پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف مطالعۀ حاضر، پیش بینی علائم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین دانشجویان بود. بدین منظور 274 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و پرسشنامه­ها را تکمیل نمودند. ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه معبد و چک لیست علایم مرضی (SCL-90) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عمل به واجبات با تمامی علایم روانی، به غیر از اضطراب و وسواسی رابطه منفی معنا­دار دارد. همچنین عمل به مستحبات و دخالت دادن مذهب در تصمیم گیری و انتخاب، به غیر از بعد وسواسی، با تمامی ابعاد سلامت روانی رابطه منفی معنادار دارد و در نهایت بعد فعالیت مذهبی با ابعاد افسردگی، خودبیمارانگاری و حساسیت بین فردی رابطۀ منفی معنادار نشان می­دهد. به طور کلی نمرات بیشتر در ابعاد دینداری با سلامت روانی بهتر و علایم روانی کمتر همراه می باشد.

کلیدواژه‌ها


-   ting habits of people who pray for their health. Journal of Religion and Health, DOI 10.1007/s10943-009-9293-3

-   Helm, H. M., Hays, J. C., Flint, E. P., Koenig, H. G., & Blazer, D. (2000), Does private religious activity prolong survival? A six-year follow-up study of 3,851 older adults. Journals of Gerontology Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 55, 400−405

-   Hoge, D.R & Duzuleta, E. (1988), Salience as a condition for various social consequences of religious commitment. Journal of the scientific study of Religion, 24, 21-38

-   Kadison, R., & Digeronimo, T.F. (2004), College of the overwhelmed: The compos mental health crisis and what to do about. San Francisco: Jossey-Bass

-   Kezdy, A., Martos, T., Boland, V., and Horvath-Szabo, K. (2011), Religious doubts and mental health in adolescence and young adulthood: The association with religious attitudes. Journal of Adolescence 34: 39-47

-   Koenig, H. G. (2004), Religion, spirituality, and medicine: Research findings and implications for clinical practice. Southern Medical Journal, 97: 1194–1200

-   Koenig, H.G, Larson, D.B., & Larson, S.S. (2001), Religion and coping with serious medical illness. Journal of Annual Pharmacotherapy, 35: 352-359

-   Mackenzie, E. R., Rajagopal, D. E., Meibohm, M., & Lavizzo-Mourey, R. (2000), Spiritual support, psychological well-being: Older adults’ perception of the religion, health connection. Alternative Therapies in Health and Medicine, 6(6): 37– 45

-   Maltby, J., & Day, L. (2000), Depressive symptoms and religious orientation: examining the relationship between religiosity and depression within the context of other correlates of depression. Personality and Individual Differences: 28; 383-393

-   McCullough, M. (1995), Prayer and health: Conceptual issues, research review and research agenda. Journal of Psychology and Theology, 23, 15−29

-   Monk, E. M., & Mahmood, Z. (1999), Student mental health: A pilot study. Counselling Psychology Quarterly, (12), 2: 199-210.  

-   Ross, S. E. Neibling, B. C. & Heckert, T. M. (1999), Sources of stress among college students. College Student Journal,33(2):  312- 317

-   Sawatzky, R., Ratner, P. A., & Chiu, L. (2005), A metaanalysis of relationship between spirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72: 153-188

-   Snyder, M. B. (2004), Senior Student affairs officer Round Table: Hottest topics in student affairs. Session held at the annual meeting of the national association of student. Personnel Administrators, Denver, Colorado

-   Thoresen, C.E., Harris, A.H., & Oman, D. (2001), Spirituality, religion and Health: Evidence, Issues, and Concerns. New York and London: The Guilford Press

-   Wallace, K. A., & Bergeman, C. S. (2002), Spirituality and religiosity in a sample of African American elders: A life story approach. Journal of Adult Development, 9, 141−154

-   Zohar, A.H., Goldman, E., Calamary, R., & Mashiah, M.(2004), Religiosity and obsessive behavior in Israel Jews. Behaviour research, 43: 857-868