تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

ایدز یک نیروی نامرئی، پراکنده و مخرب است که آشفتگی، اختلال و نقص جامعه را در زندگی خانوادگی و روابط بین شخص به همراه می آورد. شیوع ایدز در جوامع مختلف در حال افزایش است و جوانان به علت نداشتن آگاهی کافی در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه میزان تأثیر روش های مختلف آموزشی در مورد بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام گرفت. این مطالعه، نیمه تجربی و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود که 100 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در رشته های پرستاری و مامائی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله جمع آوری گردید. برنامه آموزشی به سه روش پرسش و پاسخ، کتابچۀ آموزشی و روش گروهی اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS  (ورژن 15) و روش های آماری توصیفی و آزمون‌های تی زوج، تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. میزان آگاهی و نگرش دانشجویان بعد از آموزش نسبت به قبل از آن افزایش یافته، بر اساس آزمون تی زوج تفاوت معنا‌دار آماری بین میزان آگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش با روش‌های مختلف دیده شد (P<0.05). همچنین میزان تأثیر‌گذاری سه روش آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در خصوص بیماری ایدز یکسان بود. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی مؤثر و منظم جهت ارتقای سطح آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه بیماری ایدز مورد تأکید قرار می‌گیرد و باید آموزش های لازم در خصوص جنبه های بیماری ایدز در تمامی دانشگاه های کشور به دانشجویان ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Comparison of Different Education Methods ‎about AIDS on the Knowledge and Attitude of Students

چکیده [English]

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is an invisible, scattered and impairing force that causes agitation, turbulence, and imperfection of society with family life and individual relations. AIDS prevalence is increasing in different societies and young people are exposed to the danger of being afflicted by AIDS, because of information lacking in this field.  This study was performed on female students of Tabriz Islamic Azad University to determine and compare the effects of some teaching methods about AIDS on the knowledge and attitude of them. This is a semi experimental before and after study. The sampling method was stratified random by which 100 female students were selected from nursing and midwifery courses. Data was collected by a questionnaire in two steps. Training plans were taught in 3 methods: questioning and discussion, educational handbook, and group instruction. Then after one month the subjects completed the questionnaire as post test. The data were analyzed by SPSS software (version 15), descriptive and inferential statistics such as independent T-test, ANOVA, and Pearson correlation. Students' awareness increased noticeably after educating about this disease and according to T-test results; there were significant differences between knowledge and attitude after and before education (p<0.05). Also, independent T test showed no significant differences in the effect level of three educational methods on the knowledge and attitude of the subjects about AIDS. This study indicated that health educational programs can lead to increase health knowledge and improve attitude regarding AIDS among students. According to the results of this study, effective and regular health educational programs are necessary in order to promote the level of knowledge and attitude of students. Essential educations should be provided for the students in all universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Different Education Methods
  • Attitude
  • knowledge
 
-   اداره ایدز (1388)، هپاتیت و بیماری‌های آمیزشی، خبرنامه ایدز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: معاونت سلامت، مرکز مدیریت بیماری‌ها.
-   برزویی، طاهره. جلال‌وندی، مهناز (1385)، مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و پوستر در زمینه بیماری ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان، فصل‌نامه پرستاری ایران، سال نوزدهم، شماره (47)، ص: 14 – 7 .
-   پارک، جان. پارک، اورت. درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی بیماری‌های مزمن غیر واگیر و بیماری‌های واگیر شایع، ترجمه: حسین شجاعی تهرانی، چاپ هفتم، انتشارات سماط، تهران، (1387).
-   پناهنده، ز. تارمیان،س (1386)، آگاهی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی در مورد بیماری ایدز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان. مجله پزشکی ایران. سال پنجم، شماره (49)، ص:6-26.
-   حاجیان مطلق، ناصر. فرشی سوسن. عبدالهی، عشرت و همکاران (1387)، بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز در شهرستان ساوجبلاغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال یازدهم، شماره (41). ص: 40-393.
-   خداکرمی، بتول. رفعت‌بخت (1385)، بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان‌های شهر تهران درباره بیماری ایدز، فصل‌نامه پرستاری ایران، سال چهاردهم، شماره (1)، ص: 24 – 19 .
-   خطیبی، ثریا (1380)، آموزش مددجوی مبتلا به ایدز، فصلنامه‌ پرستاری گیلان، سال دوازدهم، شماره (42-41)، ص: 15 – 11.
-   رجالی، مهری. مستاجران، مهناز (1387)، تاثیر آموزش راه های انتقال و پیشگیری از بیماری ایدز بر سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دوره بالینی دانشکده پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال هشتم، شماره (1)، ص: 8-142.
-   رنجبر، حکیمه (1388)، آگاهی و نگرش دانش آموزان دوره متوسطه در تربت حیدریه در مورد بیماری ایدز، مجله ایرانی بیماری های عفونی، سال چهاردهم، شماره (5)، ص: 6-51.
-   سسیل، هلمن. فرهنگ سلامت و بیماری، ترجمه: کبری فلاح حسنی و ماندانا شیرازی، انتشارات شهرآب، تهران، (1387).
-   عزیزی، فریدون. حاتمی، حسین. جانقربانی، محسن (1387)، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، انتشارات خسروی، تهران، چاپ چهارم.
-   گزارش آخرین آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS در جمهوری اسلامی ایران (1387)، تهران، مرکز مدیریت بیماری های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-   محمودی فر، یوسف. خضرطه، زیبا (1388)، تاثیر آموزش در زمینه ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش. سال دوم، شماره(3). ص: 115-109.
-   مطهری، رؤیا. مقایسه تأثیر آموزش به دو روش سخنرانی و پوستر در زمینه بیماری ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاریجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی (1381)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، ص: 40 – 34.
-   میرنژاد، رضا. کیانی، جلال. جدی، فرهاد (1388)، آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در مورد پیشگیری از ایدز. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی ایران، سال بیست و یکم، شماره (56)، ص: 70-60.
 
-   Arowojilu, AO. (2006), Sexuality, Contraceptive choice and AIDS Awareness among Nigerian undergraduates. African Journal Report Health. 6(2), p: 60-70
-   Donenberg, GR. Emerson, E. Bryant, FB. (2006), Understanding ADS-risk Behavior among Adolescents in Psychiatric care: Links to Psychopathology and Peer relationship, Psychiatry Journal, 40 (6), p: 642-53
-   Kerr, C. Herrick's, M. (2006), Knowledge values, Attitudes and Behavioral Intent of Nova Medical student toward AIDS. Journal of Public Health, 92(2), p: 124
-   Kohi, TW. Horrocks MJ. (2007), Knowledge and Attitude and Received support of Tanzanian Nurses when caring for patients with AIDS. International Journal of Nurse Study, 31(1), P: 77-89
-   Li, VC. Cole BL. Zhang SZ, Chen CZ. (2006), HIV-related Knowledge and Attitudes among Medical students in China. Medical Journal, 55(95), p: 305-12
-   Man, J. (2004), For a Global Change. Health Journal, 66(15),p: 408
-   Odujinrin, OM. Adebajoo, SB. (2005), Social Characteristics, HIV/AIDS Knowledge, Preventive Practices and Risk Factors Elimination among Persons in Lagos, Nigeria. West African Journal of Medicine. 20(3), p: 191-8
-   Savaser, S. (2006), Knowledge and Attitude of High School students about AIDS: A Turkish perspective. Public Health Nursing Journal. 23(20), P: 71-9
-   Sowell, R. Seals, G. Wilson, B. (2004), Evaluation of an HIV/AIDS Continuing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing, 29 (2), p: 85 – 93
-   Srivastava, U. (2000), AIDS Awareness among School Teachers in Rural of India. Public Health, 32 (6), p: 67 – 73