بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

   هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و نوع گیاهان دارویی بکار برده شده در زنان باردار به مراکز بهداشتی-درمانی تبریز است. این مطالعه  به صورت توصیفی- مقطعی در 6 ماه دوم سال 1392 در 318 زن متاهل 45-15 ساله که جهت انجام مراقبتهای حین زایمان به مراکز بهداشتی تبریز مراجعه می­کردندانجام گرفت.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماریver 21 / SPSSاستفاده شد. از آمار توصیفی، برای پردازش داده ها  استفاده شد. نتایج نشان دادند که 4/31 درصد (318/100) زنان باردار در طول حاملگی از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند. بیشترین گیاهان دارویی مصرفی در حاملگی مربوط به پونه (38%) و زنجبیل (13%) بود. مصرف بالای گیاهان دارویی در زنان باردار ضرورت ارایۀ آموزش به پزشکان عمومی، ماماها و متخصصین زنان و زایمان جهت دادن مشاوره مفید و مکفی به مراجعین را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


-   Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. (2010), Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 19 (11), 1151-1158.

-   Fakeye T,  Adisa R,  Musa  I. (2009), Attitude and use of herbal medicines among pregnant women in Nigeria. BMC Complement Altern Med, 9. 53.

-   Holst  L, Nordeng  H, Haavik  S.(2008), Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and drug safety, 17,151–159.

-    Louik C,  Gardener P,  Kelley K,  Mitchell A.(2010), Use of Herbal Treatments in Pregnancy.J Obstet Gynecol, 202(5), 439.e10.

-   Nordeng H, Havnen G. (2004), Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiology and drug safety, 13,371–380.

-   Orief Y, Farghaly N, Ibrahim M.(2012), Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertility Society Journal. Available at: Orief YI et al. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria, Middle East Fertil Soc J, http://dx.doi.org/10.1016/j.mefs.2012.02.007.

-   Seddigy gh, Sifton F,Ziyayi A.Herbal medical,attitude and doing in Tehran.Herbal plants J,4(13),60-7.

-   Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S.(2006), Use of herbal medicines by pregnant women in Shahre-Kord. J Reprod Infertil, 7(2), 125-31.

-   Shoorideh Z, Azadbakht M, Zarifkar A, Jafari A, and Hossienie Sh. (2006), The Effect of "Vitex Agnus Castus" Folio Extract on Serum Prolactin Consentration of Female Rats in Gastation. Iran Biology J, 20 (1), 99-109.

-   Tabatabaee M. (2010), Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. Journal of Medicinal Plants, 10 (37), 96-108.

-   Tesch BJ. (2003), Herbs commonly used by women Am J Obstet Gynecol, 44-55.4.

-   Tsui B, Dennehy CE, Tsourounis C.(2001), A survey of dietary supplement use during pregnancy at an academic medical center.Am J Obstet Gynecol , 185: 433–437.

-   Tiran D. (2003), The use of herbs by pregnant and childbearing women: a risk–benefit assessment, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 9, 176–181.

-   Valizadeh A, Molodi SH, Malekirad A. (2010), Iranian medicine plants &Herbal medicines.1st ed.Tehran: Malekipublishers, 11-3.

-   Veale DJ, Oliver DW, Havlik I. (2000), The effects of herbaloxytocics on the stripped myometrium model. Life Sci, 67(11), 1381-8.