مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

سوگیری های جنسیتی در مؤسسات، حاکی از چالش برای تمام زنانی است که خواستار مشارکت در پست های رهبری هستند، تبعیض و بی اعتمادی به توانایی زنان برای رهبری، وجود تصورات      کلیشه ای و تعصب دربارۀ نقش آنان در جامعه و عدم کفایت در پست های رهبری و تصمیم گیری از موضوعات مهم برای همه زنان خصوصأ زنان آلفا که از توانمندی رهبری برخوردارند، می باشد پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی بر روی دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بود که از این جامعه300 نفر به صورت نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ زنان آلفای وارد، پاپسن ودی پائولو، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و پرسشنامۀ عزّت نفس اجتماعی لاوسون، مارشال ومک گراث بود. داده های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان آلفا در خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی به طور معناداری بالاتر از دانشجویان غیرآلفا بود، و هر سه زیرمقیاس پرسشنامه زنان آلفا (رهبری، قدرت و درونگرایی پایین) با عزت نفس اجتماعی و خودکارآمدی رابطۀ مثبت داشت. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی با استعداد آلفا بودن دانشجویان دختر رابطه وجود دارد(P<0/05).

کلیدواژه‌ها


 

-   احدی، بتول. نریمانی، محمد. ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم (1388، بررسی ارتباط هوشی هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل، مطالعات روان شناسی و تربیتی دانشگاه فردوسی، دوره 10، شماره 1 : 127-117

-   احمدی، س و روستا، ل (1390)، بررسی مقایسه ای فرهنگ کار زنان و مردان ف فصلنامه ی زن و جامعه، سال 2 ، شماره 2 : 58-39

-   بارانی، شهرزاد. و زر افشانی، کیومرث (1388)، بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکار آمدی در پیش بینی نیات کار آفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-40 ، شماره 3 : 99-91

-   جعفری، مصطفی، شهیدی، شهریار و عابدین، علیرضا (1388)، مقایسه اثر بخشی درمان های فرانظری و شناختی- رفتاری بر بهبود خودکارآمدی پرهیز در نوجوانان پسر وابسته به مواد . تحقیقات علوم رفتاری، دوره 7 ، شماره 1: 12-1

-   جلیلیان، حمید.مرادی، مرتضی و کاکایی ماوایی، حسین (1389)، رهبری تحول گرا و خلاقیت کارکنان. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال 7، شماره 32 : 72-59

-   خیر، محمد. استوار، صغری. لطیفایان، مرتضی. تقوی، محمدرضا و سامانی، سیامک (1387)، اثر واسطه گی توجه متمرکز برخورد و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیریهای داوری، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 1 : 32-24.

-   رضاییان، علی.  اسمعیلی گیوی، حمیدرضا و ابراهیمی، عباس (1388)، ارایه الگوی شکل گیری رهبری کاریزماتیک در سازمان از دیدگاه مدیریتی و برنامه ریزی راهبردی. نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3 : 50-35.

-   مویفر، همام. آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا و طباطبایی، سیدمحمود (1386)، رابطه       سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی. مطالعات روانشناختی، دوره سوم، شماره یک و دو: 71-62

-   هاید، شیپلی (1387)، روان شناسی زنان ( ترجمه اکرم خمسه) . چاپ دوم،تهران: انتشارات ارجمند

 

-   Al-Darmaki, F.(2010), Relationships between Career Counseling Attitudes and Self-Esteem and Self-Efficacy among Emirate University Students. Journal of Career Development, 0:1-19

-   Baumgartner, M. Schneider, D.(2010), Perceptions of Women in Management: A Thematic Analysis of Razing the Glass Ceiling. Journal of Career Development, 37(2): 559-576

-   Can, G.(2010), Development of the elementary school counselor self-efficacy Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 1158–1161

-   Chin, J. Lott, B. Rice, J. Hucles, J.(2007), Women and Leadership Transforming Visions and Diverse Voices. USA, Blackwell Publishing

-   Feldman, E. Kim, J. Elliott, S. (2011), The Effects of Accommodations on Adolescents’ Self-Efficacy and Test Performance. The Journal of Special Education, 45(2): 77-88

-   Gorbett, K. Kruczek, Th. Family Factors Predicting Social Self-Esteem in Young Adults. The Family Journal.(2008); 16:58-65

-   Gurian, M. Annis, B.(2008), Leadership and the Sexes, using gender science to create success in businesses, published by Jossey-Bass

-   Hoffman, B. Schraw G.(2009),The influence of self-efficacy and working memory capacity on problem-solving efficiency .Learning and Individual Differences 19: 91–100

-   Hogue, M .Lord, R.(2007), multilevel, complexity theory approach to understanding gender bias in leadership. The Leadership Quarterly, 18: 370–390

-   Hoyt, C. Simon, S. (2011), Female Leaders: Injurious or Inspiring Role Models for Women? Psychology of Women Quarterly35, (1): 143-15

-   Johnson, S. Murphy, S. Zewdie, S. Richard, R. (2008), the strong, sensitive type: Effects of gender stereotypes and leadership prototypes on the evaluation of male and female leaders. Organizational Behavior and Human Decision Processes,106:39–60

-   Karademas, V.(2006), Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism. Personality and Individual Dierences, 40:1281–1290

-   Moores, T .Chang, J. (2009), Self-efficacy, overconfidence, and the negative effect on subsequent performance: A field study. Information & Management, 46: 69–76

-   Patrick, L.Care, E. Ainley, M. (2010), the Relationship between Vocational Interests, Self-Efficacy, and Achievement in the Prediction of Educational Pathways. Journal of Career Assessment, 19(1): 61-74

-   Rodebaugh, T.(2006), Self-efficacy and social behavior. Behaviour Research and Therapy, 44: 1831–1838

-   Villanueva, J.Sánchez, J. (2007), Trait Emotional Intelligence and Leadership Self-Efficacy: Their Relationship with Collective Efficacy. The Spanish Journal of Psychology,(10)2:349-357

-   Ward, R.  Popson, H. DiPaolo, D. (2010), Defining the Alpha Female: A Female Leadership Measure. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(3): 309 –320

-   WERHANE, P .Morland, M. (2011), Leadership, Gender, and Organization. USA, Springer Dordrecht Heidelberg