سازمان ملل متحد تشکیل شد احترام به حقوق بشر و اعلام ایمان مجدد به حقوق اساسی انسانها و ارزش شخصیت متعالی او و تساوی حقوق مرد و زن عالیترین آرمان سازمان ملل معرفی شد و از دولتهای عضو خواسته شد که در تحقق این اهداف با یکدیگر تشریک مساعی نمایند و برای افزایش حساسیت و توجه دولتها هشتم مارس هر سال روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین‎المللی و 25 نوامبر روز بین‎المللی حذف خشونت علیه زنان نامیده شد که هر ساله با انجام مراسم ویژه‎ای مقام والای انسانی زنان یادآوری می‎شود. هر زمان که تاریخ گذشته جهان را در هزاره‎‎های قبل ورق می زنیم به صحنه‎های دلخراشی از رفتار ظالمانه و نابرابر با زنان در چهار گوشۀ جهان برمی‎خوریم که حکایت از غفلت جوامع بشری در تمام طول تاریخ دارد اما با تاسیس سازمان ملل متحد و تلاش صلح طلبان جهان جنبش جدیدی در راستای احترام مجدد به حقوق زنان از جهات گوناگون را رقم خورده است که در این پژوهش به آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of Women’s Rights from the Viewpoint of the ‎United Nations Organization

چکیده [English]

In 1945, when World War II ended and the United Nations was established , respect for human rights, declaration of renewed belief in man’s basic rights and the value of this sublime character, and egalitarianism between men and women were introduced as the highest ideals of the United Nations. Accordingly, member governments were required to collaborate in realizing these goals ; in order to increase the nations’ concern and attention , March 8th was named and observed as the United Nations Day for women’s rights and international peace. Also, November 25th was named the international day of eliminating violence against women, on Which women’s highly human status is celebrated each year through special ceremonies. Whenever we turn the pages of the world history during the previous millennia, we come across heart-breaking scenes of tyrannical and unequal behavior toward women all over the world, which indicates the negligence of human societies throughout history. However, with the establishment of the United Nations Organization as well as the efforts of the world peace – lovers, a new movement started in line with the renewed respect for women’s rights in various respects. But in What Ways?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s rights
  • Discrimination against women
  • the United Nations ‎Organization
  • Human Rights conventions
  • Jus cognes
  • International law ‎ ‎ ‎

-   اسعدی، سیدحسن و اسعدی، سیده نگار، دهکده جهانی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1392.

-   باباخانی، عطیه، جامعه بین‎المللی و مقابله با نقض حقوق بشر دوستانه در بحران دارفور، مجله حقوقی، 1387.

-   بعیدی نژاد، حمید و دریایی، محمد محسن و علی آبادی و مهدی، تحول در ساختار نظام ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1384.

-   دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، سازمان ملل متحد در دنیای امروز، ترجمه علی ایثاری کسمایی، چاپ اول، انتشارات آبارون، 1388.

-   سند چهارمین کنفرانس جهانی زن، کار پایۀ عمل و اعلامیۀ پکن، مترجمان علی آرین و علی میرمحمد قاضی، انتشارات دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری و نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول، 1375.

-   عزیزی، ستار، عناصر جنایت ژنوسید در رای 26 فوریه 2007 دیوان بین‎المللی دادگستری و رویۀ دادگاههای بین‎المللی کیفری، مجله حقوقی، شماره 36، 1386.

-   میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‎الملل (مجموعه مقالات)، نشر میزان، چاپ اول، 1377.

 

-   Bauer, Joanne (2004), The challenges to International Human Rights, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice – Hall of India.

-   Emerton, Robyn and Kristine Adams and Andrew Byrnes and Jane Connors, International women's Rights Cases, Routledge Tylor and Francis Group, 2007.

-   Freeberg, Ellen M,(2004), Translating a liberal Feminism Revisiting susan okin on Freedom, culture, and women's Rights, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice – Hall of India.

-   Freeman, Michael, Human Rights An interdisciplinary Approach, second Edition, Fully Revised and updated, 2011.

-   Frost, Mervyn, Constituting Human Rights Global civil society and the society of democratic states, Routledge Advancess in international Relations and Global politics, 2006.

-   Green,N A Maryan, International law, pitman publishing, 1987.

-   Humana, Charts, World Human Rights Guide, Third Edition, oxford university press 1992.

-   Irr, Caren, who owns our cultures Intellectual property, Human Rights, and Globalization, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice – Hall of India, 2004.

-   Jonathan, Gerard Cohen, Human Rights Covenants, Encyclopedia of public international law, vol.8, 1985.

-    Li, Chenyang (2004), Globalizing cultural Values International Human Rights Discourse as Moral persuasion, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice – Hall of India.

-   Lockhart, Charles(2004),  obstacles on the Road to an overlapping consensus on Human Rights, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice- Hall of India.

-   Neil A, Englehart and Mahmood Monshipouri and Andrew J.Nathan and Kavita Philip, observing Human Rights in an Age of Globalization, in constructing Human Rights in the Age of Globalization by Mahmood Monshipouri and Neil Englehart and Andrew J.Nathan and Philip, prentice – Hall of India, 2004.

-   - Oberleitner, Gerd, Global Human Rights institutions Between Remedy and Ritual, Polity press, 2007.

-   Salcedo, Juan Carrillo, Human Rights, Universal Declaration (1948), Encyclopedia of public international law, Vol.8, 1985.

-   Tomuschat, Christian, International covenant on civil and political Rights, Human Rights committee, Encyclopedia of public international law, vol.8, 1985.