رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

 این مقاله به مطالعۀ سلامت عمومی زنان از دیدگاه نظام­های خانواده بوئن و با تأکید بر مفهوم تمایز یافتگی، پرداخته است. در این نوشتار چنین فرض شد که بین سلامت عمومی زنان (کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی) با سطح تمایز یافتگی رابطه وجود دارد. همچنین فرض شد سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایز نایافته متفاوت است. نمونه شامل83 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهراست. از دو پرسشنامه DSI-R و GHQ برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمایز یافتگی و سلامت عمومی رابطۀ معناداری وجود دارد. از میان خرده مقیاس­های تمایزخود، واکنش عاطفی، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران، پیش­بینی کننده­های نشانگان جسمی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی هستند. همچنین بین سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایز نایافته تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-   هومن، عباس (1376)، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. طرح پژوهشی.

 

 

-   Bartle, H. S. (2005), Initial levels of differentiation and reduction in psychological mptoms fop clients in marriage and family therapy. Journal of marital and family therapy

-   Bell, F. (2000), Emotional cutoff in women who abuse substances. Thesis master of cience, Black/sburg, Virginia

-   Bowen, M. (1978), Family Therapy in Clinical Practice. New York: Aronson

-   Charles, R.(2001), Is there any empirical support for Bowen's concepts of  differentiation of self, triangulation and fusion? The American journal of family therapy, 29, 279-292

-   Gibson, J. M. (1993), Use of Bowen theory. Journal of addiction & offender  counseling, 14(1), 11-25

-   Hall, M.(1981), The Bowen family therapy and it`s uses. New york, Janson Aronson

-   Johnson, P, Buboltz, W; & Seemann, E. (2003), Ego identity status: A step in the erentiation process. Journal of counseling & Development, 81(2)

-   Miller, R. (2004), Is Bowen theory valid? A review of basic research. Journal of marital and family therapy

-   Peleg, O. (2005), The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? The American Journal of Family Therapy, 33, 167–183

-   Peleg, O; & Rahal, A. (2012), Physiological symptoms and differentiation of self: A cross- cultural examination. International Journal Of Intercultural Relations. (In Press)

-    Peleg, O; & Yitzhak, M. (2010), Differentiation of self and separation anxiety: Is there a similarity between spouses? Contemporary Family Therapy, 32, 25–36

-   Skowron, E. A. (2000), The Role of Differentiation of Self in Marital Adjustment, Journal of Counseling Psychology,47,229-237

-   Skowron, E.A & Friedlander, M. L.(1998), The Differentiation of Self-ve ntory: Development and Initial Validation. Journal of Counseling Psychology, 45,235-249

-   Skowron, E.A.(2003), Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of marital and family therapy

-   Solomon, Z; Dekel, R., Zerach, G; & Horesh, D. (2009), Differentiation of the self and posttraumatic symptomatology among ex-POWs and their wives. Journal of Marital and Family Therapy, 35, 60–73

-   Taska, A. G., Szadkowski, L; Illing, V., Trinner, A; Grenon, R., Demidenko, N; et al. (2009), Adult attachment, depression, and eating disorder symptoms: The mediating role of affect regulation strategies. Personality and Individual Differences, 47, 662–667

-   Tuason, M.T, & Friedlander, M. (2000), Do Parent`s Differentiation levels Predict Those Of Their Adult Children? And Other Test of Bowen Theory In Philippine Sample. Journal of counseling psychology. 47, 24-35

-   Weiner, E. l. (1989), Emotional cutoff and divorce adjustment. Unpublished  doctoral dissertation, Kansas state university.

-   Young, M. & long, L. (2007), Counseling and therapy for couples. Brook/Cole  publishing company