نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تبریز انجام گرفت. این پژوهش از نظر کنترل شرایط پژوهشی یک بررسی پس رویدادی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهشی شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی به تعداد 1682 نفر که 1277 نفر آن کارشناسی و 405 نفر آن کارشناسی ارشد بوده است. حجم نمونۀ پژوهشی بر اساس جدول مورگان 313 محاسبه گردید. روش نمونه گیری از نوع روش تصادفی طبقه ای نسبتی بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده، در روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و مشاور و متخصصین استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ با میزان80/0 بوده که نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل نشان داد که مطالعه، ورزش، فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی، سخنرانی های علمی و کارگاههای آموزشی در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان نقش کمتر دارد.
     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Extracurricular Activities in Enriching the Leisure Time ‎of the Female Students of Humanities Faculty of Islamic Azad ‎University, Tabriz Branch‎

چکیده [English]

The present research aims to specify the role of extracurricular activities in enriching leisure time of the girl students of Humanities faculty of Islamic Azad University, Tabriz Branch .The Present research is a post event study considering research condition control, and it is an applied study from the viewpoint of objective. The statistical population includes all female students of Humanities faculty who have been 1682 students according to the statistics reported by the faculty authorities, of whom 1277 students are B.A. and 405 students are M.A .students.  Research sample size based on Morgan Table for all students of the faculty was 313 students. Sampling method has been relational graded random method type. The tool used in this research is a questionnaire. Opinions of the supervisor and advisor, as well as other professionals, have been used for questionnaire validity, and its reliability based on Cronbach -test is 0.8, which indicates the appropriate reliability of the questionnaire. The results indicated that reading, exercise, extracurriculum cultural activities, scientific lectures and educational workshops have little effect on student’s leisure time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracurricular education
  • enrichment
  • Leisure Time
-   احسانی، محمد و عزب دفتران،مریم (1382)، بررسی عامل های بازدارنده ای مشارکت فعالیت های ورزشی دختران دانشجو، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. پایاننامه کارشناسی ارشد.

-   آبکار، علیرضا (1388)، جایگاه فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. پایاننامه کارشناسی ارشد.                                                                                                                    

-    تندنویس،فریدون (1378)، نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای کشور با               تاکید بر فعالیتهای ورزشی ،دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی .

-   دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، جلد 27.

-   رجب زاده، احمد (1381)، بررسی مصرف کالاهای فرهنگی خانوار، مرکز پژوهش بنیادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

-   ریاست جمهوری- سازمان ملی جوانان (1381)، ساماندهی اوقات فراغت جوانان با رویکرد به برنامه ها و فعالیتهای تابستانی .

-   سلامی، فاطمه و نوروزیان، منیژه و میر فتاح، فاطمه (1383)، توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت های ورزشی. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری.

-   شارع پور،محمود (1389)، جامعه شناسی آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم زمستان.

-   صدراتی، مریم.(1385).بررسی میزان دسترسی زنان به تولیدات و خدمات ورزشی در سراسر کشور.معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا تهران.

-   صفانیا، علی محمد (1380)، نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاههای آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیتهای ورزشی. دانشگاه آزاد تهران پایاننامه کارشناسی ارشد.

-   عبدالملکی، هادی (1388)، شیوه های غنی سازی فراغت جوانان در سایر کشورها با تاکید بر عرصه سازندگی، تهران: موسسه انتشارات نگاه، (ص 127): مصور، جدول.

-   فخیمی، محمد (1374)، اوقات فراغت چیست؟

-   فرج اللهی، نصرت الله (1373)، بررسی جایگاه تربیت بدنی در گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد.

-   گودرزی، معظمی (1387)، بررسی رابط عوامل اجتماعی-اقتصادی با نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان تهران. دانشگاه آزاد تبریز پایاننامه کارشناسی ارشد.

-   کوشافر، علی اصغر (1381)، اصول مبانی تربیت بدنی، چاپ اول انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   کرمی، باباجان (1380)، بررسی میزان مطالعه و کتابخوانی فرزندان شاهد شیرازی در مدارس متوسطه شاهد و دانشگاههای دولتی شیراز  و ارائه راهکارهای مناسب در تقویت آن. پایان نامه کارشناسی ارشد.

-   کریمیان، جهانگیر و شکرچی زاده اصفهانی، پریوش و افشار، مینا (1387)، نحوه گذران اوقات فراغت کتابدارن شهر اصفهان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت ویژه نامه 1389.

-   مدنی، سید شریف (1372)، اوقات فراغت.

-   میرهاشمی، مالک و نجفی زند، جعفر (1382)، چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 18 سال. فصلنامه جمعیت زمستان.

-   موگهی،عبدالرحیم (1382)، چگونه سخنرانی کنیم.موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سره.

-   معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور (1386)، در رابطه با افزایش کارایی و اثربخشی کارگاههای علمی ابلاغ گردیده.

-   مشهوری، مرضیه (1384)، بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تأکید بر تربیت بدنی. پایاننامه کارشناسی ارشد.

-    هاشمی، هاجر (1385)، بررسی عوامل باز دارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند و ارئه راه کارهای مؤثر در این زمینه.دانشگاه آزاد اصفهان.پایاننامه کارشناسی ارشد.

 

-   Adubra, E., Linda L. Caldwell, Daniel Perkins, L.Adubra, and Edward A. Smith.(2002), “Youth Capacity Building in Rural Togo: A Community Analysis.” Technical report submitted to the Children, Youth, and Families Consortium, The Pennsylvania State   University, University  Park, PA, USA

-   Charlotte A: shone burn and Patrice M.Barnes,(2002): Leisure-time Physical Activity Among Adults: United States, 1997-98, Division of Health in terview Start is Tics AdvanceDate, Number 25,April  2002 ,United States

-   Dominguez, Marl’s R. and Allasion ID Barros, (2007): Leisure – Time Physical Activity during Pregnancy in the 204 Pilot’s Birth Cohort Sturdy, University Federal de   Pilot’s.  

-   Frederick .c.jody and Susan M. Shaw. (1995), “Body Image as a Leisure Constraint: Examining the Experience of Aerobic Exercise Classes for Young Women.” Leisure Sciences 17(2):57–73

-   Herridge, Kristi L., Susan M. Shaw, and Roger C. Mannell. (2003), “An Exploration of Women’s Leisure within Heterosexual Romantic Relationships.” Journal of Leisure Research 35(3):274–291

-   King, Kathryn. (2000), “From the Precipice: Recreation Experiences of Hig Risk Adolescent Girls.” Journal of Park and Recreation Administration 18(3):19–34

-   Lafrance, Michelle N., Marilyn T. Zivian, and Anita M. Myers. (2000), “Women, Weight, and Appearance Satisfaction: An Ageless Pursuit of Thinness.” pp. 227–236 in Women’s Bodies/Women’s Lives: Health, Well-Being, and Body Image, edited by Baukje Miedema, Janet M. Stoppard, and Vivienne Anderson. Toronto, Ontario, Canada: Sumach press

-   Liechty; toni; patti Freeman, and Ramon Zabriskie.(2006). “Body Image and Beliefs about Appearance: Constraints on the Leisure of College-Age and Middle-Age Women.”Leisure Sciences 28(4):311–330

-   The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions is a book, first published in (1899), by the Norwegian-American economist and sociologist Torinshtain Veblen while he was a professor at the University of Chicago. In the book's introduction he explains that much of the material discussed can be traced back to the proper sources by any well-read person. The Theory of the Leisure Class is considered one of the first detailed critiques of consumerism

-   Washburn R A., Kline G., lack land DT., Wheeler Fc, (1992), Leisure Time Physically Activity. Are tere black/White Differences?, New England Research in Statue, Water Town ,Massachusetts , From :http://www.ncbi-nim.gov

-   Walseth, Kristin. (2006), “Young Muslim Women and Sport: The Impact of   Identity Work.”Leisure Studies 25(1):75–94