ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر این بود که با استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری بر اساس عوامل قبل از ازدواج به منظور پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین مدل مناسبی تدوین شود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین شهر تبریز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین 53 پایگاه و مرکز بهداشتی‌ـ درمانی در شهر تبریز 560 نفر، از بین زوجین انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس یا همبستگی (تحلیل مدل معادلات ساختاری) است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ارزیابی ارتباط (RELATE) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل خانوادگی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. بین عوامل فردی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم دیده می شود. بین عوامل مربوط به رابطه زن و مرد و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم موجود است. بین عوامل فرهنگی- اجتماعی و کیفیت زندگی زناشویی بطور مستقیم و غیرمستقیم رابطه معنادار وجود نداشت. عوامل خانوادگی از طریق عوامل فردی تاثیر غیرمستقیم بر کیفیت زندگی زناشویی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 

-   آسوده، محمدحسین؛ خلیلی، شیوا، دانشپور؛ منیژه و غلامعلی لواسانی، مسعود (1389)، عوامل موثر بر ازدواج موفق: از دیدگاه زوجین خوشبخت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ثبت: 1502ع، دانشگاه تهران

-   پریزاده، سیدمحمدجواد و طلعت، خدیوزاده (1387)، بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ سوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-   حسینی بیرجندی، سیدمهدی (1390)، آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، چاپ اول، انتشارات آوای نور، تهران

-   حسینی، میمنت؛ ﻣﺤﻤﺪی، ﻣﺮﻳﻢ؛ ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻳﺪه و ﻋﻠﻮی، حمید (1384)، بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، مجله علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 3

-   دژکام، محمدرضا (1387)، روان شناسی ازدواج، چاپ سوم، انتشارات: منشاء دانش، تهران.

-   ساروخانی،باقر (1381)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، چاپ پهارمف انتشارات: سروش، تهران

-   سازمان ثبت احوال آذربایجان شرقی (1389)، آمار طلاق و ازدواج، استان آذربایجان شرقی، تبریز

-   سازمان ملی جوانان (1388)، ازدواج موفق؛ عامل مهم ایجاد جامعه سالم، روزنامه ایران،۲0 آبان

-   گل پرور، محسن و حسین زاده، خیرالله (1390)، الگوی ارتباط عدم تناسب فرد-شغلبا فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال5، شماره 1 (17)

-   موسوی، اشرف السادات (1385)، مشاوره قبل از ازدواج، دومین کنگره سراسری جوانان و ازدواج، دانشگاه الزهراء. اردیبهشت 87، تهران

 

-   Alder, M. C. (2005), Latter-day Saint couple experience as newlyweds.VIRGINIA Polytechnic. Institute and State University

-   Bachand, L., & Caron, S. (2001), Ties that bind: A qualitative study of happy long-term Marriages.Contemporary Family Therapy,23, 105-121

-   Busby, D. M., Holman, T. B., & Taniguchi, N. (2001), RELATE: Relationship Evaluation of the individual, family, cultural, and couple contexts. Family Relations, 50, 308-316

-   Elder, S. (2005), Interracial marriage. United Church of God. International  Association

-   Fournier, D. G. (2008), Prepare / Enrich. US department of health and human services. Syracuse University

-   Giblin, P. (1994), Premarital preparation: Three approaches. Pastoral Psychology, 42. 147-161

-   Good, W. (1993), World Revolution & Family Patterns, London: Free Press of Glencoe

-   Holman, T. B., Birch, P. J., Carroll, J. S., Doxey, C., Larson, J. H., & Linford, S. T. (2001), Premarital prediction of marital quality or breakup: Research, theory, and Practice. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers

-   Mead, N. (2005), Personality predictor of relationship satisfaction among England and married couples: An analysis of actor and partner effects. Brigham Yong University

-   Mensch, B. S., Singh, S., & Casterline, j. B. (2005), Trend in the timing of first marriage among men and women in the development world. Population Council, New York

-   Morris, M.L., & Carter, S.A. (1999), Transition to marriage: A Literature Review. Journal of Family and Consumer Sciences Education. University of Tennesee-Knoxville.Vol, 17.No, 1

-   Schultz, T. W. (1979), Economics of the family: Marriage, children and human capital University of Chicago and National Bureau of Economic Research.VP.UMI-VI: 0-226-74o85- 4

-   Shackelford, T. K. (2001), Self-esteem in marriage. Personality and Individual Differences, 30, 371-390

-   Sheffield, R. (2008), Dating in midlife: A dyadic approach to examining the influence Of life course factors on partner perceptions. Brigham Yong University

-   Stahmann, R.F. (2000), Premarital counseling: A focus of family therapy. Journal of  Family therapy, 22,116-140

-   Stanley, S.M. (2001), Making a case for premarital education, Family Relations, 50, 272-280

-   Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006), Premarital Education marital quality and marital stability. Finding from a large random Household Survey. Journal of Family psychology. 20, 1,117-126

-   Sunro, H. (2007), Honoring your family when they are miles away: Family of origin Factors affecting couple relationship satisfaction in Asian, Anglo and Asian-Anglo Couples. Dissertation, Texas Tech University

-   Van de Kaa, D. J. (2001), Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior, Population & Development Review, 27(Supp.): 290- 331

-   Weinheimer, B. O., (2007), A Model of the Relationship of Perceived Mental and Emotional Problems. A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in the Family-of-Origin on Marital Satisfaction of Adult Offspring 

-   Wright, H.N., & Roberts, W. (2002), Pre-marriage counseling work book. Living word Church ilnc.423. Island Ford Road