رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی است . بدین منظور 200 دانش آموز از مقطع متوسطه در پایه های دوم، سوم و پیش دانشگاهی شهر سجاسرود استان زنجان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه های دینداری، رضایت از زندگی و شادکامی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون های آماری نشان داد که بین دینداری و رضایت از زندگی، همچنین دینداری و شادکامی در سطح 05/0P< رابطه مثبت و معنادار حاکم است. به بیان دیگر هر اندازه نمره دینداری افراد بالاتر باشد، به همان اندازه از رضایتمندی از زندگی و شادکامی بیشتری بهره مندند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دینداری پیش بینی کننده معناداری برای رضایت از زندگی و شادکامی می باشد. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که دینداری کارکرد مثبتی در مسائل روان شناختی دانش آموزان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   آزموده، پیمان؛ شهیدی، شهریار و دانش، عصمت (1386)، بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان. مجله روانشناسی، شماره11.

-   بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، محمد و گودرزی، حسنیه. (1386)،اعتبار و روایی مقیـاس رضـایت از زندگی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، دوره 3، شماره 11.

-   جمالی، طیبه و عباسی، رضوان (1390)، بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.

-   چلبی، مسعود و موسوی، سید محسن (1387)، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان. مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1و 2.

-    حاجی زاده میمندی، مسعود و برغمدی، مهدی (1389)، رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان. سالمند، شماره15.

-   خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر و شکوهی یکتا، محسن (1378)، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. تهران: دانشگاه صنعتی شریف .

-   خدایاری فرد، محمد؛ فقیهی، علی غباری بناب، باقر و شکوهی نقی؛ یکتا، محسن (1385)، بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت. فصلنامه اندیشه دینی شیراز، شماره19.

-   رضاپور، یوسف؛ فتحی، آیت اله؛ سرداری، مرضیه و شیرعبی پور، اصغر (1389)، بررسی رابطه دینداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی، با تعدیل گری مؤلفه های سلامت روانی. دانشگاه تبریز.

-   روحانی، عباس و معنوی پور، داود (1387)، بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 35 و 36.

-   سراج زاده، سیدحسین و رحیمی، فرشید (1392)، رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی. راهبرد فرهنگ، شماره24.

-   عبدالله پور، نازی؛ اقدم، سید مهدی؛ قلی زاده، میر روح الله؛ اشرفی، حسین و زکی، زینب (1390)، رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. تربیت اسلامی، سال 6، شماره12.

-   عظیمی هاشمی، مژگان (1383)، بررسی رابطه رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس. علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شماره 3.

-   علی پور، علی و نوربالا، احمدعلی (1378)، بررسی مقـدماتی پایـایی و روایـی پرسشـنامه آکسـفورد در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره1و2.

-   نادری، فرح؛ عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه و مهری آدریانی، مریم (1388)، بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان. یافته های نو در روانشناسی، سال 5، شماره 17.

-   نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1390)، تحلیل روابط معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان شناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان. طلوع بهداشت، دانشکده بهداشت یزد، سال 10، شماره 3 و 4.

-   نصیری، حبیب الله و جوکار، بهرام (1387)، معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روا ن. پژوهش زنان، دوره 6، شماره2.

-   نیکویی، مریم و سیف، سوسن (1384)، بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی تازه های پژوهشی مشاوره، جلد4، شماره13.

 

-   Argyle, M; (2000), Psychology and Religion, An Introducation, London and New York, Routledge.

-   Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995), Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. spilberger & I. Sarason (Eds.), Stress and emotion(pp.173-187).Washington:Taylor

-   Alanlewis, Christopher, Stephen Joseph & Kirsty Elizabeth Nobel, (1996), Is religiosity association with life satisfaction? Psychological Reports.

-   Barlov, J.P (2002), the measurment of optimism and hope in relation to college student retention and academic Success. Ph.D dissertation. Iowa State University.

-   Chaeyoon, Lima & Robert D Putnam. (2010), “Religion and social networksand life satisfaction” American Sociological Review, 73(6).

-   Ellison, Christopher. G & David Gay (1990), “Religion, religious commitmentand life satisfaction among Black Americans”, The Sociological Quaterly, 31(1).

-   Diener, E. R. , Emmons, R. J. , Larsen, R. , & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessmen.

-   Francis, L., & Robbins, M. (2000), Religiosity and general health among undergraduate students: a Archive of SID response to O’Connor, Cobb, and O’Connor (2003). Personality and Individual Differences, 37.

-   Kim, Y.M. & Others. (2004),Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation. Journal of family psychology.vol 13. issue 3, 17 .

-   Lyubomersky S, Sheldon KM,and Schkade D (2005), Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology.

-   Myers, D. G. (2000), “The Funds, Friends, and Faith of Happy People”, American Psychologist, 55(1).

-   Pavot, W., Dienner, E.(1993), The affective and congnitive context of self-reported measure of subjective well-being. Social Indicators Research, 28(1).

-   Raman, Jerode R (2010), Correlates of Tertiary Student Life Satisfaction A thesis in Master of Applied Psychology in The University of Waikato.

-   Veenhoven, R. (1994), Is happiness relative?, Social Indicators Research, 24, argument against context in favor of needs approach.

-   Valois, Robert F. (2008), Applied Sichology: Aninternational Review,57.