رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی است . بدین منظور 200 دانش آموز از مقطع متوسطه در پایه های دوم، سوم و پیش دانشگاهی شهر سجاسرود استان زنجان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه های دینداری، رضایت از زندگی و شادکامی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون های آماری نشان داد که بین دینداری و رضایت از زندگی، همچنین دینداری و شادکامی در سطح 05/0P< رابطه مثبت و معنادار حاکم است. به بیان دیگر هر اندازه نمره دینداری افراد بالاتر باشد، به همان اندازه از رضایتمندی از زندگی و شادکامی بیشتری بهره مندند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دینداری پیش بینی کننده معناداری برای رضایت از زندگی و شادکامی می باشد. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که دینداری کارکرد مثبتی در مسائل روان شناختی دانش آموزان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Religiosity and Life Satisfaction and ‎Happiness among Girl Students

چکیده [English]

The present study examined the relationship between religiosity and life satisfaction and happiness among the female secondary school students. For this purpose, 200 students of the second and third grades of high school as well as the college students of Sojasrud in Zanjan Province were selected by random single-stage cluster sampling method and evaluated by the religion, life satisfaction and happiness questionnaire. The test results showed that between religiosity and life satisfaction, and between religiosity and happiness, there is a significant positive correlation at the confidence leved of p>0.05. In other words, the higher the score of people’s religiosity, the greater their life satisfaction and happiness. The results of regression analysis indicated that the components of religious belief and religious emotions were significant predictors of life satisfaction and happiness. Also, the results showed that the component of religious commitment has no significant relationship with life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • life satisfaction
  • happiness
  • Students

-   آزموده، پیمان؛ شهیدی، شهریار و دانش، عصمت (1386)، بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان. مجله روانشناسی، شماره11.

-   بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، محمد و گودرزی، حسنیه. (1386)،اعتبار و روایی مقیـاس رضـایت از زندگی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، دوره 3، شماره 11.

-   جمالی، طیبه و عباسی، رضوان (1390)، بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.

-   چلبی، مسعود و موسوی، سید محسن (1387)، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان. مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1و 2.

-    حاجی زاده میمندی، مسعود و برغمدی، مهدی (1389)، رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان. سالمند، شماره15.

-   خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر و شکوهی یکتا، محسن (1378)، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. تهران: دانشگاه صنعتی شریف .

-   خدایاری فرد، محمد؛ فقیهی، علی غباری بناب، باقر و شکوهی نقی؛ یکتا، محسن (1385)، بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت. فصلنامه اندیشه دینی شیراز، شماره19.

-   رضاپور، یوسف؛ فتحی، آیت اله؛ سرداری، مرضیه و شیرعبی پور، اصغر (1389)، بررسی رابطه دینداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی، با تعدیل گری مؤلفه های سلامت روانی. دانشگاه تبریز.

-   روحانی، عباس و معنوی پور، داود (1387)، بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 35 و 36.

-   سراج زاده، سیدحسین و رحیمی، فرشید (1392)، رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی. راهبرد فرهنگ، شماره24.

-   عبدالله پور، نازی؛ اقدم، سید مهدی؛ قلی زاده، میر روح الله؛ اشرفی، حسین و زکی، زینب (1390)، رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. تربیت اسلامی، سال 6، شماره12.

-   عظیمی هاشمی، مژگان (1383)، بررسی رابطه رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس. علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شماره 3.

-   علی پور، علی و نوربالا، احمدعلی (1378)، بررسی مقـدماتی پایـایی و روایـی پرسشـنامه آکسـفورد در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره1و2.

-   نادری، فرح؛ عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه و مهری آدریانی، مریم (1388)، بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان. یافته های نو در روانشناسی، سال 5، شماره 17.

-   نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1390)، تحلیل روابط معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان شناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان. طلوع بهداشت، دانشکده بهداشت یزد، سال 10، شماره 3 و 4.

-   نصیری، حبیب الله و جوکار، بهرام (1387)، معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روا ن. پژوهش زنان، دوره 6، شماره2.

-   نیکویی، مریم و سیف، سوسن (1384)، بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی تازه های پژوهشی مشاوره، جلد4، شماره13.

 

-   Argyle, M; (2000), Psychology and Religion, An Introducation, London and New York, Routledge.

-   Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995), Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. spilberger & I. Sarason (Eds.), Stress and emotion(pp.173-187).Washington:Taylor

-   Alanlewis, Christopher, Stephen Joseph & Kirsty Elizabeth Nobel, (1996), Is religiosity association with life satisfaction? Psychological Reports.

-   Barlov, J.P (2002), the measurment of optimism and hope in relation to college student retention and academic Success. Ph.D dissertation. Iowa State University.

-   Chaeyoon, Lima & Robert D Putnam. (2010), “Religion and social networksand life satisfaction” American Sociological Review, 73(6).

-   Ellison, Christopher. G & David Gay (1990), “Religion, religious commitmentand life satisfaction among Black Americans”, The Sociological Quaterly, 31(1).

-   Diener, E. R. , Emmons, R. J. , Larsen, R. , & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessmen.

-   Francis, L., & Robbins, M. (2000), Religiosity and general health among undergraduate students: a Archive of SID response to O’Connor, Cobb, and O’Connor (2003). Personality and Individual Differences, 37.

-   Kim, Y.M. & Others. (2004),Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation. Journal of family psychology.vol 13. issue 3, 17 .

-   Lyubomersky S, Sheldon KM,and Schkade D (2005), Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology.

-   Myers, D. G. (2000), “The Funds, Friends, and Faith of Happy People”, American Psychologist, 55(1).

-   Pavot, W., Dienner, E.(1993), The affective and congnitive context of self-reported measure of subjective well-being. Social Indicators Research, 28(1).

-   Raman, Jerode R (2010), Correlates of Tertiary Student Life Satisfaction A thesis in Master of Applied Psychology in The University of Waikato.

-   Veenhoven, R. (1994), Is happiness relative?, Social Indicators Research, 24, argument against context in favor of needs approach.

-   Valois, Robert F. (2008), Applied Sichology: Aninternational Review,57.