مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

سرطان یکی از مشکلات عمده سلامتی جامعه بشری است.ابتلا به سرطان باعث می شود روابط و نقش خانوادگی بیمار و خانوادۀ وی دچار تغییر گردد. هدف این پژوهش مقایسۀ ادراک از بی­عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه شده با سرطان می باشد. جامعه این پژوهش زوجین مواجه شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز می باشد  که از این میان 150 زوج حائز شرایط به صورت تصادفی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه (پرسشنامه اول مربوط به ادراک از بی عدالتی و پرسشنامه دوم مربوط به رضایت از زندگی زناشویی) می باشد جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 استفاده شده است. 50 درصد از نمونه­ها زن و 50 درصد مرد،  میانگین سن بیماران 1/14  ±5/47 سال و  همسران سالم آنان 2/14  ±1/46 سال بود. از نظر تحصیلات 12درصد از نمونه­ها بی­سواد،35 درصد تحصیلات ابتدایی، 34 درصد دیپلمه و 19 درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. از نظر شغلی27 درصد دارای شغل آزاد بوده، 5 درصد نظامی، 5 درصد کشاورز، 17 درصد کارمند،43 درصد خانه­دار و 3 درصد دانشگاهی بودند. از نظر محل سکونت 86 درصد در شهر و 14 درصد در روستا سکونت داشتند. از نظر وضعیت اقتصادی نیز 11درصد وضعیت خود را خوب، 64 درصد متوسط و5 درصد ضعیف اعلام کردند. نتیجه نهایی تحقیق  نشان داد که9/93 درصد بیماران و 8/78 درصد همسران سالم از زندگی زناشویی خود راضی نیستند. همچنین نتایج نشان داد 7/70 درصد از بیماران و 7/53 درصد همسران سالم احساس عدالت در روابط خود داشتند. آنالیز آماری بین رضایت از زندگی زناشویی و احساس عدالت رابطه معنادار نشان داد.

کلیدواژه‌ها


-   احمدی فاطمه، محمدی، رضا (1383)، بررسی کیفیت زندگی بستگان درجه یک مراقبت کننده از بیمار مبتلا به سرطان. فصلنامه پرستاری ایران سال هفدهم، شماره سی و هشت، صفحات 38-31.

-   پور­غزنین طیبه، فیروزی الهه، هوشمند پوری، اسماعیلی حبیب­ا...  (1379)، بررسی سطح امید در مبتلایان به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)،  سال هفتم، شماره چهارم، صفحات 56-49.

-   توسلی غلام عباس (1386)، نظریه­های جامعه شناسی. چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت؛: 15-12.

-   ساروخانی م (1385)، مقدمه­ای بر جامعه شناسی خانواده. چاپ هفتم، تهران: انتشارات سروش؛12-11.

-   قوام­زاده اردشیر، علی­مقدم کامران. مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه سرطان. پژوهش در علوم پزشکی. سال پنجم، شماره دوم، صفحه 105.

-   نورایی سیدمهدی، سجادی علیرضا، ملک­زاده رضا، محققی محمد علی، موسی علیرضا، قربانی آناهیتا، پارکین دونالد (1385)، رخداد سرطان در ایران، یک تخمین بین­المللی. مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،  دوره بیست و چهارم، شماره اول، صفحات 56-48.

-   نیکوی مریم، سیف سوسن (1385)، بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی. تازه ها و پژوهشهای مشاوره. جلد 4، شماره 13،: 79-61.

-   ونکی زهره، پارسا یکتا زهره، کاظم نژاد انوشیروان، حیدرنیا علیرضا (1382)، تبین فرایند حمایت از بیمار سرطانی تحت شیمی درمانی: یک پزوهش کیفی. اندیشه و رفتار،  سال نهم، شماره یک، صفحات 61-53.

 

-   Dunne K, Sullivan k, Kernohan G. (2005), Palliative care for patients with cancer: district nurses’ experiences. Journal of Advanced Nursing; 50 (4): 372-380.

-   La Vecchia C, Franceschi S, Talamini R, Negri E, Boyle P, D’Avanzo B. (1993),Marital status, indicators of sexual activity and prostatic cancer. J Epidemiol Community Health;47: 450– 3.

-   Morris ME, Grant M, Lynch J. (2007), Patient-reported amiliy distress among long–term cancer survivors. Cancer Nursing;13:1-8

-   Hinnen C. (2008), Relationship satisfaction in women: a longitudinal case-control study about the role of breast cancer, personal assertiveness, and partners. Br J Health Psychol; 13 (4): 737-54

-   Kruijver IPM, Kerkstar, Besing JM, Van De Wiel HBM. (2001), Communication skills of nurses during interactions with simulated cancer patients. Journal of Advanced Nursing 34 (6): 772-779.

-   Kendall S. (2007), witnessing tradegy: Nurses’ perceptions of caring for patients with cancer. International Journal Nursing Preactice; 13: 111-120

-   Kuijer RG, Buunk BP, Ybema JF, Wobbes T. (2002),The relation between percived inequity and distress in vancer patients. British Journal of Social Psychology; 41: 39-56.

-    Ryan H, Schofield P, Cockburn J, Butow P, et al. (2005), How to recognize and manage psychological distress in cancer patients. European Journal of Cancer Care; 14: 7-15.

-   Tucker-ladd C. (2002),Psychological self-help; Available at: http: // www.who.int/Mental

-   Tuinman MA, Fleer J, Sleijfer DT, Hoekstra HJ, Weeber JHM(2005), Marital and sextual satisfication in testicular cancer survivors and their spouses. Support Care Cancer; 13: 540-548.

-   Walster, E., Walster G.W. & Bershcheid, E. (1978), Equity: Theory and Research. Allyn and Bacon, Inc.

-   Qystien K. (2001), the impact of marital status on cancer survival. Social Science and Medicine; 52: 357-368.

-   Zabalegui A, Sanchez S, Sanchez PD, Juando C. (2005), Nursing and cancer support groups. Journal of Advanced Nursing; 51(4): 369-381

-   http: //porseshemehr10.persianblog.ir

-   http: //bashgah.net/pages-944.htm