اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف مقاله حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبکهای مقابله‌ای نوجوانان دختر می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه چهار شهر تبریز بوده که در سالتحصیلی91-90 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل       می کردند. از بین جامعه آماری تعداد 60 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جهت گزینش در گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. پس از انتخاب گروههای آزمودنی و تعیین گروه کنترل و گروه آزمایش، از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه سبک های مقابله ای موس و بلینگ پیش آزمون به عمل آمد. سپس برنامه مداخله (برگزاری دوره آموزش مهارتهای زندگی به مدت 12 جلسه) در مورد گروه آزمایش به اجرا گردید. سرانجام از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد و بعداز نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها، داده‌ها تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سبک متمرکز بر مسأله مؤثر است، اما آموزش مهارتهای زندگی بر سبک متمرکز بر هیجان مؤثر نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life skills Training on Girl Adolescents’ Coping Styles

چکیده [English]

The current paper aims to consider the effectiveness of life skills training on girl adolescents’ coping styles. The statistical population of this study includes all of the high school girl students of Tabriz 4th education area that were studying in high   schools of this city during the academic year 2011-2012. Then 60 people were selected out of the statistical population by multistage cluster sampling for experimental and control groups. After selecting subject groups and determining experimental and control groups, both groups were pretested by Billing and Moos Coping Style Questionnaire. Then, intervention program (life skills training course for 12 sessions) was conducted on the experimental group. Finally, both groups were post-tested. After the scoring of the questionnaires, the data were analyzed. The findings indicated that life skills’ training is effective on problem-focused coping style. But it is not effective on Emotion-focused coping style.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Style
  • Life skills
  • Adolescence

-   اسکندری، حسین (1380)، مهارتهای زندگی. تهران انتشارات سپند هنر.

-   آقاجانی، مریم (1381)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان در مقطع دبیرستان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا.

-   بحرینیان، عبدالمجید. و محمدحسینی، ابوالقاسم (1384)، تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه های مدارا در دانشجویان جدیدالورود. مجله پژوهشی پزشکی. شماره 3. صفحه 251-245

-   پزشکیان، فاطمه (1387)، بررسی شیوه‌های مقابله با استرس در دختران و پسران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-   جعفرنژاد، پروین (1383)، بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبکهای مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. 35(1)، 51-74.

-   حاج امینی، زهرا (1387)، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر واکنشهای هیجان نوجوانان، مجله علوم رفتاری. 2 (3) :263-270

-   حداد فرید، مریم (1387)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مولفه‌های سازگاری و سلامت عمومی در دختران ساکن مراکز بهزیستی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

-   رضایی، الهام (1386)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر استرس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شعبه خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

-   زحمتیار، حاجیه (1388)، بررسی رابطه عوامل شخصی و حمایت اجتماعی با توان مقابله‌ با استرس نوجوانان نوجوانان مراکز شعبه خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

-   سازمان جهانی بهداشت (2001)، برنامه آموزش مهارت های زندگی. ترجمه محمدخانی، پروانه. و نوری قاسم آبادی، ربابه. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

-   سلیمانی، رمضان (1389)، بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش رفتارهای پرخطر زندانیان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

-   صادقی موحد، فریبا؛ نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران (1387)، بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 8 (3)261-269

-   صفرزاده، مریم (1383)، بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در بر قراری ارتباط اجتماعی کار آمد دانش آموزان دختر اوّل متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

-   فرید، ابوالفضل.(1385)، مهارت های زندگی. طرح پژوهش های چاپ نشده تعلیم تربیت استان آذربایجان شرقی

-   گلگذار، وجیهه‌الله (1379)، «اثر بخشی ابراز وجود بر خود کارآمدی گروهی از نوجوانان و جوانان مقیم شبانه روزی شهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

-   مهدیزاده. محمد (1383)، راهنمای آموزش مهارتهای اساسی زندگی در مورد «بهداشت بلوغ نوجوانان». تهران، انتشارات سازمان نهضت سواد آموزی

-   میرویسی، لیلی. (1385). آموزش مهارتهای اجتماعی در سازگاری دختران دانشجو مستقر در خوابگاه های دانشجویی علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-   نیک پروری فرد، ریحانه (1383)، مهارتهایی برای زندگی مقطع پیش دبستانی. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

-   وردی، مینا (1383)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر ابزار وجود، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر سال اوّل متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

-   هزاری، زلیخا (1384)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی معلولان جسمی شهرستان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

-   یوسف‌پور، مریم (1388)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر  بهبود بهداشت روانی معلولان جسمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

 

-   Botvin GJ, Boker E, (1984), Alcohol abuse prevention through the development of personal and social, Journal of studies on alcohol, 45, 550-552

-   Ecott and frydenberg. E. (2009), Promoting positive coping skills for rural youth! Benefits for at-risk young people. Http:www.3. interscience.wiley.com

-   Edward, C. C.(2002), Predicting suicide ideation in an adults cense population: Examining the role of social problem solving as a moderate and a mediator personality and individual differences, Cognition Therapy Research. 32: 1279-1291

-   Erma G. H (1998), The effects of a stress-management training program in individuals at risk the community at large. The Journal of Behavior Research and therapy , 86: 863-875

-   Evans, L .(1998), Teaching and Learning in Higher Education. London: Cassell

-   Kreuter, K. J., Gewirtz, H., Davenny, J. E. And love, C, (1991), Drug and alcohol prevention project for sixth graders: first year findings/. Adolescence, summer 26 (102), 287-293

-   Lazarus, RS, Folkman, S. (1980), Ananalysis of coping in a middleager community sample. Journal of health soc Behavior. 21:219-239

-   Shure, M. (2001), I can problem solve (ICPS): An interpersonal cognitive problem solving program for children. Residential Treatment for Children and Youth, 18(3), 3-14

-   Smith, T, A. Genry, L. S, Ketring, S. A. (2005), Evaluating a youth leadership life skills Development program. Journal of Extensive.  43(2), 143-156

-   Tellado, G. S. Et al (2001), An Evaluation Case: The Implementation and Evaluation of a Problem-Solving Training Program for Adolescents. Evaluation and program planning, 7(2), 179-188