مقایسة شیوه‎‎های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ی شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تبریز می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه کلیه نوجوانان بزهکار پسر دستگیر شده در زندان تبریز و نوجوانان غیر بزهکار شهر تبریز می باشد. از میان نوجوانان بزهکار 60 نفر به عنوان نمونه که دارای تحصیلات راهنمایی می باشند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به همان تعداد بصورت در دسترس از بین نوجوانان عادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی محیط زندگی است که در سال 1358 توسط نقاشیان در شیراز و بر مبنای کارهای شیفر(1989) طراحی شده است. در بررسی نتایج از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و خی دو) استفاده شده است نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین نوجوانان بزهکاری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد ( 05/0 P<). همچنین والدین مسامحه کار بیشترین فرزندان بزهکار را دارند و والدین مقتدر بیشترین فرزندان سالم را تربیت کرده اند.

کلیدواژه‌ها


 

-   اکبری، ابوالقاسم (1385)، مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد

-    بیرامی، منصور (1378)، مقایسه سبکهای فرزند پروری والدین و عوامل شخصیتی در بین دانش آموزان دختر پرخاشگر و غیر پرخاشگر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

-   پالاهنگ، ح؛ وکیل زاده، س ب؛ دریس، ف (1381)، بررسی فراوانی اختلالهای شخصیت در مجرمین مرد زندانی در زندان شهرکرد (1379-1380)، مجله اندیشه ورفتار، سال هشتم، شماره 3

-   حیدری، بهاءالدین (1387)، مقایسه سلامت روانی و شیوه های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کشی عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

-   رضایی،اکبر؛ مددخواه، شبنم (1388)، رابطه سبکهای فرزند پروری و باورهای معرفت شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره 5

-   رئیسی، فاطمه؛ انیسی، جعفر؛ یزدی، سیده منصوره؛ زمانی، مریم؛ رشیدی، سمیه (1387)، مقایسه سلامت روان و شیوه های فرزند پروری در بین افراد معتاد و غیر معتاد . مجله علوم رفتاری. دوره 2، شماره 1، صص 41-33

-   شامبیانی، هوشنگ (1378)، بزهکاری اطفال و نوجوانان (چاپ هشتم) تهران: انتشارات ژوبین

-   علمی، محمود (1381)، گونه شناسی خانواده و رفتارهای نابهنجار نوجوانان. رساله دکتری رشته جامعه شناسی

-   علی مددی، علی اصغر (1379)، برسی ویژگیهای زیستی، شناختی و شخصیتی بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

-   میرسلطانی، میرباقر (1383)، بررسی و مقایسه تحول اخلاقی نوجوانان بزهکار با نوجوانان عادی پسر و دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

-   میرزا احمدی، نادر (1379)، بررسی علل و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان بین زندانیان و غیر زندانیان شهرستان تبریز. پایان نامه کارشناسی مدد کاری اجتماعی گروه علوم پزشکی

-   نقاشیان، ذ (1358)، رابطه محیط خانواده و موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز

-   هیبتی، خلیل (1381)، بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش اموزان دخترو پسر سال سوم دبیرستانهای رشد زرقان. پایان نامه کارشناسی ارشد. شیراز

-   یعقوب خانی غیاثوند، مرضیه (1372)، رابطه محیط خانواده و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز

-   Davison, C.G. (2005), Abnormal psychology. New York: John wily

-   Hardy, D.F., power; T.G & Jaedicke, S. (1993), Examining the relation of young children: effective behavioral problem of young children: effective intervention in the preschool and kindergarten years, New York: guild ford press

-   Kean, C; Myers, K. & Evants, E (2003), Commune icating-wide implementation of parenting program: the south east Sydney positive parenting program. Australian journal for the advancement of mental health;2(3),1-12

-   Lamborn, S.D., Mounts, N. S. - Stninbery 1. & Do busch, S. M. (1991), Authoritive, authoritarian, indulgent, and neglectful families child Development, 6, 1046-1005.

-   Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983), Socialization in the context of the family: parent child interaction. In P.H. Mussen (Ea & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Hand book of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4thed, pp.1-101). New York: wily

-   Robinson, C., Mandleco, B., Olsen, SF., Hart, CH. (2005), The parenting style and dimensions Questionnaire (PSQD).Handbook of family measurement techniques; thousand oaks: sage. Vol.3. p: 319-321

-   Sheafer, E.S. (1989), Dimensions of mother-infant introduction: measurement, stability and predicative Validity. Infant‘s behavior and development; 6(3), 45-63

-   Shick, D. T. L. (1999), Parental and Maternal Influences on the psychological well being of chines Ada leseents. Gentic, Social ana psychological Monographs, Vol 123 Issue 3, p. 269-297