رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال­گرایی با انگیزه­ها و باورهای ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه عبارتست ازکلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی90-1389 و نمونه آماری شامل 419 دانشجو (295نفر زن و 114نفر مرد) بود که به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. آزمودنی­ها به سه پرسشنامه مقیاس کمال­گرایی چند بعدی تهران(MPS-H)؛ پرسش­نامهمقیاس انگیزه­ها و مقیاس باورهای نادرست ازدواج پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سؤال‌های پژوهش ازضریب همبستگی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه­های کمال­گرایی ­می­تواند میزان انگیزه­های دانشجویان نسبت به ازدواج را پیش­بینی کند، قدرت پیش­بینی در هر یک از مولفه­ها 4 درصد است.بین مولفه­های کمال­گرایی و باورهای نادرست ازدواج رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مولفه­ کمال­گرایی دیگرمدار در مقایسه با کمال­گرایی خودمدار و اجتماع­مدار قدرت پیش­بینی بیشتری (7درصد) در باورهای نادرست ازدواج داشت.

کلیدواژه‌ها


-   احتشام­زاده،­پروین؛­ مکوندی، بهنام و باقری، اشرف(1389)، رابطه بخشودگی،کمال­گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها. نشریه یافته­های نو در روان­شناسی (1389). 136-123.

-   بشارت، محمدعلی (1386)، ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال­گرایی چند بعدی تهران. پژوهش­های  روان­شناختی، دوره 10، شماره 1و 2.

-   بهزاد، داوود (1388)، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه انگیزه­مندی ازدواج، فصلنامه رواندرمانی و مشاوره خانواده، زیر چاپ.

-   - بهزاد، داوود (1389). معادله چند مجهولی ازدواج،اولین سمینار کشوری آموزش قبل از ازدواج. کرمان دانشگاه علوم پزشکی با همکاری سازمان بهزیستی.

-   پناهی، حلیمه­(1383)، اثر موفقیت و شکست بر پاسخ­های فیزیولوژیک در افراد کمال­گرا و غیر­کمال­گرا.   پایان­نامه­ی تحصیلی کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس.

-   جعفری­نژاد، کامران و اردشیرزاده، منصوره(1383)، آشنایی با آموزش خانواده. تهران :سازمان بهزیستی کشور.

-   مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز و وردی، مینا(1382)، کمال­گرایی مثبت، کمال­گرایی منفی (چاپ اول). اهواز: نشر رسش.

-   میرمحمدصادقی، مهدی (1388)، آموزش پیش از ازدواج. تهران: نشر معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

 

-     Addis, Jane; (2002), Maripal adjustment and irrational Belefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 20:1.

-     Ashbay, J. S., Rice, K. G., & Kutchins, C. B (2008), Matches and mismatches: partners, perfectionism, and premarital adjustment. Journal of Counseling psychology, 55(1): 125- 132.

-     Dimitrovsky, L., Levy-Shiff, R., & Schattner- Zanany, I.(2002), Dimensions of Depression and Perfectionism in pregnant and Nonpregnant Women: Their Levels and Intrrelationships and Their Relationship to Marital Satisfaction. Journal of Psychology, 136(6), 631- 646.

-     Flett, G. L., & Hewitt, p. L.(2001), Perfectionism, Beliefs, and Adjustment in Dating Relationships. Current Psychology, 20(4):289-311

-     Frost, R. O.­ Marten, P.A, Lahart, C. & Rosenblate R.(1990),The dimentions of perfectionism. Cognitive theraphy and research, 14:444-468.

-     Frost, R. O. Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J.I., & Neubauer A.L.(1993), A Comparison of two measures of perfectionism. Personality and individual Differrnces, 14:119-126.

-     Haring, M., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2003), Perfectionism, Coping, and Quality of Intimate Relationships. Journal of marriage and family, 65(1): 143-158.

-     Hewitt, p. (2009), Perfectionism. Canadian Psychological Association. University of British Columbia.

-     Martin, J. L., & Ashby, J.S. (2004), Perfectionism and fear of intimacy: implications for relationships. The Family Journal, 12(4):368- 374.

-     Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002), Clinical perfectionism: cognitive-behavior analysis. Behavior research and Therapy, 40:773-791.

-     Slaney, R. B., Ashby J.S., & Trippi J.(1995), perfectionism: Its measurement and career relevance. Journal of career Assessment, 3:279-297.

-     Stoeber, J., & Otto K.(2006), Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10:259-319.

-     Stoeber, J., Stoeber F. S. (2009), Domains of perfectionism: prevalence and relationships with perfectionism, gender, age and satisfaction with life.Journal of Personality and Individual Differences, 46:530-535.

-     Stump, H., & Parker, W.D. (2000), A hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Journal of personality and Individual Differences, 28:837-852.

-     Terry-short, L.A. Owens, R.G.,Slade.P.D., & Dewey, M.E. (1995), Positive and negative Perfectionism. Journal of personality and Individual Differences, 18:663-668.