رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بخشش زناشویی از جمله موضوعاتی است که بر رضایت زناشویی و استحکام خانوادگی تأثیر فراوانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة مهارت های زندگی(همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی) و ویژگی های شخصیتی با بخشودگی زناشویی در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از میان زنان متأهل شهر کرمانشاه که بین 3 تا 15 سال از زندگی مشترکشان می­گذشت، نمونه ای به حجم 234نفر به روش خوشه­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های مهارت های زندگی، ویژگیهای شخصیتی(NEO) و مقیاس سنجش بخشش در خانواده (FFS) بود. طرح پژوهش توصیفی، و از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آماری میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از مهارت های زندگی مورد بررسی، مهارت روابط بین فردی با بخشودگی زناشویی همبستگی مثبت دارد و از پنج عامل شخصیتی، عامل روان نژندگرایی با بخشودگی زناشویی همبستگی منفی دارد. سایر عامل ها همبستگی معناداری را نشان ندادند. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مهارت روابط بین فردی در بخشودگی زناشویی مؤثر است و عامل روان نژندگرایی از ویژگی های شخصیتی در کاهش بخشودگی زناشویی تأثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


-   روحانی، حسن (1386)، آموزش مهارت­های زندگی در آموزش و پرورش، مجله راهبرد، شماره 45: 31-9.

-   حمیدی­پور، رحیم (1389)، بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی. فصلنامه دین و روانشناسی، شماره 9.

-   ساجدی، سهیلا و همکاران (1388)، تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا. مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان، شماره­ی نهم: 42-33.

-   شکر کن، حسین، نعامی، عبدالزهرا، جزایری، زبیده (1386)، بررسی روابط ساده و چندگانه ویژگی­های شخصیتی با تعهد حرفه ایی در پرستاران برخی از بیمارستانهای شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 3.

-   گراوندی، کیومرث (1385)، رابطه بین استرس شغلی وابعاد شخصیت با سلامت روانی پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

-   گروسی فرشی، میرتقی (1377)، هنجاریابی جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیلی ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

 

-     Allemande, M., Job, V., Christen, S., & Keller, M.(2008), Forgivingness and actin orientation. Personality and Individual Difference, 45(8), 762-766.

-     Barnett, J K. &, Youngberg, C.(2004), Forgiveness as a ritual couples therapy. Counseling and Therapy for Couples and Families, 12, 20-14.

-     Chiaramello, S., Munoz Sastre, M. T., & Mullet, E. (2008), Seeking Forgiveness. Factor structure and relationships with personality and forgivingness. Personality and Individual Difference, 45(5), 383-388.

-     Costa, p.t. Jr., Mccrae, R.R (2004), Personality as a life long determinant of well–being. In C.Z. malatesta C.E.Izard (Eds.), Emotion in adult development (PP.141-158). Beverly Hills, CA: sage.

-     Donnellan BM, Conger RD, Bryant Ch M.(2004), the big five and enduring marriages. J Res Pers, 38: 481-504

-     Fincham, F., & Beach, S. (2002), Forgiveness in marriage: Implications for psychological agnation and constructive communication. Perssonal Relationship, 9.

-     Finchan, F. Paleri, G., Recalia, C. (2002), Forgiveness in marriage: the role of relationship quality, attributions, and empathy. Personal Relationships, 9, 23-37.

-     Neto, F. (2007), Forgiveness, personality and gratitude. Personality and Individual Differences, 43(8), 2313-2323.

-     Shepherd, S., & Belicki, K. (2008), Trait forgiveness and traitedness within the HEXACO model of personality.Personality and Individual Differences, 45, 389-394.

-     Pandsma, J. M,(1982), Forgiveness: A dynamic, theological, and therapeutic analysis: Pastoral Psychology,31,41-50

-     Push, B. L., et al.(2001), Forgiveness: a concept analysis. Journal of Holistic Nurses Association, 19, 24-27

-     McCrea RR, & Costa PT. (2004), A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of Personality and Individual Differences; 36: 587-596.

-     Burchard, C, et al.,(2003), A study of two marital enrichment programs and couples quality of life, Journal of Psychology and Theology,3, 240-252

-     Denton, R, &. Martin, M,(1988), Defining forgiveness: an empirical exploration of process and role. The American Journal of Family Therapy, 26, 281-292

-     Diblasio, F. A, &. Benda, B. B,(2008), Forgiveness intervention with married couples: Two empirical analyses Journal of Psychology and Christianity,27,150-158

-     Dinkmeyer, D. Jr, (2007), A systematic approach to marriage education, Journal of Individual Psychology, 3,315-321

-     Enright, R. D, &. Fitzgibons, R.(2000), P, Helping Clients Forgive, an Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. American Psychological Association

-     Exline, J. J., et al.(2003), Forgiveness and Justice: A research agenda for social and personality psychology. Personality and Social Psychology Review,4,337-348

-     Fasta, L. M, (2000), A review of forgiveness literature with implications for nursing practice. Holist Nurse Pract, 4,77-86

-     Gordon, K. C, &. Baucam, D. H,(2003), Forgiveness and marriage: Preliminary support for a measure based on a model of recovery from a marital betrayal. The American Journal of Family Therapy, 31,179-199

-     Harris, A. H. S,(2006), Effects of a group forgiveness, perceived stress, and trait-anger, Journal of Clinical Psychology, 6,715-733

-     Horwitz, L, (2005), The capacity to forgive: intra psychic and developmental perspectives, Journal of American Psychoanalytic Association, 53,511-4585

-     Karremans, J. C., et al.,(2005), Forgiveness and its association with personal thinking, feeling and doing beyond the relationship with the offender, Personality and Social Psychology Bulletin, 10,1315-1326

-     Kruglanski, A.W.(2007), & Higgins, E .T, Social Psychology: Handbook of basic principles. New York: The Guilford Press.

-     Linley, P. A, &. Joseph, S,(2004), Positive Psychology in Practice. Hoboken, New Jersey: John Wily& Sons.

-     -Mayer, J. D, Caruso, D & salovey, P, (2000). Emotion intelligence, Inr. J. Sternberg (Ed.) Handbook of intelligence, New York, Cambridge university press.

-     Macaskill, A,(2005), Defining forgiveness: Christian clergy and general population perspectives, Journal of Personality,1237-1269

-     Maltby, J., Macaskill, A, &. Gillet, R,(2007), The cognitive nature of forgiveness: using cognitive strategies of primary appraisal and coping to describe the process of forgiving. Journal of Clinical Psychology, 63,555-565

-     Mauldin, G. R.(2003)., Forgive and Forget: A Case example of Contextual Marital Therapy, Counseling And Therapy For Couples and Families, 11,18-180

-     Murray, R,(2002), Forgiveness as therapeutic option. Counseling and Therapy for Couples and Families, 3,315-321

-     Palery, F. G., Realia, C, &. Finchman, F,(2005),  Marital quality, forgiveness, empathy, and rumination: A longitudinal analysis. Personality and Social Psychology (PSBS), 3,368-378

-     Ripley, J, &. Worthington, E. l. Jr.(2002), hope-focused and forgiveness-based group interventions to promote marital enrichment, Journal of Counseling & Development,80,452-463

-     Rotter, J,(2001), Letting go:Forgiveness in counseling. Counseling and Therapy for Couples and Families,9, 174-177

-     Sager, D. E, &. Sager, W.G. (2005), Sanctus marriage enrichment. Counseling and Therapy for Couples and Families, 2,212-218

-     Stanly, S. M., Markman, H. J., Whitton, S. W, (2002). Communication, conflict and commitment: Insight on the foundations of relationship success from a national survey. Family process, 4,659-674

-     UNICEF (2003), which skills are life skills? Available at: www.life skills-Based education.

-     Waldron, V.R., Kelly, D. L,(2005), Forgiving communication as a response to relational transgressions, Journal of social and Personal Relationships,22, 723-742

-     Worthington, E. L, (2000), the psychology of unforgiveness and forgiveness and implications clinical practice, Journal of Social and clinical psychology, 18, 358-418.

-     -Worthington, E. L, (2000), the psychology of unforgiveness and forgiveness and implications clinical practice, Journal of Social and clinical psychology, 18, 358-418.

-     Worthington, E. l. Jr,(2003), Hope focused marriage: recommendation for researchers, clinicians and church workers, Journal of psychology and theology, 3,231-239

-     http://www.sabteahval.ir  (سازمان ثبت احوال کشور)