شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان با توجه به شایستگی­های آنان از نظر تحصیلات عالی و تجربه در پست­های مدیریتی است. عوامل متعددی می­تواند در این مسأله نقش داشته باشد. بر همین اساس هدف این تحقیق شناسایی موانع ارتقای زنان به پست­های مدیریتی می­باشد. برای دستیابی به هدف فوق در این تحقیق هشت فرضیه مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل داده اند. به منظور گردآوری داده­های تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز آزمون­های آماری کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t-test به کار رفته است. نتایج بررسی­ نشان می­داد که کلیشه جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر سازمان، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و سقف شیشه­ای از موانع ارتقای زنان به پست­های مدیریت محسوب می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها


 

-   الوانی، سیدمهدی و ضرغامی فرد، مژگان(1380)، موفقیت زنان درراه کار­های مدیریتی، مدیریت دولتی، شماره 22، صفحات53-54.

-   العقلای، اشرف(1377)، «موانع ار­تقای زنان به مشاغل مدیریتی» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   بابایی زکلیکی، محمدعلی(1384)، چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی، فصلنامة مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، بهار1385.

-   بابایی زکلیکی، محمدعلی (1386)، مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در سازمان های دولتی، مطالعات زنان، سال پنجم، شماره سوم.

-   جعفرنژاد، احمد و اسفیدانی، محمدرحیم (1384)، وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت   (مطالعه ی موردی ایران)، مطالعات زنان،سال سوم، شماره هفتم، صفحات 103-77.

-   جواهری، فاطمه و قضاتی، سرور(1383)، موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی برکارآفرینی زنان در ایران، جامعه شناسی ایران،دوره دوم، شماره پنجم.

-   روشن، علی نقی­(1383)، عوامل مؤثر در ارتقاء زنان به سطوح مدیریت سازمان های دولتی کشور، پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   شاه طالبی، سمیه،یارمحمدیان،محمدحسین وعجمی، سیما (1388)، تجارب زنان مدیر از رهبری در آموزش عالی(یک مطالعة کیفی)، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسی، شمارة بیست و دوم.

-   فاطمی صدر، فیروزه(1380)، موانع ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه ها تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.

-   فرهنگی، علی­اکبر و اسفیدانی، رحیم(1383)، زنان ایرانی در مدیریت استخدام، پژوهش زنان، سال اول شماره یکم، صفحات109–117.

-   مقیمی، سیدمحمد (1385)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات کارآفرینی دانشگاه تهران.

-   میرغفوری، سید حبیب­الله (1385)، شناسایی و رتبه بندی عاملهای مؤثر در گماشته شدن زنان به پستهای مدیریتی در سازمانهای دولتی استان یزد، فصلنامه مطالعات زنان، سال چهارم، شماره یک.

-   میرکمالی، سیدمحمد و ناستی زایی، ناصر(1388)، موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی ازدیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش، پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره پنجم.

-   نصیری، بهاره، هاشمی فشارکی، مریم السادات، بدوی، فاطمه و بختیاری، آمنه(1390)، امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان.

-   یزدخواستی، بهجت، میرزایی، حسینعلی و فتحی، لیلا (1388)، مطالعه نگرش شاغلان سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست های مدیریتی توسط زنان، پژوهش زنان، دوره7، شماره2.

-   پورعزت، علی اصغر، زهرئی،سپیده، یزدانی، حمیدرضا و فرجی، بهاره(1386)، بررسی چالشهای مربوط به مدیریت زنان­(تحقیقی پیرامونیک سازمان دولتی)، فصلنامه مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم.

-   تقی زاده، هوشنگ و تاری،غفار(1390)، الگوی گرافیکی روشهای تحقیق، تهران، انتشارات حفیظ، چاپ چهارم.

-   کجباف، محمدباقر و کاظمی، ملیحه(1387)، بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان وموانع ارتقای زنان به جایگاهای مدیریتی، مطالعات زنان، سال ششم، شماره سوم.

 

-   Burn, S. M. (2005), Women across Cultures: A Global Perspective, United States of America: McGraw Hill.

-   Chater, Kerry, and Roma Gaster. (1995), The Equality Myth: A Guide for Women Who Want to Make a Difference in the World of Business and for Men Who Are Ready for Change. Sydney, Australia: Allen &Unwin.

-   Chow, Wing S., and Vivienne W.M. Luk.­ (1996), “Management in the 1990s: A Comparative Study of Women Managers in China and Hong Kong.” Journal of Managerial Psychology 11(1):24–36.

-   Chugh S, SahgalPunam. (2007), Why Do Few Women Advance To Leadership Position? Global Business Review, Available From: http://www.Eag.Sagepub.com

-   Cinnamon, R. G.; Rich, Y. (2005), Work family conflict among female teachers. Teching and teacher education: An international journal of research and studies. 21(4).

-   Cooper, J. J. (2001), Women middle managers’ perception of the glass ceiling. Women in management review, 16(1).

-   Cordano, Mark, Robert F.Scherer, and Crystal L.Owen.(2002), “Attitude toward Women as Managers: Sex versus Culture.” Women in Management Review 17(2):51–60.

-   Cortis, R. &Cassar, V. (2005), Perceptions of and about Women as Managers: Investigating Job Involvement, Self-Esteem, and Attitudes, Women in Management Review, Vol. 20, No.3, pp. 149–164.

-   Marshall Judi, "Gender" in the Blackwell encyclopedic dictionary of organizational behavior, Nigel Nicholson, Malden: Blackwell publishers, 1998.

-   Kattara, H. (2005), "Career challenges for female managers in Egyptian hotels", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 Iss: 3, pp.238 - 251

-   Norris, P.; Inghlhart, R. (2006), Gendering Social Capital: Bowling in Women’s Leagues? In Gender and Social Capital, Great Britain and United States of America: Rutledge.

-   O’Connor, Victoria J. (2001), “Women and Men in Senior Management-A ‘Different Needs’ Hypothesis.” Women in Management Review 16(8):400–404.

-   Peters H.; “Female executive & the glass ceiling”; Women in ManagementReview; Vol. 17, No. 1, 2002.

-   Schermerhorn, John and Hunt.(2002),James and Osborn Richard, organizational behavior, John Wiley & Sons.

-   Tomkiewicz, Joseph, Kenneth Bass & Cheryl V. (2003), Attitude toward Women and Managerial Ability of African Americans, Women in Management Review Vol. 18, No.3, pp. 155–158.

-   Wirth, Linda. (­­2002), "Breaking through the Glass Ceiling: Women in Management"; Geneva, ILO.