بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد) با استفاده از روش تحقیق توصیفی، همبستگی و مقایسه‌ای انجام گرفت، حجم نمونه مورد مطالعه 194 نفر بود که از طریق     نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و بری فیلد و ورث جهت ارزیابی رضایت شغلی بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون،t-test ، f-test صورت گرفت. نتایج نشان داد، بین با وجدان بودن، برون گرایی، دلپذیر بودن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری دیده شد و بین نوروتیسم با رضایت شغلی رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد. اما رضایت شغلی کارکنان بر اساس انعطاف پذیری، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت رابطه معنی داری ندارد.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Personality Traits and ‎Demographic Features with the Job Satisfaction of Tabriz ‎Petrochemical Company Personnel

چکیده [English]

The purpose   of the present study is to investigate the relationship of the personality traits and demographic features with the job satisfaction of the personnel of Tabriz petrochemical company. The research method is descriptive and correlational–comparative. The sample size consists of 194 people‚ who were selected by stratified random sampling technique. The data collection instruments include the NEO-FFI personality questionnaire and Bray Field and Rothe questionnaire for job satisfaction. The data were analyzed by means of spss software and the use of Pearson correlation coefficient‚ t-test‚ and f-test statistical methods. The results indicated that there is a meaningful positive relationship between job satisfaction and such personality traits as conscientiousness‚ Extroversion‚ and agreeableness. The results also showed a significant negative relationship between job satisfaction and neuroticism. However‚there was no significant relationship between the personnel’s job satisfaction and such characteristics as flexibility‚ gender‚ education‚ and work experience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism‚ Extroversion‚ Agreeableness‚ Conscientiousness‚ ‎Flexibility‚ Gender
  • education
  • Work experience
  • Job satisfaction
 
-   اعظم پناه، س (1386)، بررسی رابطه بین زناشویی و رضایت شغلی در بین کارمندان بهزیستی شهرکرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن
-   بشارت، محمدعلی؛ زرپور، صدیقه؛ بهرامی، هادی؛ رستمی، رضا و میردامادی، محمدجواد (1389)، «مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر (IBS) و افراد غیرمبتلا»، مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 5)
-   بیک لیک، سودابه (1380)، بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. پایان نامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   پروین، لارنس ا. و پی. جان اولیور (1381)، «شخصیت (نظریه و پژوهش)»، ترجمۀ: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آییژ
-   دهقانی احمد آباد (1380)، بررسی ارتباط بین ویژگیهای روان شناختی و رضایت شغلی در بین معلمان دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه تهران
-   دولتخواهان، م (1380)، بررسی تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در دبیرستانهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.دانشگاه تهران.
-   دیویس، اس. نیواسترام، ج (1378)، رفتار سازمانی در کار. ترجمه محمد علی طوسی.چاپ دوم.تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی
-   رضایی، محمود (1372)، بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم اداری واقتصاد
-   سیاسی، علی­اکبر (1379)، «نظریه­های شخصیت یا مکاتب روانشناسی»، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران: تهران
-   شفیع آبادی، ع (1375)، راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. انتشارات رشد: چاپ نهم
-   شفیع آبادی، ع (1386)، نظریه‌های راهنمایی ومشاوره شغلی.تهران:انتشارات رشد
-   شولتز، د. و شولتز، س. ال (1387)، نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر هما. (انتشار به زبان اصلی:1998)
-   شولتز، دوآن و شولتز، سیدنی الن (1384)، «نظریه‌های شخصیت». ترجمۀ: یحیی سیدمحمدی (ویرایش 2)، تهران: ویرایش
-   ظهوری، ق (1375)،کاربرد روش تحقیق در علوم اجتماعی.تهران:انتشارات میر.
-   عطاری، یوسفعلی.، امان الهی فردی، عباس. و مهناز، مهرابی زاده هنرمند (1385)، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم: سال سیزدهم، شماره 1
-   فروغی، س (1375)، بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی پرستاران با میزان رضایت شغلی آنان در
-   بیمارستان‌های شهر خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس
-   قراباغی، ح (1382)، بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی با رضایت شغلی پرسنل کارخانه تراکتورسازی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز
-   قویدل، حسین.، علی اقدم، اصغر. و رستم، آقازاده (1389)، تأثیر تعاملی ویژگی های شخصیتی و یادگیری خود نظم- داده شده بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم؛ شماره 2 : بهار 1389
-  
 
 
گروسی فرشی، م (1380)، رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز:انتشارات جامعه پژوه
-   گروسی فرشی، م (1380)، ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر جامعه پژوه
-   گروسی فرشی، م (1380)، «رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت)»، نشر جامعه پژوه، تبریز: دانیال
-   گنجی،ح (1379)، روان شناسی کار.تهران:نشر ارسباران
-   لاسر- مارک (1382)، «تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان»، ماهنامه سیاحت غرب، اسفند 1382 سال اول، شماره 9.
-   لاننبورگ، ارنستین (1382)، مدیریت آموزشی مفاهیم وعمل. ترجمه محمد علی فرنیا. چاپ اول.انتشارات جمالی
-   لانیون، ریچارد آی. و گودشتاین، لئونارد دی (1382)، «ارزیابی شخصیت»، ترجمه: سیامک نقشبندی و دیگران، تهران: روان
-   محقق مطلق، مریم (1379)، بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه تربیت. مدرس.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس
-   محمدی، و (1389)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی با انواع هویت در دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر تبریز در سال تحصیلی 89-1388. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشکده روان شناسی
-   مقیمی، سیدمحمد (1377)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. نشر ترمه
-   مقیمی فام، پریسا (1377)، «بررسی رابطۀ خود اثربخشی با ویژگی های شخصیتی و اثربخشی تدریس دبیران مراغه». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
-   معید فر، س، حبیب پور گتابی، ک. و گنجی، ا (1384)، «اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن». فصلنامه رسانه. 16 (3). ص 67
 
-   Clark A.E & Oswald A. (1996), ’Satisfaction and comparison income’, Journal of Publice Economics, 61, p359-381.                                                   
-   Duffy, carel & cham, chiristopherching Ann (2001), Pressures and stress in a west autralian hospital personnel Review.Vol 30(1-2)227-239                     
-   Furnham, A.,&Zacherl,M(2003),Personality and job satisfaction. Personality and Individual Differences,1,453-459
-   Galife, Elisha.R, Newcomb, Micheal, D (2002), Perspective and work adjustment in a community sample of adults. Journal of Applied Psychology. Ape, Vol:86(2)337_350
-   Goldberg, L.R (1992), ((The development of markes for the big five factor structure)). Psychological Assessment, A:26-42
-   Judge, TA: Heller, D. & Mount MK (2002), Five factor model of personality and job satisfaction: A Meta analysis. Journal of Applied psychology. Jun:87(3):530-541
-   Judge, T.A and Larsen Randy.J (2001), Dispositionnal affect and job satisfaction: A review and theoretical affect and job satisfaction: A review and theoretical extention. Organization Behavior and Human Decision.Vol 86(1):67-98                  
-   Mc Crae, R. R. and costa, P.T. Jr. (1992), ((Discriminant vality of NEOPI-R facet cales)). Educational and psychological Measurement. 52
-   Newbury-Brich, D., Kamali, F (2001), Psychological stress, anxiety, depression, job Satisfaction and personality characteristics in preregistration house officers. Postgrade. Med Journal. Feb:77 (904):109-110
-   Roberts, B. W., Caspi, A., & Moffitt, T. (2003), Work experiences and Personality development in young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 582-593
-   Remus, I & Timoty, A.J (2002), Underastanding the dynamic relationships among personality, mood, and job satisfaction: A field experience sampling Syudy. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 1119-1139
-   Salgado, J (1997), the five factor model of personality and job performance in the European Community. Journal of Applied Psychology. 82, 30- 43
-   Saragi, Nasl. & Dargahi. (2006), Study of Quality of work life (QWL). Iranian J. Public Health. Vol. 35
-   Verhofstadt E, Omey, E (2003), The impact of education on job satisfaction in the first job. Unpublished article (internet search)
-   Veronique, Getal. (2000), The psychological profile as determinant of satisfaction among French franchises. (Internet search).                                    
-   With L.A, Burke LA, Barrick MR, & Mount MK (2002), The interactive effects conscietiousness and agreeableness on jabsatizfaction on job performance. Journal of Applied Psychology. Feb:87(1):164-9 
-   Wroom, V.H (1988), The new Leadership: managing Participation to rganization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall