بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی و تاب آوری در پییش بینی تعارضات زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع مطالعه مقطعی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان متاهل با شرایط سنی25 تا 45 سال بودند که علاوه بر دارابودن علائم سندرم قبل از قاعدگی، مشخصات واحدهای پژوهش را نیز دارا بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. 110 نفر از زنان متاهل که با استفاده از پرسشنامه (COPE) به عنوان زنان با نشانگان سندرم پیش از قاعدگی شناسایی شده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند و از آنها خواسته شد که مجدداً از حدود 10-7 روز قبل از قاعدگی تا 3-2 روز پس از قاعدگی به مدت یک دوره، مقیاس های DASS-21 و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)-(CD-RISC) و تعارضات زناشویی را تکمیل کنند. پس از اجرای پژوهش، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که واکنش های هیجانی اضطراب، افسردگی و استرس ناشی از سندرم پیش از قاعدگی می توانند تعارضات زناشویی را در زنان متاهل با 95 درصد اطمینان پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Premenstrual ‎Syndrome and Tolerance in Predicting Marital Conflicts ‎among the Married Women in Tehran

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to investigate the relationship between premenstrual syndrome and tolerance in predicting marital conflicts among the married women in Tehran. The research method is cross-sectional analysis. The statistical population included all the married women within the age range of 25-45, who had the characteristics of the research units in addition to having the symptoms of premenstrual syndrome. The subjects were chosen by random available sampling technique. A total of 110 married women indentified as having premenstrual syndrome based on COPE questionnaire took part in this research. They were asked to fill DASS-21, CD-RISE-2003, and marital conflicts scales within a period between 7-10 days before menstruation to 2-3 days afterward. After conducting the research, the researchers analyzed the obtained data through the use of Spss software as well as the step-by-step regression method. The results obtained from data analysis showed that emotional reactions of anxiety, depression and stress resulting from premenstrual syndrome can predict marital conflicts in women at the significance level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual syndrome
  • Stress
  • Depression
  • Anxiety
  • Tolerance
  • Marital ‎conflicts
-   اخلاقی، فریده؛ حامدی، عبدالکریم؛ جوادی، زهرا و حسینی پور، فاطمه (1382)، بررسی اثرات تجویز کلسیم در سندرم پیش از قاعدگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 10(37)، 669-676.
-   اظهری، صدیقه؛ کریمی نیک چترودی، اکرم؛ عطارزاده حسینی؛ سیدرضا و مظلوم، سیدرضا (1384)، تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 8(2)، 119-128.
-   بخشی، حمید؛ اسدپور، محمد و خدادادی‌ زاده، علی (1386)، ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 11(2)،37-43
-   بنائیان، شایسته؛ پروین، ندا و کاظمیان، افسانه (1385)، بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 14 (2)، 52-58.
-   خلعتبری، جواد و بهاری، صونا (1389)، ارتباط بین تاب آوری و رضایت از زندگی. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1 (2)، 83-94.
-   داودوندی، مریم؛ نوابی نژاد، شکوه و لطفی کاشانی، فرح (1390)، اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری در کاهش علایم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 21 (2)، 114-120.
-   سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس (1386)، تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 13(3)، 290-295.
-   صالحی، لیلی و صالحی، فرخنده (1386)، بررسی تأثیر ویتامین B6بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 12 (3) ،42-49
-   عابدیان کاسگری، کبرا؛ شاه حسینی، زهره و دانش، ماه منیر (1385)، بررسی اثر رعایت رژیم غذایی نشاسته ای سه ساعته برسندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و غیر دولتی شهر ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 18(65)، 19-27.
-   کنث، دیویس. (بی. تا). راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، یکصد فن مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. ترجمه: بهاری، فرشاد (1388)، تهران: تزکیه.
-   لرزاده، ناهید؛ کاظمی راد، سیروس؛ مؤمن نصب، مرضیه ؛ لرزاده، مینا و صفا، میترا (1385)، تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی. مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، (9). 39-46.
-   لطفی کاشانی، فرح؛ سرافراز، خدیجه و شریفی، حسن پاشا (1386)، تاثیر آموزش آرمیدگی عضلانی در کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی. روان شناسی کاربردی، 2(5)، 63-74.
-   منصوری، زهره و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1389)، رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشوئی در زنان شاغل. مجله زن و فرهنگ، 1(3)، 91-102
-   میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود و طالبی جویباری، مسعود (1391)، مقایسه تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. مجله ناتوانی های یادگیری، 2(1)، 120-137.
-   نادری، طیبه؛ حمزه ای مقدم، احمد و بهرام پور، عباس (1379)، شیوع میگرن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 5 (1) ، 18-22.
 
-   Andrews, G.(2001), woman‘s sexual health. 2d .ed. Barillisere Tindal published Assosiation with the RLN. 404 -405.
-   Callet, M.E., Wertenbeger, G.E. & Fiske, V.M.(1999), The effect of age upon the patern of the menstrual cycle. Fertility sterility J, 5: 437.
-   Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003), an inventory for resilience construct. Personality & Individual Difference;35:41-53.
-   Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003), Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
-   Greef, A., & Bruyne, T. (2000), Conflict management style and marital satisfaction. Journal of sex and marital therapy, 26,321-334
-   Lazarus, A. (2004), Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September 11, 2001 tragedy. The Emory center for myth and ritual in American life.
-   Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000), the construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
-   Mortola, JF, Girton, Beck. L., Yen, SCC. (1990), Diagnosis of premenstrual syndrome by a simple prospective and reliable instrument: The calender of premenstrual experiences. Obestet Gynecol; 76: 302.
-   Speroff, L. & Fritz, M.A. (2004), Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
-   Waller, M. A. (2001), Resilience in ecosystemic context: Evolution of the child. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 290-297.