بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعهﺍﻯ تا بدان حد است که آن را بستر هرگونه توسعهﺍﻯ ﻣﻰدانند. خصوصاً در جوامع در حال توسعه که با انواع بحران­ها و چالش­های مستمر ناشی از عقب ماندگی و ﺑﻰثباتی و ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و... مواجه ﻣﻰباشند، امنیت نقش مهمی در توسعه ایفا ﻣﻰکند. مهمتر از امنیت، احساس امنیت است. احساس امنیت به همان اندازه مهم است که امنیت درآن جامعه. در واقع احساس امنیت تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتماعی تلقی ﻣﻰشود. امنیت بعد عینی مسأله و احساس امنیت بعد ذهنی تلقی ﻣﻰشود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی احساس امنیت زنان در شهر آمل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن است. بنابرابن روش تحقیق، توصیفی- تبیینی مورد استفاده قرار گرفت و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگیهای فردی (سن، تحصیلات، درآمد، طبقه و وضعیت تاهل) با احساس امنیت رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه بین احساس امنیت و محل سکونت، رابطه ایجاد امنیت توسط ارگانهای دولتی و احساس امنیت و رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت، مستقیم و معنادار به دست آمد. بدین ترتیب رابطه بین احساس امنیت و ویژگیهای فردی رد و رابطه بین احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در سطح میانی و کلان با حداکثر اطمینان پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Factors Affecting Women's Sense of ‎Security in Amol

چکیده [English]

The role and importance of security in every society's progress is so great that many consider it the platform of any development. Especially, in developing countries with a variety of crises and the ongoing challenges of backwardness, instability, and different political structures that they are facing, social security plays an important role in development. Sense of security is more important than security. Sense of security is as important as the safety in the community. In fact, sense of security is considered as a combination of individual, psychological, and social factors. Security is viewed as the objective dimension and the feeling of security as the subjective dimension of the matter. The purpose of this research is to study women's sense of security in the city of Amol and the social factors related to it. The research method is descriptive-explanatory, and for data collection, the survey method and a researcher-made questionnaire were used. The results showed that the relationship between individual characteristics (age, education, income, class, and marital status) and sense of security is not significant. There is a significant direct relationship between sense of security and place of residence, between government-induced security and sense of security, and between social trust and feeling of security. Therefore, the relationship between sense of security and personal characteristics is rejected, and the relationship between sense of security and social trust at intermediate and macro levels is accepted with the maximum significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Security
  • Social trust
  • Public participation
  • Social ecology
-   احمدی، حبیب؛ مرادی، گلمراد؛ آذرگون، زهره(1386)، بررسی رابطه بین مشارکت مردمی و احساس امنیت اجتماعی. فصلنامه توسعه انسانی. دوره 1. شماره 4.
-   احمدی، یعقوب، اسمعیلی، عطا(1389)، سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چندبعدی و میان رشته ای در شهر مشهد. جامعه شناسی کاربردی. سال 21. شماره پیاپی 38. شماره دوم.
-   افشانی، سید علیرضا؛ ذاکری هامانه، راضیه(1391)، مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد. زن در توسعه و سیاست. دوره 10. شماره 3.
-   امیرکافی، مهدی(1388)، بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهر تهران). تحقیقات علوم اجتماعی ایران. سال دوم. شماره1.
-   بیات، بهرام(1387)،تبیین جامعه­شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی با تأکید بر نقش پرداخت رسانه­ای و سرمایه اجتماعی). نامه علوم اجتماعی. شماره 16.
-   حاجیانی، ابراهیم(1384)، چارچوب روش­شناختی برای بررسی احساس امنیت. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. تهران: انتشارات معاونت اجتماعی ناجا. چاپ اول. 
-   چلبی، مسعود(1385)،به طرف یک نظریه عمومی کژرفتاری اجتماعی. تهران:نشر نی
-   زین آبادی، مرتضی(1387)، بررسی وضعیت اعتماد در جامعه ایران و راه های بازسازی آن. پژوهشنامه شماره 16. تهران: گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
-   عمید، حسن(1369)، فرهنگ عمید. تهران: نشر امیرکبیر.
-   غفاری،غلامرضا؛ صفری شالی، رضا(1388)، بررسی نقش و جایگاه امنیت در نظم اجتماعی (مطالعه موردی در شهرهای تهران و قزوین). فصلنامه تخصصی جامعه شناسی. شماره 14.
-   گیدنز، آنتونی(1377)، پیامدهای مدرنیته. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
-   معین، محمد(1375)، فرهنگ لغت فارسی ، جلد اول: انتشارات امیرکبیر.
-   میرعرب، مهرداد(1379)، نیم نگاهی به مفهوم امنیت. مجله علوم سیاسی. سال سوم. شماره نهم.
-   نادری، حمدالله؛ جاهد، محمدعلی؛ شیرزاده، مهین­دخت(1389)، بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی شهر اردبیل). مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 21.
-   نوروزی، فیض­الله؛ فولادی سپهر، سارا(1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه راهبرد. سال 18. شماره 53.
-   نیازی، محسن؛ شفایی­مقدم، الهام؛ شادفر، یاسمن(1390)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال(1 و 2) و جنوب شهر(19 و 20) تهران. فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم. شماره 3.
-   واینبرگ، مارتین و رابینگتن(1383)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
-   Jackson, J and Sunshine, J. (2007), ‘Public Confidence in Policing: A Neo- Durkheimian Perspective’, British Journal of Criminology, 47: 214–33.
-   Jang, Sun Joon and Byron R Johnson (2001), “Neighborhood disorder, individual religiosity and adolescent use of illicit drugs” A test of multilevel hypotheses” Criminology, Volume 39, Number 1.
-   Ross, Catherin E, John Mirowsky and Shana Pribsh (2001), “Powerlessness Amplification of threat: Neighborhood disadvantage disorder and mistrust” American Sociological Review, Vol. 66: 568-591.