بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: رضایت بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت­های پزشکی اهمیت بسیار ویژه­ای یافته است. از آنجا که بهبود کیفیت مراقبت بدون توجه به نظرات و انتظارات بیماران امکان­پذیر نیست و ماماها از اعضای اصلی تیم مراقبت­های بهداشتی اولیه هستند و نقش مهمی در ارائه مراقبت­های قبل و بعد از زایمان را بر عهده دارند، باید از میزان رضایت مددجویان آگاهی داشته باشند. هدف مطالعۀ حاضر بررسی رضایت­مندی مادران از مراقبت­های جسمانی ارائه شده از طرف مراقبین زایمانی در دوران بستری می­باشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقایسه­ای بر روی 270 نفر از مادرانی که در بیمارستان­های الزهراء، طالقانی و 29بهمن تبریز زایمان کرده بودند، انجام گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ای که رضایت­مندی مادران از مراقبین پروسۀ زایمانی (از زمان پذیرش در بیمارستان جهت انجام زایمان تا زمان ترخیص از بیمارستان) می­سنجید استفاده گردید. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های آماری تی­مستقل، ANOVA و همبستگی در نرم­افزار آماریSPSS  (ver.13) تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: در بیمارستان­های آموزشی رضایت­مندی مادران از مراقبت­های جسمانی انجام شده در اتاق زایمان (89%) و بعد از زایمان (89.5%) در حد بالایی بود و در لیبر به 69% می­رسید. و در بیمارستان­های غیرآموزشی 92.9% مادران از مراقبین لیبر، 95.7 درصد از مراقبین زایمان و در نهایت 91.4 درصد مادران از مراقبین بعد از زایمان رضایت داشتند. رضایت­مندی از مراقبت­های جسمانی در طی لیبر (000/0P=) و زایمان (004/0P=) در بین بیمارستان­های آموزشی و غیرآموزشی اختلاف آماری معنا­داری داشت. ولی در مرحلۀ بعد از زایمان با 526/0P= اختلاف آماری معنا­داری نداشت. نتیجه­گیری: رضایت­مندی مادران از مراقبین لیبر پایین­تر از زایمان و بعد از زایمان بود. وجود تعداد زیاد مراقبین، پراسترس و همراه با درد بودن و نیاز  به مراقبت، حمایت بیشتر در این مرحله می­تواند دلیل این امر باشد.   رضایت­مندی در طی لیبر و زایمان در بیمارستان­های آموزشی نسبت به غیرآموزشی پایین   می­باشد علت این نارضایتی­ها انجام مراقبت توسط تعداد زیاد مراقبین و حضور دانشجویان و انجام مراقبت توسط آنها است .

کلیدواژه‌ها


-   اردیبهشتی­خیابان، م(1377)، "میزان برآورد انتظارات مادران از مراقبین زایمانی در بیمارستان­های آموزشی و درمانی شهر تبریز سال1376"، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی.  

-   بحری­بیتاج، ن؛ لطیف­نژاد، ر؛ تفضلی، م (1382)، "بررسی تأثیر حمایت حرفه­ای طی مراحل زایمانی بر میزان رضایت­مندی خانم­های نخست باردار از تجربه­ی زایمان". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، سال یازدهم، شماره سوم، صص73-79.  

-   سیمبر، م؛ دیبازری، ز؛ عابدسعیدی، ژ؛ علوی­مجد، ح(1384)، "بررسی کیفیت مراقبت­های پس از زایمان در بیمارستان­های تابعه دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال دهم، شماره چهل وسوم، 45- 49.

-   شارمی، ه؛ ظهیری، ز؛ زنده­دل، م(1386)، "بررسی میزان رضایت­مندی مراجعه­کنندگان واحد مراقبت­های پیش از زایمان در بیمارستان­های دولتی شهر رشت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال هفدهم، شماره شصت­وشش، 37-29.  

-   میرمولایی، س؛ مهران، ع؛ رحیمی­قصبه، س(1382)، "دیدگاه مادران نسبت به اهمیت، دریافت و رضایت از حمایت­های مورد نیاز در اتاق درد و زایمان". مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، سال نهم، شماره هفدهم،41-47. 

-   میرمولایی، س­ط؛ خاکبازان، ز؛ کاظم­نژاد، ا؛ آذری، م(1386)، "میزان دریافت و رضایت از مراقبت­های دوران بارداری". مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره سیزدهم، شماره دوم،31-40

-   واثق، ف؛ نوغانی، ف(1380)، تاریخ، اخلاق و مقررات مامائی. شماره اول.تهران، نشر و تبلیغ بشری، صص124-106.

 

-     Daff  La,Lamping D, Ahmed LB.(2001), Evaluation satisfaction with maternity care in women from minority ethnic communities: development and validation of a sylheti questionnaire.International journal quality in health care, 13(3), 215-230

-     Chunuan SK. (2002), Patient Satisfaction with Health Care Services Received During Intrapartum in One Regional Hospital in the Southern Part of Thailand. PhD Dissertation, University Of Kentucky.       

-     Fraser DM, Cooper MA. (2003), Myles textbook for midwives, Fourteenth edition.Churchill Livingstone, London, 3-10.

-     Mackey MC, Flanders Stepans ME. (2006), Women's Evaluation OF Their Labor and Delivery Nurses. JOGNN, 23(5), 413-420.

-     Page LA (2000), the new midwifery science and sensitivity in practice. First published. London, Churchill Livingstone, 106.

-     Peterson W. (2004), Adolescent mothers `satisfaction with postpartum nursing care: quantitative and qualitative approaches HD dissertation, Mc master university.                              

-     Robledo IJ. (1997), the impact of childbirth preparation and support on labor and birth outcome. PhD dissertation, university of Rhode Island.                             

-     Waldenstrom U, Brown S, McLachlan H, Forster D, Brennecke S.(2000), Does team midwife care increase satisfaction with Antenatal, Intrapartum, and postpartum care? A randomized controlled trial. Birth, 27(3), 156-167.