رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلّیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-1388 بودند. 182 دانشجو به عنوان  گروه نمونه بود با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش «مقیاس مذهب‌گرایی، بسطامی و بهرامی احسان، 1387» و «پرسشنامه رفتارهای پرخطر(نسخه 2007)» بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون  tگروه­های مستقل، ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج آزمون  tنشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مذهب‌گرایی تفاوت معنادار وجود دارد. اما در متغیرهای گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مذهب‌گرایی، گرایش به خشونت و رفتارهای جنسی پرخطر، همبستگی منفی معناداری وجود دارد (001P<). نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که 063/0 از واریانس مربوط به گرایش به خشونت به وسیله تأهل، مذهب­گرایی و سن تبیین می‌شوند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 056/0 از واریانس مربوط به رفتارهای جنسی پرخطر بوسیله مذهب‌گرایی تبیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


-   بسطامی، فاطمه (1387)، بررسی روایی و اعتبار مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و ارزیابی روایی افزایشی آن. رساله کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه تهران. ص. 80-95.

-   دیوبند، فائزه و پارسامهر، مهریان (1390)، بررسی رابطه بین میزان دین‌داری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی. فصلنامه روان شناسی و دین.4(1)87-71.

-   فراهانی، حجت الله، عریضی، حمیدرضا (1384)، روش‌های پیشرفته در علوم انسانی، اصفهان: جهاد دانشگاهی تهران.

-   رحیمی، سیدعلی سینا (1388)، بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی، خودشناسی و ارزش خود با رفتار پرخطر در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. 60-100.

 

-   Adams, G. R. (2000), The transition to university and beyond [Special issue]. Journal of Adolescent Research, 15(1), 145-156

-   Ball, J., Armistead, L., & Austin, B. J. (2003), The relationship between religiosity and adjustment among African- American female, urban adolescents. Journal of Adolescence, 26, 431- 446

-   DeWall.N.C., Anderson, C.A., & Bushman.B.J. (2011), the General Aggression Model: Theoretical Extensions to Violence. Psychology of Violence1( 3), 245-258

-   Ellison, C.G., and Anderson.K. (2001), “Religious Involvement and Domestic Violence among U.S. Couples.” Journal for the Scientific Study of Religion 40:269-286

-   Jassor. R. (1992), Risk behavior in adolescence: A psycho social frame work for understanding & action. Developmental review.12:374-390

-   Holder, D., W. (2000), the association between adolescent sexual spirituality and voluntary sexual activity. J Adolesc Health 2000;26:295-302

-   Maselko, J., & Kubzansky, L. D. (2006), Gender differences in religious practices, spiritual experiences and health: Results from the US General Social Survey.Social Science & Medicine, 62, 2848-2860

-   Melanie A. (2010), Associations between Religiosity and Sexual and Contraceptive Behaviors.Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 23(5), 290-297

-   Okour, A. M., & Hijazi, H. H. (2009), Domestic violence and family dysfunction as risk factor for violent behavior among university students in North Jordan. Journal of Family Violent, 24, 361-366

-   Redican, k; (2004), A Copmparison of Health Risk Behavior among College Students Enrolled in a required Personal Health Course vs. Enrolled in an elective Personal Health Course. Blacksburg, Virginia.214-260

-    Santelli.J, Carter.M.,& Dittus.P.(2009), Trends in Sexual RiskBehaviors, by Nonsexual RiskBehavior Involvement, U.S. High School Students.Journal of Adolescent Health. 44(4),372-379

-   Sinha, J. W., & Cnaan, R. A. (2004), exploring the impact of a faith-based demonstration program for at-risk youth. Washington, DC: Administration for Children and Families, Health and Human Services

-   Smith, C. (2003), Theorizing religious effects among American adolescents. Journal for the scientific study of religion; 42, 17-30

-   Tao, S., Dong, Q., Pratt, M. W., Hunsberger, B., & Pancer, S. M. (2000), Social support: Relations to coping and adjustment during the transition to university in the Peoples Republic of China. Journal of Adolescent Research, 15, 123-144

-   Zaleski EH, Schiaffino KM.(2000), Religiosity and sexual risk-taking behavior during the transition to college. J Adolescence; 23:223-7