عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی جهانی ایفا    می کند. اهمیت بحث کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می دانند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانۀ زنان، محرکی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین استان مازندران بود. بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه گردید و در بین 100 زن کارآفرین استان مازندران(شهرهای رامسر،تنکابن،نوشهر و چالوس) توزیع شد که از این بین 80 پرسشنامه دریافت گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که اکثر زنان در سن 39 سالگی و حتی بالاتر وارد فعالیت های کارآفرینی می شوند و تعداد زیادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. تحصیلات برای آنها این امکان را فراهم خواهد کرد تا بتوانند هوشمندانه در مورد منافع خود تصمیم بگیرند و آگاهانه و بطور مستقل برای پیشرفت    فعالیت های کارآفرینانه خود گام بردارند همچنین مشخص شد زنانی که تجربه کاری بیشتری دارند بهتر می توانند کار خود را مدیریت کرده، با مشکلاتی که در زمینه کاری خود با آن روبرو می شوند برخورد کنند و این موضوع در پیشرفت و موفقیت آنها در زمینه کاری تأثیرگذار است. دلیلی که اکثر آنها برای شروع کسب و کارشان ارائه دادند، عوامل اجتماعی بود. با توجه به اینکه زنان برای رونق دادن کسب و کار خود نیاز به کمک های مالی دارند، در نتیجه برای رفع این مشکل نیازمند دریافت وام از بانک ها هستند اما با توجه به اینکه هنوز در جامعه اعتماد زیادی به قابلیت های آنها وجود ندارد، در نتیجه آنها با مشکلات دریافت وام مواجه می شوند، آنها نیازمند تشویق و حمایت    خانواده هایشان، محافل اجتماعی و از همه مهمتر دولت هستند و دولت نیز باید مقدمات تأمین حمایتهای مالی برای زنان کارآفرین را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Progress of Entrepreneur Women ‎(Case study: Mazandaran Province)‎

چکیده [English]

Entrepreneurship is a process with a vital role in the continuity of national and even international development. The importance of entrepreneurship is to the extent that economists recognize entrepreneurs as driving forces for the economic development of the society. Improvement of entrepreneurship activities of women is considered a stimulating motive to improve their economy and quality of life. The aim of this study was to investigate the factors influencing the progress of entrepreneur women in Mazandaran Province. 100 questionnaires, 80 of which were returned‚ were distributed among entrepreneur women (cities of Ramsar, Tonekabon, Nowshahr and Chaloos). The collected data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics methods. Results showed that the majority of women enter entrepreneurship activities from 39 years of age and a considerable number of them have university education. Higher education gives them the chance to make wise choices regarding their benefit and move toward the progress of their entrepreneurship activity independently and consciously. It was also observed that women with work experience could manage the problems better and this helps them in their career promotion. Social factors were usually regarded as the reason for them to start their career. According to the demand for financial aids to boom their business, they need to take loans from the banks, but because there is still not much trust in their abilities in the society, they face numerous problems in this regard. These women need support and encouragement from their families, society and most importantly the government. In conclusion, the government should take actions to provide financial assistance for entrepreneur women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Factors
  • entrepreneur women
  • Entrepreneurship ‎
-   فلاح جلودار، ربیع، جمال فرج اله حسینی، محمود حسینی و مهدی میر داودی.."عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور". فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، زمستان86، ص 87

-   میرغفوری، سیدحبیب اله. "تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان". پژوهش نامه مدیریت تحول، شمارة 2، نیمه دوم 1388،ص 51

 

-   Arasti, Z(2007),”Female Iranian entrepreneurs; socio-cultural structures contributing to job creation for women”, journal of women research, Vol. 4 No. 1,2, pp. 93-120

-   Golrad, P., ”Designing model for job creation improvement for Iranian women”, thesis for phd, course Management, azad university,2006

-     Hisrich, R. D., & Brush, C. G., (1984),”The women entrepreneur: management”. Skills and business problems. Journal of Small business Management, 22(1),pp.50-75

-     Javaheri, F & GHezavati, S (2005), “Studying the impact of gender inequality on women ntrepreneurship in Iran: obstacles for women job creation”,Iran Sociology Magazine, No.18,pp.161-178.

-     Jazani, N,(2006),”Gender justice, women rights and capabilities”, the first seminar on women entrepreneurship and challenges

-     Jung O. (2010),”Women Entrepreneurs”, Small Business Financing Profile, Industry Canada.

-     Karimi, Z.,(2006),”Government supports role in job creation for women:casual study:women cooperatives in Mazandaran province” , Iran Sociology Magazine, Vol. 4 No. 1,2, pp. 120-135

-     Kazemi, M (2008),”Assessing entrepreneurship by industrial managers”, casual study: horasan Province, Science and Development Magazine, Vol. 23, No. 2, pp.57-84.

-     Lieen, F. and Chen, Y.W.(2009); ”Development and Cross-cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions”,Entrepreneurship:Theory and Practice,Vol.33,No.3, pp.593-617.

-     Lohrke, F., Holloway, B.and Woolley, T.(2010); Conjoint Analysis in Entrepreneurship Research; Organizational Research Methods, Vol.13, No. 1, pp. 16-30.

-     Sathyasundaram, I. (2004),”Encouraging womens entrepreneurship”. Soc. Welfare, 50(12):13-15

-     Schumpeter, Joseph A., (2008), “The theory of economic development”, Journal of Business research,12, pp.45-70

-     Simsek, Z.,Lubatkin, M.H., Veiga,J.F and Dino,R.N.,(2009).”the rol of an entrepreneuriallyalert information system in promoting corporate entrepreneurship”.Journal of Business research,62, pp.810-817.

-     Zimny, Ewa Ruminska (2003), “Womens entrepreneurship in transition countries”., 48 th World conference International council for Small Business, Belfast, northern, Ireland.