تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بیماری عروق قلبی خونرسانی و اکسیژن دهی به عضله میوکارد را محروم و منجر به بروز احساس درد و فشار در قفسه سینه می گردد که در بیشتر موارد همراه با ترس و اضطراب بیمار است. هدف از این مطالعه تأثیر آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران عروق قلبی است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. جامعه پژوهش 150 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلبی بستری در بیمارستان‌ شهیدمدنی تبریز بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جهت تعیین اعتبار علمی ابزار از روش شاخص اعتبار محتوا  و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرون‌باخ استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشانگر نگرانی و ترس و اضطراب بیماران در مورد بهداشت و سلامت فردی، ارتباطات بین فردی و اجتماعی بودند، که این علایم می توانند وضعیت بیماری را وخیم تر و انجام مراقبت در آینده از آنان را دشوارتر نماید. بعد از مداخله میزان اضطراب و ترس در گروه آزمون به طور معنی داری کاهش یافته بود. همچنین ارتباط معنی داری اماری بین برخی از مشخصات دموگرافیک با میزان ترس و اضطراب واحدهای مورد پژوهش مشاهده گردید(05/0p<). در کل میزان آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه نشان داد که این مسئله نیاز به آموزش مددجو و خانواده‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی برای پرستاران و ارتقای کیفیت ارتباط بین درمانگران و بیماران را می‌رساند. حمایت‌های آموزشی پس از ترخیص در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری، میزان بستری مجدد بیماران را کاهش و بهبودی و سلامتی، طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 

-   اسدی نوقابی احمدعلی، امیری شیدا، حاجی‌آقاجانی سعید (1389)، روان‌پرستاری بهداشت روان (1)، تهران، انتشارات بشری.

-   براون‌والد فوسی، کاسپر هوسر، لونگو جمیسن (1390)، بیماری‌های قلب و عروق اصول طب داخلی هاریسون، ترجمه: فتح‌اللهی علی‌رضا، تهران، انتشارات ارجمند.

-   بصام‌پور شیواسادات، اسدی نوقابی احمدعلی، ذوالفقاری میترا (1389)، مراقبت‌های پرستاری ویژه ICU, CCU و دیالیز، تهران، انتشارات سالمی.

-   پارک ای جی، پارک کا (1389)، بیماری‌های مزمن غیر واگیر و بیماری‌های واگیر شایع، جلد 4، ترجمه: شجاعی تهرانی حسین، ملک افضلی حسین، تهران، انتشارات سماط.

-   تونز کیت، تیلفورد سیلویا، روبینسون یون کلی (1389)، آموزش بهداشت کارآیی و اثربخشی آن، ترجمه: فرزیان‌پور فرشته، چاپ دوم، تهران، انتشارات سلاله  نیکان.

-   جمشیدی ناهید، عباس زاده عباس، نجفی کلیانی مجید (1389)، تاثیر آموزش از طریق فیلم بر راحتی و تحمل بیماران تحت آنژیوگرافی قلب، پژوهش پرستاری، دوره 5، شماره 16، ص: 44-38 .

-   حسینی قدم‌گاهی جواد، دژکام محمود، بیان‌زاده سیداکبر، فیض ابوالحسن (1387)، کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران عروقی قلب، فصل‌نامه اندیشه و رفتار، سال 4، شماره 1. ص: 24 – 14.

-   حلم‌سرشت پریوش، دل‌پیشه اسماعیل (الف) (1388)، پرستاری بهداشت جامعه (1)، تهران، انتشارات چهر.

-   حلم‌سرشت پریوش، دل‌پیشه اسماعیل (ب) (1388)، اصول و مبانی بهداشت محیط، تهران، انتشارات چهر.

-   راما چاندرال ل، دارمالینگام ت (1390)، آموزش بهداشت، ترجمه: شفیعی فروغ، آذرگشسپ اذن‌الله، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-   رحیمی فریبا (1388)، تغییر عادات بهداشتی بعد از سکته میوکارد، مجله پرستاری ایران، دوره (24)، شماره (6)، ص 43 تا 51.

-   رزم‌گیری وحید (1386)، بررسی واکنش‌های روان‌شناختی در یک‌صد بیمار مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز، پایان‌نامه دکتری تخصصی روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   رنجبر شکرال.. (1389)، بررسی تاثیر آرام‌سازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب بستری در بیمارستان شهید رجایی تهران، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   سلامتی کهن کبری (1390)، اصول آموزش به بیمار، رشت، انتشارات هدایت.

-   سلیمان‌زاده لاله (1388)، میزان اضطراب و افسردگی بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های 1 و 2 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله‌ی علوم پزشکی هرمزگان، سال سوم، شماره 3، ص: 25 – 22.

-   عزیزی فریدون، حاتمی حسین، جان‌قربانی محسن (1391)، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اشتیاق.

-   قابل‌جو منیژه (1390)، کاربرد مهارت‌های مدیریت در خدمات پرستاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات آینده سازان.

-   کاپلان هارولد، سادوگ بنیامین، گرب جک (1388)، خلاصه‌ روان‌پزشکی علوم رفتاری- روان‌پزشکی بالینی، ترجمه: پورافکار نصرت‌ا..، چاپ جهارم، تهران، انتشارات شهرآب.

-   کاراندیش سعید، سخندانی مرسده (1389)، نکات مهم و شایع‌ترین‌ها در بهداشت، چاپ دوم، تهران، انتشارات جعفری.

-   کوهستانی حمیدرضا، باغچقی نیره، زند سلیمان،(1389)، تاثیر آموزش برنامه های بازتوانی قلبی بر تغییرات نوار قلب و میزان اضطراب بیماران سکته قلبی، پژوهش پرستاری ایران، دوره پنجم، شماره 16، ص: 12 – 6.

-   گنجی، طاهره (1389)، تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و اضطراب بیماران قبل از کاتتریزاسیون قلبی، مجله پرستاری ایران، دوره (17)، شماره (38)، ص 51 تا 57.

-   معزی داریوش، ریزابی ناهید (1390)، اصول و روش‌های آموزش به بیمار، مشهد، انتشارات سخن‌گستر.

-   مقصودلو صفا (1389)، بازتوانی بیماران قلبی، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده.

-   مهاجر تانیا (1390)، اصول آموزش به بیمار، تهران، نشر سالمی.

-   مؤمنی لیلا، نجف‌یارندی اکرم، جزء‌کبیری فریده و همکاران (1387)، تاثیر آموزش به وسیله فیلم در دو زمان بر اضطراب قبل از عمل بیماران کاندید پیوند عروق قلب، فصل‌نامه پرستاری ایران، سال نوزدهم، شماره 45، ص: 84 – 77.

-   میرحسینی سید غلام‌رضا(1388)، اصول خدمات بهداشتی، چاپ دمو، تهران، انتشارات ژرف.

-   نظری طاهره، یاسمی محمدتقی، دوست‌محمدی مهری، نعمت‌زاده ماهانی کاظم (1388)، بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخش‌های داخلی و جراحی، فصل‌نامه اندیشه و رفتار 30، سال هشتم، شماره 2، ص: 25 – 18.

-   یزدان‌دوست رخساره، رضوان‌طلب هادی، پیروی امیرحسین (1390)، بررسی نگرش‌های ناسالم افسردگی و شدت بیماری قلب قلب در بیماران بستری در CCU، فصل‌نامه اندیشه و رفتار، سال 6، شماره 4. ص: 44 – 38.

 

 

-   Aormerod J. (2012), Emotions and Illness. Psychosom Res, 43 (4), p: 399 – 404.

-   Danias PG, Edelman RR, Manning WJ, (2006), Coronary Angiography, Clinics of North America, 11 (3), p: 383 – 404.

-   Finnesilver C, (2009), Preparation of Adult Patients for Cardiac Catheterization and Coronary Angiography, Nursing Standard, 15 (6), p: 211 – 221.

-   Heikkila J, Paunonen M, Laippala P, (2007), Patient's Fears in Coronary Arteriography,Journal of Advanced Nursing,13(5),p:3-10

-   Karner, Anita et al. (2009), Conceptions on treatment and lifestyle in patients with coronary heart disease-a phenomenographic analysis, Patient Education and Counseling, 47, 137-143, [Online]. < http://www.elsevier.com/locate/patducou. > [4 November 2004].

-   Katon M. Von Korff E, Lin G. (2011), stepped collaborative care for primary care patients with persistent symptoms of depreession: A randomized trial. Arch Gen Psychiatry, 56 (12): 1109 – 15.

-   Phillips, Christopher et al. (2009), Comprehensive discharge planning with post discharge support for older patients with congestive heart failure, Journal of American Medical Association, 291 (11), 1358-66.

-   Phipps, J. Wilma et al. (2011), Medical –Surgical Nursing, 8th edition, Philadelphia, Mosby Com.

-   Salmon P. (2011), Psychology of Medicine and Surgery. Landon, Chichester Com.

-   Scherer, Krall, Yvonne, Bruce, Susan. (2011), Knowledge, attitude, and self-efficacy and compliance with medical regimen, number of emergency department visit, and hospitalizations in adult with asthma, Heart and Lung, 30 (4), 250-7.

-   Smeltzer, C. Suzanne., Bare, G. Brenda. (2004), Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 10th edition, Philadelphia, Lippincott Com.

-   Van Melle JP, Ee Jonge P, Spijikerman TA. (2010), Prognosis association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: A metaanalysis. Psychosom Med. 66 (6): 814 – 22.