بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع اول متوسطه(پایه هفتم) شهرستان مهاباد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس پایه اول متوسطه (پایه هفتم)شهرستان مهاباد می باشد . روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی با رویکرد همبستگی می باشد و جامعه آماری آن شامل، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان مهاباد(پایه هفتم) می‌باشند که در سال تحصیلی 93-1392 به تحصیل مشغول بوده‌اند. انتخاب دانش آموزان در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران صورت گرفته است که در این فرمول از جامعه ای با حجم تقریبی 1149 نفر نمونه‌ای به حجم 287 نفر انتخاب می‌شود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد . به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. میزان ضریب اعتماد با روش برابر با 909/0 به­دست آمد. همچنین برای روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد بین مسؤولیت پذیری و کلیه مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد در واقع همه فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship between Responsibility and ‎Academic Achievements of Female Students in the First ‎Grade of Secondary School (7th grade) in the City of ‎Mahabad

چکیده [English]

The aim of the present Study was to identify the relationship between the accountability and academic achievements of Female students in the first grade of secondary school (seventh grade) in the city of Mahabad. The research is of descriptive-correlation type and the statistical population include all the female students of first grade of secondary school of Mahabad in the academic year 2013-14. Sampling has been done through the use of Cochran’s formula, according to which 287students were selected out of 1149. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed through face validity. In order to determine the reliability of the test, Cronbach’s Alpha was used, and the reliability coefficient was 0.909. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used. The correlation Coefficient test and regression analysis were used for inferential statistics. The final results of testing the hypotheses indicated that there is a correlation between responsibility taking and all its components and academic achievement. In other words, all of the research hypotheses were confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • Academic achievement ‎

 

-   آذرمهر،فاطمه (1387)، مسئولیت شناسی در قران وسنت،دانشنامه موضوعی قرآن. قم:مدرسه علمیه نرجس

-   اکبری‌نژاد، ایراندخت (1387)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس و مسئولیت پذیرش دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان کهگلویه (دهدشت). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

-   بیابانگرد، اسماعیل (1389)، روان شناسی نوجوانان، تهران: انتشارات فرهنگ.

-   پور کران،حسن تقی(1385)، رابطه بین مسؤولیت پذیری،ویژگی های شخصیتی و  پیشرفت تحصیلی  و مقایسه آنها دانش آموزان تیز هوش و عادی دبیرستانهای شهر بابل ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات  آموزشی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .

-   حریری، فاطمه (1386)، مقایسه‌ی احساس گناه، بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری بین نوجوانان بزهکار و عادی شهر اهواز. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

-   رحیمی،عزیزاله (1377)، پرورش حس مسؤولیت پذیری ومشارکت جویی در دانش آموزان ، نشرصالح، چاپ اول

-   سبحانی نژاد،مهدی(1379)، بررسی ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه ها از دیدگاه دانش آموزان ،اولیا و مدیران دوره ابتدایی در استان اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی.دانشگاه آزاد اسلامی

-   عابدینی، احمد (1386)، فرزندان و مسؤولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی. تهران: انتشارات عابد.

-   فراهانی، محمدنقی(1378)، روانشناسی شخصیت: نظریه، تحقیق، کاربرد، تهران : انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

-   کردلو، منیژه (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری نوجوانان دبیرستای در خانه و مدرسه. مجلات روانشناسی و علوم تربیتی، رشد مدرسه، شماره 13، صفحات 4 تا 11.

-   نیاز آذری، کیومرث، اسماعیلی شاد، بهرنگ(1389)، سیاستگذاری و فرایند خط مشی عمومی، قائم شهر:انتشارات مهر النبی

 

-   Beck,R.C(1983), motivation theories and principles.N.Y.prentic Hall,P354.

-   Carnoy, M., Elmore, R., & Siskin, L. (Eds.). (2013), The new accountability: High schools and high-stakes testing. Routledge.

-   Curtin, N., Stewart, A. J., & Ostrove, J. M. (2013), Fostering Academic Self-Concept Advisor Support and Sense of Belonging Among International and Domestic Graduate

-   Donavan, D. T., Brown, T. J., & Mowen, J. C. (2004), Internal benefits of service-worker customer orientation: job satisfaction, commitment, and organizational citizenship behaviors. Journal of marketing, 128-146.

-   Hextall, I., & Mahony, P. (2013), Reconstructing teaching: Standards, performance and accountability. Routledge.

-   Kernis, M. H. (Ed.). (2013), Self-esteem issues and answers: A sourcebook of current perspectives. Psychology Press. Perceived Self,Esteem in Personality Judgments.Journal of Personality.

-   March, A. F. (2011), Theocrats Living under Secular Law: An External Engagement with Islamic Legal Theory*. Journal of Political Philosophy, 19(1), 28-51.

-   Maslow, A. H. (2001), the farther reaches of human nature,J. transfers. Psycho. , 1, 1-10.

-   Miymoto, M. (1998), The concept of achievement motive Japenese children as shown through the behavior characteristics of their peers, Japanese Psychological Research. Vol 34(3), 110-116.

-   Nelson, D., & Bianco, C. (2013), Increasing Student Responsibility And Active Learning In An Undergraduate Capstone Finance Course. American Journal of Business Education (AJBE), 6(2), 267-278.

-   Pintrich.P.R,and De-Groot(1990),Motivation and self-regulated Iearning Students. American Educational Research Journal, 50(1), 108-137.

-   Teri,R.(2002),Self-Esteem and self-efficacy of college student with disabilities ,College student

-   Veldhoen, E. S., Hartman, B. J., & van Gestel, J. P. (2009), Monitoring biochemical parameters as an early sign of propofol infusion syndrome: false feeling of security. Pediatric Critical Care Medicine, 10(2), e19-e21.

-   Zeigler,Hill, V., Besser, A., Myers, E. M., Southard, A. C., & Malkin, M. L. (2013), The Status,Signaling Property of Self,Esteem: The Role of Self,Reported Self,Esteem and