بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا به افسردگی اساسی عودکننده بوده است. پژوهش حاضر مطالعه تک موردی با حجم نمونه 6 زن بود که بر اساس طرح چند خط پایه غیرهمزمان در سال تحصیلی 91-90 انجام شد. آزمودنی ها با روش نمونه گیری هدفمند از چهار مرکز درمانی در شهر تبریز انتخاب شدند. انتخاب آزمودنیها بر اساس ملاکهای ورود و خروج و تشخیص درمانگر با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات (SCID-CV) DSM IV صورت گرفت. بیماران به شکل تصادفی دو به دو و به فاصله 10 روز از یکدیگر به ترتیب سه جلسه ارزیابی خط پایه 12 جلسه طرح واره درمانی را پشت سرگذاشتند. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه افسردگی بک(BDIII) و پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه جمع آوری شد. به منظور اثربخشی از تحلیل چشمی نمودارها، آزمون اندازه اثر برای معناداری آماری، درصد بهبودی و رسیدن به زیر نقطه برش یا میانگین معناداری بالینی استفاده شد. بیماران در مجموع در کاهش شدت افسردگی به اندازه اثر29/1 و 54/36 درصد بهبودی، و درکاهش طرح واره های ناکارآمد اولیه به اندازۀ اثر19/1 و 47 درصد بهبودی رسیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Schema Therapy Effect on Women with Major ‎Depression to Relapse

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the impact of schema therapy on women with major depression to relapse. Current study was a single subject design with a sample size of six patients arranged based on a nonconcurrent multiple designs. All patients with purposeful sampling method were selected   from four clinics of Tabriz. Selecting the patients was based on   in/exclusion criteria and diagnosis of psychiatrist using the Structured Clinical Inter view for DSM-IV disorders-clinician version (SCID-CV). Six patients in three pairs randomly, ten days after each other spent three baseline sessions, 12 sessions of schema therapy and three follow up sessions, respectively. Finally, data were gathered by Beck Depression inventory (BDI-II) and Young schema questionnaire. In order to evaluate the efficacy, the data were analyzed by graphic displays, effect size for statistical significance and remission  rate  and  reaching  under  cutoff  points  or  mean  for  clinical significance. Patients totally reached depression severity with mean effect size were 1.29% and 36.45%. Remission early maladaptive schemas with mean effect size were 1.19% and 47%. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Major depression to relapse
  • Early maladaptive ‎schemas

-   آهی، حسن (بررسی ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه یانگ (SF-SQ))، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.

-   حسینی فرد، سیدمهدی (اثربخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی)، دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1390.

-   روزنهان، دیویدال و پی سیلیگمن، مارتین ای (1386)، روان شناسی نابهنجاری آسیب های روانی. ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران، نشر ارسباران، چاپ ششم.

-   سیف، علی اکبر (1377)، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها. تهران، نشر دوران، چاپ نهم.

-   کاپلان، اچ آی و سادوک، بی جی (1374)، خلاصه روان پزشکی. ترجمه: حسن رفیعی و فرزین رضایی. تهران، انتشارات ارجمند، چاپ ششم.

-   کری،جرالد (1385)، نظریه وکاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. تهران، انتشارات ارسباران، چاپ اول.

-   لوییس،فرانکل (1387)، روان شناسی زن بررسی علل افسردگی و راه های اقتدار بخشیدن به خویش. ترجمه: شکوه السادات خونساری نژاد. تهران، انتشارات قطره، چاپ هفتم.

-   محمود علیلو، مجید (1377)، سوگیری حافظه در افسردگی: پردازش طرح واره ای یا تسهیل عاطفی. مجله پژوهش های روان شناختی دانشگاه تبریز دوره5، شماره 1و 2.

-   هاوتون، کیت (1380)، رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی. ترجمه: حبیب الله قاسم زاده. تهران، انتشارات ارجمند، چاپ ششم.

-   یانگ،جفری.ژانت،کلوسکوومارجوری، ویشار (1389)، طرح واره درمانی(راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی). ترجمه:حسن حمیدپور،زهرا اندوز. تهران، انتشارات ارجمند، چاپ سوم.

 

-   Barlow, D.H. (Ed.). (2001), Clinical handbook of psychological disorders (3rd Ed). Newyork: Guilford press

-   Jon, Herson & Jonathan, Evans.(2005), Negative self schema: depressive in woman.The Britich journal of Psychiatry

-    LEAHY, R.L. (2002), Cognitive therapy: Current problems future direction.In R.L.Leahy & E.T.Dowd (Eds.), clinical advances in cognitive psychotherapy: Theory and application (pp.418-434). New York: Springer

-   Yong, J.E., Weinberger, A.D., &Beck, A.T. (2001), Cognitive therapy for depression. In D.Barlow (Ed.), clinical handbook of psychological disorders (3rd ed., pp.264-308). New York: Guilford press

-    Yong, J.K, J.S, Weishar, M.E.(2003), Schema Therapy; a practitionex s Guide. New yourk: The Guilford press

-    Yong, J.E. (2001), Yonng Parenting Inventory. New York: Cognitive Therapy Center of New York