بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

   هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و نوع گیاهان دارویی بکار برده شده در زنان باردار به مراکز بهداشتی-درمانی تبریز است. این مطالعه  به صورت توصیفی- مقطعی در 6 ماه دوم سال 1392 در 318 زن متاهل 45-15 ساله که جهت انجام مراقبتهای حین زایمان به مراکز بهداشتی تبریز مراجعه می­کردندانجام گرفت.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماریver 21 / SPSSاستفاده شد. از آمار توصیفی، برای پردازش داده ها  استفاده شد. نتایج نشان دادند که 4/31 درصد (318/100) زنان باردار در طول حاملگی از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند. بیشترین گیاهان دارویی مصرفی در حاملگی مربوط به پونه (38%) و زنجبیل (13%) بود. مصرف بالای گیاهان دارویی در زنان باردار ضرورت ارایۀ آموزش به پزشکان عمومی، ماماها و متخصصین زنان و زایمان جهت دادن مشاوره مفید و مکفی به مراجعین را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Prevalence and Types of Medicinal Herbs ‎used by Pregnant Women Referring to Health Centers of ‎Tabriz in 2013‎

چکیده [English]

The purpose of the present study is to determine the prevalence and types of the medicinal plants used by the pregnant women referring to health centers in Tabriz. The research was a cross–sectional descriptive study which was carried out during the second half of the year 2013 on 318 married women aged 15-45 who referred to Tabriz health centers for pregnany check-ups. A questionnaire was used for data collection. Descriptive statistics, chi square, Independent-Samples T-Test, Pearson test and One-Way ANOVA were used for data analysis through SPSS /ver 21.  The findings indicated that 31.4% (100/318) of the  pregnant women  had used herbal plants. The most frequently used herbal drugs were Mentha  longifolia (38%) and ginger (13%).The high proportion of herbal drugs use caused the pregnancy care providers to  be aware of the common herbal supplements used by women, and give sufficient consultation  to them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • pregnancy
  • Medicinal Plants
-   Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. (2010), Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 19 (11), 1151-1158.

-   Fakeye T,  Adisa R,  Musa  I. (2009), Attitude and use of herbal medicines among pregnant women in Nigeria. BMC Complement Altern Med, 9. 53.

-   Holst  L, Nordeng  H, Haavik  S.(2008), Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and drug safety, 17,151–159.

-    Louik C,  Gardener P,  Kelley K,  Mitchell A.(2010), Use of Herbal Treatments in Pregnancy.J Obstet Gynecol, 202(5), 439.e10.

-   Nordeng H, Havnen G. (2004), Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiology and drug safety, 13,371–380.

-   Orief Y, Farghaly N, Ibrahim M.(2012), Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertility Society Journal. Available at: Orief YI et al. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria, Middle East Fertil Soc J, http://dx.doi.org/10.1016/j.mefs.2012.02.007.

-   Seddigy gh, Sifton F,Ziyayi A.Herbal medical,attitude and doing in Tehran.Herbal plants J,4(13),60-7.

-   Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S.(2006), Use of herbal medicines by pregnant women in Shahre-Kord. J Reprod Infertil, 7(2), 125-31.

-   Shoorideh Z, Azadbakht M, Zarifkar A, Jafari A, and Hossienie Sh. (2006), The Effect of "Vitex Agnus Castus" Folio Extract on Serum Prolactin Consentration of Female Rats in Gastation. Iran Biology J, 20 (1), 99-109.

-   Tabatabaee M. (2010), Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. Journal of Medicinal Plants, 10 (37), 96-108.

-   Tesch BJ. (2003), Herbs commonly used by women Am J Obstet Gynecol, 44-55.4.

-   Tsui B, Dennehy CE, Tsourounis C.(2001), A survey of dietary supplement use during pregnancy at an academic medical center.Am J Obstet Gynecol , 185: 433–437.

-   Tiran D. (2003), The use of herbs by pregnant and childbearing women: a risk–benefit assessment, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 9, 176–181.

-   Valizadeh A, Molodi SH, Malekirad A. (2010), Iranian medicine plants &Herbal medicines.1st ed.Tehran: Malekipublishers, 11-3.

-   Veale DJ, Oliver DW, Havlik I. (2000), The effects of herbaloxytocics on the stripped myometrium model. Life Sci, 67(11), 1381-8.