بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری، اصول مدیریت سازمان است چون در سازمان‌ها سامان‌دهی اصول مدیریت خود را می‌طلبد و آگاهی مدیران از الگوها و تئوری‌های آن، انجام وظایف آن‌ها را آسان‌تر نموده و باعث موفقیت سازمان‌ها در نیل به اهداف‌شان می‌گردد. از طرفی چون مهم‌ترین منابع سازمان‌ها، نیروی انسانی است لذا موفقیت سازمان با تحقق اهداف اصول مدیریت مؤثر با بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و کارکنان در سازمان‌ها، مسئله این پژوهش بوده است. از طرفی  با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء عملکرد اصول مدیریت سازمان، تعیین عوامل مذکور برای ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی هدف اصلی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران و کارکنان به تفکیک زن و مرد سازمان‌های خدماتی شهر تبریز ‌می‌باشد. در واقع علت اصلی چنین تفکیکی، پی بردن به نظرات کارکنان بر حسب جنسیت نسبت به عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و گارکنان در سازمان بوده که با توجه به محدودیت‌هایی پنج نمونه از این سازمان‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب و عوامل کلیدی اصول مدیریت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش این بررسی بدین صورت بوده که پس از تشریح ویژگی‌های اصول مدیریت سازمانی شامل قانون، رفاه، شغل، زندگی، روابط، عدالت، مسئولیت‌پذیری و ترفیع، این سئوال طرح شد که کدام یک از اصول مدیریت سازمان در حال حاضر در سازمان محل کار جاری است و برای افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی کدام یک از اصول مدیریت ترجیح ‌داده می‌شود. روش این بررسی بدین صورت بوده که در جلساتی ابتدا ویژگی‌های اصول مدیریت سازمانی شامل قانون، رفاه، شغل، زندگی، روابط، عدالت، مسئولیت‌پذیری و ترفیع به طور کامل تشریح می‌شد تا نتایج به دست آمده پس از چالش‌های مباحثه‌ای و حضوری از سطح اطمینان بالاتری برخوردار باشد که بتوان به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرد. بنابر این روش تحقیق این بررسی از لحاظ هدف نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی است که در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اِعمال اصول مدیریت به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می‌تواند به ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی تأثیرگذار باشد، مشخص گردید تا بر اساس نوع فعالیت سازمان، در دستور کار مدیران همان سازمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-   الوانی، سیدمهدی (1385)، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ غزال

-   ایران‌نژاد پاریزی مهدی و ساسان گهر پرویز (1373)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: موسسه بانکداری ایران، چاپ دوم.

-   توکلی مقدم، رضا (1376)، طراحی و پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور جامع در شرکت نساجی بابکان، اینترنت

-   رابینز، استیفن پی (1373)، رفتار سازمانی، ترجمه  علی پارسائیان و  محمد اعرابی، تهران: نوبهار ، چاپ اول

-   زاهدی، شمس‌السادات(1380)، روابط صنعتی.تهران.مرکزنشردانشگاهی.چاپ هفتم.

-   سیدجوادین، سیدرضا (1381)، مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان. تهران. نشرنگاه دانش. چاپ اول.

-   طاهری، شهنام (1380)، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها. تهران. نشرهوای تازه. چاپ دوم.

-   علوی، سید امین‌الله (1372)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی. مجله علمی مدیریت دولتی، شماره 22. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-   فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1380)، فرآیند مدیریت اجرایی، چاپ اول،  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1381)، مدیریت در ایران، چاپ دوم. کتابفروشی مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1382)، بهره‌وری تکنولوژی و ساختار آن، مجله تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، شماره 115.

-   فقهی فرهمند، دکترناصر (1382)، مدیریت پایای سازمان، چاپ اول، انتشارات فروزش، تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1382)، مدیریت ساختار استراتژیک سازمان، چاپ چهارم، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکترناصر (1390)، مدیریت پویای سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکتر ناصر(1388)، تدوین برنامه استراتژیک سازمان، چاپ اول، انتشارات فروزش، تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکترناصر(1390)، مدیریت استراتژیک سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبریز.

-   فقهی فرهمند، دکترناصر(1390)، مدیریت تکنولوژی سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبریز.

-   کارزار جدی، رضا (1378)، نقش و رابطه ارگونومی در تغییر عملکرد تولید، تبریز، دانشگاه علوم و تحقیقات

-   کشاورزی، علی‌حسین (1374)، تجزیه و تحلیل حوادث و عوامل فیزیکی اصول مدیریت در کارخانجات روغن نباتی خوراکی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

-   محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن (1375)، رفتار سازمانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول.

-   مشبکی، اصغر (1377)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، ترمه، چاپ اول.

-   مورهد گریفین (1374)، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ صهبا، چاپ اول.

-   مورهد، گریگوری و گریفین، ریکی (1377)، رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران. انتشارات مروارید. چاپ اول.

-   میچل،ترنس (1381)، مدیریت در سازمان‌ها، ترجمه محمد حسین نظری‌نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول.

-   نایلی، محمدعلی (1373)، انگیزش در سازمان‌ها، اهواز، دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.

-   هرسی پاول و بلانچارد، کنت ایچ (1373)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه  قاسم کبیری، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.

-   هیرانو، هیراکی (1381)، سامان‌دهی اصول مدیریت بر اساس اصول5s به روش کاربردی و گام به گام، ترجمه منوچهر آل‌خورشید، تهران، انتشارات میقات نور صفحه96

 

-     Alhassan, Kh., Chan, J.F.L. and Metcalfe, A. (2000), The role of total productive maintenance in business excellence, Total Quality Management, Vol .l.l, No 4-6, pp 522- 596.

-     Carannante, T., Haigh, R.H. and Morris, D.S. (1996), Implementing total productive maintenance, Total Quality Management, Vol.7, No. 6, pp. 609-622.

-     Eklöf, J. A., Hackl, P. & Westlund, A., (2012),”On measuring interactions between customer satisfaction and financial results”, Total Quality Management, Vol. 10, No. 4&5.

-     Eskildsen, J. K. & Dahlgaard, J. J., (2012), “A Causal Model for Employee Satisfaction”, Total Quality Management.

-     Eskildsen, J. K. & Nüssler, M. L., (2012),”The Managerial Drivers of Employee Satisfaction& Loyalty”, Total Quality Management, Vol. 11, No. 4&5.

-     Frenkel, S. (1995), Industrilization and Labour Relations, Contemporary Research in Seven Countries, ILR Press, Ithaca.

-     Kazuo Tsuchiya. (1997), Super 5S for Every one, Japan productivity center For Socio-Economic development, Tokyo

-     Sriyan de. Silva (1998), Hurnan Resources Development for Competiveness, a Priority For Employers

-     www.dbse.irandoc.Ac.ir,20/05/2006