بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در نیمسال دوم سال تحصیلی91-90 است. بدین منظور 86 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی نظامدار، انتخاب گردید و پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت(NEO-FFI)،       سبک های هویت برزونسکی، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) و اعتیاد به اینترنت یانگ توسط آنها پاسخ داده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین سبک های هویت با استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد اما بین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، برونگرایی و با وجدان بودن با استفاده از اینترنت رابطۀ معناداری به دست آمد و معلوم شد که با افزایش ویژگی شخصیتی روان رنجوری استفاده از اینترنت نیز افزایش می یابد اما در مورد دو ویژگی شخصیتی دیگر، یعنی برونگرایی و با وجدان بودن، این رابطه منفی و معنادار بود. همچنین مشخص شد که از بین مؤلفه های سلامت عمومی، مولفۀ افسردگی با استفاده از اینترنت رابطۀ مثبت و معنادار دارد به عبارت دیگر با افزایش افسردگی، استفاده از اینترنت نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


-   اسمخانی اکبری نژاد، هادی و نجارپور استادی، سعید (1389)، بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی.اولین همایش منطقه ای روان شناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، آذر 1389.

-   برک، لورا (1389)، روان شناسی رشد(ج دوم). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران.

-   بهار، مهری و حاجی محمدی، علی (1386)، دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده اینترنت: مطالعه بهره وری و خرسندی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات،3، 10، 163- 185.

-   پالاهنگ، حسن؛ نصر، مهدی؛ براهنی، محمد نقی؛ شاه محمدی، داود (1374)، بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی در شهر کاشان. اندیشه و رفتار، 2(4)، 27-19.

-   جعفری ندوشن، محمد علی؛ علی پورندوشن، خدیجه؛ میری زاده، مریم؛ احمری طهران، هدی؛ نوروزی نژاد، غلامحسین؛ صادقی یکتا، طاهره و علی پورندوشن، مرضیه (1391)، همبستگی اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 90-1389.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، پاییز 1391؛ 6(3):86-90.

-   حجازی، الهه و فرتاش، سهیلا (1385)، بررسی رابطه سبک های هویت وتعهد هویت با کیفیت دوستی. روان شناسی و علوم تربیتی، 36، 1و2، 167-184.

-   حجازی، یوسف و ایروانی، محمود (1382)، رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی. فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی، 32، 2، 55- 67.

-   حدادی کوهسار، علی اکبر؛ روشن، رسول و اصغر نژاد فرید، علی اصغر (1386)، بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران، روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 1، 97 - 113.

-   شایق، سمیه؛ آزاد، حسین و بهرامی، هادی (1388)، بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران. اصول بهداشت روانی، 2، 149- 158.

-   شمس علیزاده، نرگس؛ بوالهری، جعفر و شاه محمدی، داود (1380)، بررسی همه گیری شناسی اختلال های روانی در یک روستای استان تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار،1380، سال هفتم، شماره1 و2.

-   درگاهی، حسین و رضوی، سید منصور (1386)، اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه ی دو غرب تهران. فصلنامهپایش، 6،3، 265- 272.

-   عزیزی نژاد، بهاره؛ سیدعباس زاده، میرمحمد و نجفی قره آغاجی، مرتضی (1389)، بررسی تأثیر اینترنت بر هویت دینی و قومی به عنوان ابعاد هویت اجتماعی در بین دانشجویان. اولین همایش منطقه ای روان شناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، آذر 1389.

-   علوی، سیدسلمان؛ جنتی فرد، فرشته؛ مرآثی، محمدرضا و رضا پور، حسین (1388)، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به اینترنتGPIUS در کاربران دانشجوی دانشگاه های شهر اصفهان در سال 1388. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 11، 40، 38 - 50.

-   علوی، سیدسلمان؛ هاشمیان، کیانوش و جنتی فرد، فرشته (1387)، مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی دانشگاه تهران. تحقیقات علوم رفتاری، 6،1، 27- 35.

-   غمامی، سیدمحمد مهدی (۱۳۸۴)، خطر سایبر برای کودکان. ماهنامه اصلاح و تربیت. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، شماره ۳۷، فروردین ماه.

-   فتحی آشتیانی، علی (1388)، آزمون های روانشناختی، تهران، بعثت.

-   قاسم زاده، لیلی؛ شهرآرای، مهرناز و مرادی، علیرضا (1386)، بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان شهر تهران. فصلنامه ی تعلیم و تربیت، 23، 41- 68.

-   مرکز آمار ایران (1389)، نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت. اسفند ماه 1390.

-   معید فر، سعید؛ حبیب پور گتابی، کرم و گنجی، احمد (1384)، اعتیاد اینترنتی، علل و پیامدهای آن. فصلنامه رسانه. 16،3، 39-67.

-   ناستی زایی، ناصر. (1388). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت. مجله ی طبیب شرق،11،1، 57- 63.

-   نوابخش، مهرداد؛ هاشم نژاد، فاطمه و زاد شم پور، وحید (1389)، بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت جوانان 29- 15 سال استان مازندران. جامعه شناسی مطالعات جوانان، 1، 1، 145- 170.

-   یعقوبی، نوراله؛ نصر، مهدی و شاه محمدی، داود (1380)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا گیلان، فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 40، ،64 - 55.

 

-   Byun, S., Ruffini, C., Mills, J.E., Douglas, A.C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S.K., Loutfi, J., Lee, J.K., Atallah, M., & Blanton, M. (2009), Internet Addiction: Metasynthesis of 1996–2006 Quantitative Research. CyberPsychology & Behavior,12,2, 203-207

-   Bagby, R.M; Vachon, D.D; Bulmash, E.L; Toneatto, T; Quilty, L.C & Costa, P.(2007), Pathological gambling and five factor model of personality. Personality and Individual Differences, 43, 17, 873-80

-   Caprara, G.V., Fida, R., Vecchione.M., Del Bove, G., Vecchio, G.M., Barbaranelli, C., & Bandura, A.(2008), Longitudinal Analysis of the Role of Perceived Self- Efficacy for Self- Regulated Learning in Academic Continuance and Achievement. Journal of Educational Psychology, 100(3), 525-534.

-   Dorothy, R. (1972), Issues in adolescent psychology. NY: Meredith Inc.

-   Erikson, E.H. (1982), The life cycle completed: A review. New York. Norton.

-   Gombor.A & Vas.L. (2008), Comparing Internet affinity and the Big Five personality factors between Hungarian and Israeli medical students.The Internet Journal of World Health and Societal Politics.ISSN: 1540-269X.

-   Helsper, E. J. (2010), Gendered Internet Use Across Generations and Life Stages. Communication Research, 37, 3, 352-374.

-   Jalali, D., Aghababai, A., &Bagheri, S. (2008), A Study of Factors Involved in Internet-Use among the Youth: An Analysis of the Survey Results from the Province of Charmahal and Bakhtiari. University of Tehran Electronic Journals Database.Global Media. Volume: 6.

-   Krejcie, Robert. V& Morgan.Dayle.W.(1970), Determining sample size for research. Activities Educational and Psychological Measurement, 30:608

-   Lan-hua, L., Li-ping, Z., Zhao-lan, L. (2010), Impact of emotional intelligence on internet addiction disorder among students at a college in Weifang, 2009.Preventive Medicine Tribune, 2010-09

-   Maddi, Salvator. R. (1989), Personality theories. Wadsworth. Inc

-   Moynihan, L. M. & Peterson, R. S. (2001), A contingent Configuration approach to understanding the role of personality in organizational groups.Research in Organizational Psychology, 23, 327-328

-   Najjarpourostadi. S, Aslefattahi. B. & Livarjani.SH. (2013), Examining the Relation of Coping Strategies and Psychological Health with Job Burnout.American Journal of Scientific Research.93-102

-   Swickert, R.J., Hittner, J.B., Harris, J.L, & Herring, J.A. (2002), Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18, 437–45

-   Papalia, D., Wendkos, E. & Olds, S.(2005), Human Development. NY: McGraw Hill