رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

گرایش به زیبایی کاملاً طبیعی و مشترک بین تمامی انسان‌ها است. اما امروزه گرایش به زیبایی به عنوان یک پدیده اجتماعی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده است. این موضوع در جامعه روز به روز در حال گسترش است. یکی از نمودهای این گرایش، آمار زیاد جراحی­های زیبایی است که در کشور صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر "شناخت رابطه وضع اجتماعی و فرهنگی زنان و گرایش آنان به جراحی‌های زیبایی در شهر کرج" می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زنانی هستند که در سال­های 89-86 در بیمارستان­های شهر کرج اقدام به انجام عمل زیبایی نموده­اند، 148 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر توصیفی، روش مطالعه پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان 30 سال، 2/24 درصد خانه­دار واغلب  متأهل بودند. نتایج هم چنین نشان داد که درآمد همسر، تقلید از دوستان، همکلاسی­ها و همکاران به­عنوان مهمترین عوامل گرایش به عمل زیبایی مطرح شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، تماشای برنامه های ماهواره،50 درصد از تغییرات واریانس متغیر گرایش به عمل زیبایی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


-   ادیبی، حسین.، انصاری، عبدالمعبود ( 1387)، نظریه­های جامعه شناسی. تهران: دانژه

-   بلالی، اسماعیل.، جواد، افشارکهن (1389)، زیبایی و پول؛ آرایش و جراحی. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)،47 ، 140-99.www.sid.ir

-   بلوچی، محمود ( 1376)، جراحی زیبایی بینی؛ بررسی نتایج حاصله و نظرخواهی بعد از عمل، در 87 مورد. پژوهش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان. سال دوم، 2،76-73

-   توتونچی، سیدجواد.،  فخاری، ع.، کلاهی، ف (1386)، ارتباط علائم روان شناختی با رضایت پس از عمل رینوپلاستی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، 2، 76-71

-   چاوشیان، حسن (1381)، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتـماعی در دوره مدرنیـته اخیر (پایان نامـه دکتـری جامـعه شناسی، تهران: دانشکده علوم جتماعی، دانشگاه تهران)

-   ریتزر، جورج  (1381)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر (محسن ثلاثی). تهران: انتشارات علمی

-    زیمل، گئورگ (1386)، زن و مد.(عباس کاظمی و عبدا... سالاروند).تهران: هم میهن

-   ژیانپور، م (1383)، بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی و شاخص بدن بر جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی. (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان)

-   ساروی، م.، قلعه­بندی، ف (1387)، در ویژگی­های شخصیتی داوطلبان انجام جراحی زیبایی. مجله اندیشه و رفتار،4، 11-17

-   علمدارساروی، مریم ( 1382)، بررسی ویژگی­های شخصیتی داوطلبین جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک آذر (پایانامه تخصصی روانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران)

-   فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق

-   فوکو، میشل (1388)، مراقبت و تنبیه، تولد زندان (نیکو سرخوش، افشین جهان­دیده). تهران:نشر نی

-   قلعه­بندی، میرفرهاد.، افخم ابراهیمی، ع (1384)، الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی. قابل دسترس در www. Sid. Ir

-   کلمن، جیمز (1377)، بنیاد نظریه اجتماعی. منوچهر صبوری. تهران: نشر نی

-   گیدنز، آنتونی (1376)، جامعه شناسی ( منوچهر صبوری). تهران: نشر نی، 222

-   مسعوزاده، عباس.،کارخانه یوسفی، م.، تیرگری، ع (1388)، مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی و گروه شاهد. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، 82

-   ملک، حسن (1381)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی. تهران: دانشگاه پیام نور

-   موسوی‌، ع. زیبایی مطلق منشا همه زیبایی ها: زیبایی از دیدگاه افلاطون. نشریه جام جم، دوم آبان 1380

-   موسوی­زاده، مهدی، نیازی شهرکی، ف، کلانترهرمزی، ع، فدایی نائینی، ع، نصری لاری، م (1388)، ارزیابی گرایش و انگیز­ه­های بیماران زن در جراحی­های زیبایی. پژوهنده، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،6، 323-318

-   نجفی (1382)، بررسی تاثیر جراحی زیبایی بینی و افزایش خودپنداره مثبت زنان (رساله کارشناسی ارشد)

-   وبلن، تورستادین (1383)، نظریه طبقه مرفه ( فرهنگ ارشاد). تهران: نشر نی

 

-     Beall, Joe. (2002), “Globalization and Social Exclusion in Cities: Framing the Debate with Lessons from Africa and Asia”. LSE Development studies

-     Camron, Michael Amin. (2004),  Importing “beauty culture” into Iran in the 1920s and 1930s : Mass Marketing individualism in the age of anti-imperialism sacrifice.comparative Studies of South Asia,Africa and Middle East, 24,1

-     Castle, D.J., Honigman, R.J.(2002), Does cosmetic surgery improve psychological wellbeing? Medical Journal of Australia, 176, 601-604

-     Ching,S., Thoma,A.,McCabe,R.E.,Antony, M.M.(2003),Measuring outcomes Review of the Literature.  Plast Reconstr Surg,  111(1), 4, 69­80

-     Davis, Kathy. (2003), “Surgical Passing: Or Why Michael Jackson’s Nose makes us Uneas. Feminist Theory,4

-     Frost, Li. (2003), Doing bodies different? Gender, youth, appearance and damage. Journal of youth studies,l 6, 1

-      Gabouri, H., Devon, H. (2003), the desire for cosmetic facial surgery may reflect a personality disorder. Science of Mental Health, 6,80-90

-     Gilman, S. (1999), Making the Body Beautiful: a Cultural History of Aesthetic Surgery. Princeton NJ: Princeton University Press.

-     Gimlin, Debra. (2000), Cosmetic Surgery: Beauty as Commodity'', Qualitative Sociology. London: Rutledge.

-     Jones, M.R. &Heyes, C.J. (2009), Cosmetic surgery in the age of gender in Cressida J. Heyes & Meredith Jones (Eds). Cosmetic Surgery: A Feminist Primer, Ashgate, England & USA

-     Klepp, Inguan. Grimstad. (2009), Does beuty come from within? Beuaty and well-being in Norwegian spas. Medische antropologie, 21,1

-     Kumar, Samir.(2005), Exploratory  analysis of global cosmetic. industry: major players, technology and market trends, Technovation,25

-     Latham, Melaieh. (2005), The shape of things to come: Feminism, regulation and cosmetic surgery.(Medical Law review),16, Autumn.

-     Larson, J. (2004), Personality as a predictor of weight loss maintenance after surgery for morbid obesity. (Obesity Research), 12, 1828-1834. 

-     Pearl, A., Weston, J.(2003), Attitudes of adolescents. About cosmetic surgery. Ann Plast Surg, 30, 628.

-     Mathes, S.J., Hentz, V.R. (2006), Pastic Surgery.Philadelphia: Saunders. 31-24

-     Shilling, C. (1993), the Body and Social Theory. London: Sage. (Song, Julie, 2003. Saving  Face: Asian American Women and the Politics of Cosmetic Surgery" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association,Atlanta Hilton Hotel,Atlanta, GA,Aug 16,online at: http://www.allacademic.com/ meta/p107479_index.html

-     Sullivan, D.A. (1990), Cosmetic Surgery-the Cutting Edge of Commercial Medicine in America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

-     Synnott, A. (1990), Truth and goodness, mirrors and masks-partI: sociology of beauty and the face. British Journal of sociology,40, 4

-     Tiggemann, Marike, Eha, Ruutel. (2001), A Cross-Cultural Comparision ofBody Dissatisfaction in Estonian and Australian Young Adult its Relationshipwith Media Exposvre.Journal of cross Cultural Psychology, 23, 6

-     Ward, C. M.(1998), Consenting and consulting for cosmetic surgery. Br J Plast Surg, 51, 547-50.