بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان می باشد. در این راستا، پس از بررسی مطالعه های انجام شده داخلی و خارجی و همچنین نظریه های موجود در این زمینه، یک مدل نظری تهیه شد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. بنابراین، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 375 نفر از زنان و مردان انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق از این قرارند:متغیرهای تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال مادر، شغل مادر، شغل پدر، تحصیلات پدر، درآمد خانوادگی با جامعه پذیری رابطه معنادار دارند که برخی از آنها رابطه مستقیم و برخی رابطه معکوس با جامعه پذیری داشته اند.

کلیدواژه‌ها


-   ابوت،‌ پاملا و کلر والاس (1380)، جامعه شناسی زنان. ترجمه منی‍‍ژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

-   ابوالحسن تنهایی، حسین (1379)، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی. مشهد، مرندیز.

-   احمدی، حبیب، سعیده گروسی (1383)، بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن. مجله مطالعات زنان. 2(6). صص 30-5.

-   اعزازی، شهلا (1376)، جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

-   امری، فاطمه (1386)، بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری جنسیت فرزندان (مطالعه موردی: شهر شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

-   ایمان، محمد تقی، حبیب احمدی، طاهره سلطانی (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش والدین نسبت به جامعه پذیری جنسیتی فرزندان. مجله انجمن جامعه شناسی ایران. شماره 1، پاییز، پیاپی 3.                                                                

-   بادن، پیر (1374)، روان شناسی شخصیت. ترجمه، محمود ایروانی. تهران: انتشارات آفرینش.

-   بیابانگرد، اسماعیل (1373)، آثار اشتغال مادران بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان. خلاصه مقالات پنچمین مجمع علمی جایگاه تربیت.

-   ترنر، جاناتان. اچ (1373)، ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده، شیراز: انتشارات نوید.

-   چلبی، مسعود (1375)، جامعه شناسی نظم (تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی). چاپ اول، تهران: نشر نی.

-   ریتزر، جرج (1377)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، نشر علمی

-   زنگنه، محمد(1382)، بررسی عوامل فرهنگی موثر بر جامعه پذیری نوجوانان و جوانان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه استان بوشهر). نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره7

-   ساروخانی، باقر (1370)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران، سروش انتشارات صدا و سیما.

-   ساعتچی، محمود (1377)، نظریه پردازان و نظریه ها در روان شناسی. تهران: انتشارات سخن.

-   عبقری، جلال (1379)، سنجش رشد اجتماعی و تأثیر برخی عوامل آموزشگاهی بر آن در سال تحصیلی 79-78. یزد، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش.

-   قمصری، علی اکبر (1373)، نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی.

-   کشوری، ماهرخ و دیگران (1376)، بررسی ارتباط بین میزان رشد اجتماعی کودکان و نحوه عملکرد و طبقه اجتماعی خانواده آنها در مدارس ابتدایی فولادشهر اصفهان. نشریه علمی دانشکده پرستاری و مامایی.

-   کوئن، بروس (1378)، مبانی جامعه شناسی. ترجمه و اقتباس:غلامعباس توسلی، رضا فاضل، تهران: نشر سمت.

-   گلچین، مسعود (1378)، قشربندی اجتماعی و تبیین جامعه شناختی جریان اجتماعی کردن نوجوانان در خانواده. پایان نامه دکتری، تهران. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

-   گودرزی، منصور (1372)، پایدار کردن جامعه ها: جامعه پذیری. رشد آموزش علوم اجتماعی. سال پنجم، شماره 18. زمستان، صص 21-7. تهران.

-   گیدنز، آنتونی (1381)، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران. نشر نی.

-   میربهاءالدینی، رضا و زکی، محمدعلی (1391)، کیفیت زندگی خانواده و نقش آن در جامعه پذیری فرزندان. مجله فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده-مرکز مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه جامع امام حسین (ع).

-   نقدی، اسدالله و روشنایی، علی (1391)، روشهای تربیتی (جامعه پذیری) پدران در خانواده های ایرانی از نگاه جوانان. مجله مطالعات توسععه اجتماعی ایران. سال چهارم، شماره سوم، تابستان.

-   نیک گهر، حسین (1373)، مبانی جامعه شناسی. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

-   وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر (1374)، مبانی جامعه شناسی، تهران: خردمند.

 

-   Arbona,C.&Power,T.G (2003)," Parental attachment,self-esteem, and anti social behaviors among African American,European American, and Mexican American adolescent".journal of counseling psychology, vol,50.No,1.pp,40-51.

-   Arnet, J.J. (1995), Broad and Narrow Socialization: The Family In The Context Of A Cultural Theory”. Journal of Marriage and the Family, Vol, 57. pp,617-628.

-   Chae,H.M (2002), Gender and Ethnicity in identity. The New Jersey Journal of professional counseling. vol,56.pp 17-23.

-   Elkin,F.,&Handel,G (1972), The child and society: the process of socialization. New York: Random house.

-   Gallo,L.C&Mathews,K.A (2005), Understanding the association between socioeconomic status and physical health:do negative emotion play a role?psychological bulltin,vol.129.pp.10-51.

-   Gonzalez,A.L (2006), The creation of a new generation:the emergence of social consciousness in women of Mexican origin.journal of socialization.vol,22.pp,59-62.

-   Horton,B.P.,&Hunt,C.L (1989), Sosiology, 5th printing London. MC Graw-Hill.Book Campany.

-   Inglehart,R(1997),Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies.princton: princton university press.

-   Manoux,S & Marmot,M (2005), The role of socialization in explaining social inequalities in health. Journal of social science and medicine.vol,60.pp,2129-2133.

-   Mead, G.H (1934), Mind, Self and Society: from stand point of a social behavior, Chicago: the university of Chicago press.

-   Renzetti, M.C.,&J.D.Curran (1989)," Women,men and society: the sociology of gender" . United states of American: allyn and bacon.

-   Valades, A.A&Lumadue,C.&Gutierrez,B (2006), Las comadres and adult day care centers: the perceived impact of socialization on mental wallness. "Journal of Aging S tudies",Vol.20.pp,39-53.

-   Whitaker,L (1999), Women in politics, outsiders or insiders?prentic Hall.

-   Witt,S.D (2000), The influence of peers on childrens socialization to gender roles. Early child development and care, vol,62.pp,1-7.