شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان با توجه به شایستگی­های آنان از نظر تحصیلات عالی و تجربه در پست­های مدیریتی است. عوامل متعددی می­تواند در این مسأله نقش داشته باشد. بر همین اساس هدف این تحقیق شناسایی موانع ارتقای زنان به پست­های مدیریتی می­باشد. برای دستیابی به هدف فوق در این تحقیق هشت فرضیه مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل داده اند. به منظور گردآوری داده­های تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز آزمون­های آماری کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t-test به کار رفته است. نتایج بررسی­ نشان می­داد که کلیشه جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر سازمان، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و سقف شیشه­ای از موانع ارتقای زنان به پست­های مدیریت محسوب می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Barriers to Women's Promotion to Managerial ‎Positions (A case study)‎

چکیده [English]

One of the current problems in theworkplace is absence of appropriate women in management positions regarding their competency due to their higher education and experience. Several factors could have a role in creating this problem. Based on these grounds, this research aimedto recognize the women's promotion barriers to taking management positions. For this purpose, eight hypotheses have been proposed. The research method is descriptive and the statistical population consists of all women employees at the Islamic Azad University of Tabriz. In this article, a standard questionnaire has been used for collecting data. The Statistical tests of Kolmogorov-Smirnov and t-test have been used for analyzing data. The results showed that gender stereotype, gender discrimination, conflict between work and family, conflict between culture and family, non-support of the organization's leader, non-support of the family, relations in work and glass ceiling are considered as the barriers of women's promotion to managerial positions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Barriers of women's promotion
  • Gender Stereotype
  • ‎Gender discrimination
  • Glass ceiling
 
-   الوانی، سیدمهدی و ضرغامی فرد، مژگان(1380)، موفقیت زنان درراه کار­های مدیریتی، مدیریت دولتی، شماره 22، صفحات53-54.
-   العقلای، اشرف(1377)، «موانع ار­تقای زنان به مشاغل مدیریتی» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   بابایی زکلیکی، محمدعلی(1384)، چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی، فصلنامة مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، بهار1385.
-   بابایی زکلیکی، محمدعلی (1386)، مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در سازمان های دولتی، مطالعات زنان، سال پنجم، شماره سوم.
-   جعفرنژاد، احمد و اسفیدانی، محمدرحیم (1384)، وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت   (مطالعه ی موردی ایران)، مطالعات زنان،سال سوم، شماره هفتم، صفحات 103-77.
-   جواهری، فاطمه و قضاتی، سرور(1383)، موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی برکارآفرینی زنان در ایران، جامعه شناسی ایران،دوره دوم، شماره پنجم.
-   روشن، علی نقی­(1383)، عوامل مؤثر در ارتقاء زنان به سطوح مدیریت سازمان های دولتی کشور، پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   شاه طالبی، سمیه،یارمحمدیان،محمدحسین وعجمی، سیما (1388)، تجارب زنان مدیر از رهبری در آموزش عالی(یک مطالعة کیفی)، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسی، شمارة بیست و دوم.
-   فاطمی صدر، فیروزه(1380)، موانع ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه ها تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
-   فرهنگی، علی­اکبر و اسفیدانی، رحیم(1383)، زنان ایرانی در مدیریت استخدام، پژوهش زنان، سال اول شماره یکم، صفحات109–117.
-   مقیمی، سیدمحمد (1385)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات کارآفرینی دانشگاه تهران.
-   میرغفوری، سید حبیب­الله (1385)، شناسایی و رتبه بندی عاملهای مؤثر در گماشته شدن زنان به پستهای مدیریتی در سازمانهای دولتی استان یزد، فصلنامه مطالعات زنان، سال چهارم، شماره یک.
-   میرکمالی، سیدمحمد و ناستی زایی، ناصر(1388)، موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی ازدیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش، پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره پنجم.
-   نصیری، بهاره، هاشمی فشارکی، مریم السادات، بدوی، فاطمه و بختیاری، آمنه(1390)، امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان.
-   یزدخواستی، بهجت، میرزایی، حسینعلی و فتحی، لیلا (1388)، مطالعه نگرش شاغلان سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست های مدیریتی توسط زنان، پژوهش زنان، دوره7، شماره2.
-   پورعزت، علی اصغر، زهرئی،سپیده، یزدانی، حمیدرضا و فرجی، بهاره(1386)، بررسی چالشهای مربوط به مدیریت زنان­(تحقیقی پیرامونیک سازمان دولتی)، فصلنامه مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم.
-   تقی زاده، هوشنگ و تاری،غفار(1390)، الگوی گرافیکی روشهای تحقیق، تهران، انتشارات حفیظ، چاپ چهارم.
-   کجباف، محمدباقر و کاظمی، ملیحه(1387)، بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان وموانع ارتقای زنان به جایگاهای مدیریتی، مطالعات زنان، سال ششم، شماره سوم.
 
-   Burn, S. M. (2005), Women across Cultures: A Global Perspective, United States of America: McGraw Hill.
-   Chater, Kerry, and Roma Gaster. (1995), The Equality Myth: A Guide for Women Who Want to Make a Difference in the World of Business and for Men Who Are Ready for Change. Sydney, Australia: Allen &Unwin.
-   Chow, Wing S., and Vivienne W.M. Luk.­ (1996), “Management in the 1990s: A Comparative Study of Women Managers in China and Hong Kong.” Journal of Managerial Psychology 11(1):24–36.
-   Chugh S, SahgalPunam. (2007), Why Do Few Women Advance To Leadership Position? Global Business Review, Available From: http://www.Eag.Sagepub.com
-   Cinnamon, R. G.; Rich, Y. (2005), Work family conflict among female teachers. Teching and teacher education: An international journal of research and studies. 21(4).
-   Cooper, J. J. (2001), Women middle managers’ perception of the glass ceiling. Women in management review, 16(1).
-   Cordano, Mark, Robert F.Scherer, and Crystal L.Owen.(2002), “Attitude toward Women as Managers: Sex versus Culture.” Women in Management Review 17(2):51–60.
-   Cortis, R. &Cassar, V. (2005), Perceptions of and about Women as Managers: Investigating Job Involvement, Self-Esteem, and Attitudes, Women in Management Review, Vol. 20, No.3, pp. 149–164.
-   Marshall Judi, "Gender" in the Blackwell encyclopedic dictionary of organizational behavior, Nigel Nicholson, Malden: Blackwell publishers, 1998.
-   Kattara, H. (2005), "Career challenges for female managers in Egyptian hotels", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 Iss: 3, pp.238 - 251
-   Norris, P.; Inghlhart, R. (2006), Gendering Social Capital: Bowling in Women’s Leagues? In Gender and Social Capital, Great Britain and United States of America: Rutledge.
-   O’Connor, Victoria J. (2001), “Women and Men in Senior Management-A ‘Different Needs’ Hypothesis.” Women in Management Review 16(8):400–404.
-   Peters H.; “Female executive & the glass ceiling”; Women in ManagementReview; Vol. 17, No. 1, 2002.
-   Schermerhorn, John and Hunt.(2002),James and Osborn Richard, organizational behavior, John Wiley & Sons.
-   Tomkiewicz, Joseph, Kenneth Bass & Cheryl V. (2003), Attitude toward Women and Managerial Ability of African Americans, Women in Management Review Vol. 18, No.3, pp. 155–158.
-   Wirth, Linda. (­­2002), "Breaking through the Glass Ceiling: Women in Management"; Geneva, ILO.