بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به مدیریت بدن و عوامل تأثیرگذار بر آن در میان دانشجویان دختر دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد شیراز است. در این پژوهش از نظریه گیدنز و فدرستون به عنوان چارچوب نظری استفاده شده‌ است. روش این تحقیق پیمایشی می‌باشد. جمعیت نمونه ‌این تحقیق با استفاده از فرمول لین به میزان 370 نفر از میان دانشجویان دختر دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد شیراز تعیین گردید. برای جمع‌آوری دادهای تحقیق از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. اعتبار پژوهش به روش اعتبار صوری و پایایی آن با کمک آماره ‌الفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن و عواملی مانند درآمد، پذیرش عام، پذیرش در گروه همسالان، پذیرش سازمانی، مدگرایی، مصرف رسانه‌‌ای، انتظارات اجتماعی، امکانات اقتصادی و اجتماعی، مصرف‌گرایی، کسب هویت، لذت‌طلبی و سبک زندگی، ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که بین نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن و عواملی مانند سن، اشتغال حین تحصیل، تأهل و مقطع تحصیلی ارتباط معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‎ Women's Attitude toward Body Management (Case study: female ‎students of Islamic Azad University, Shiraz Branch)‎

چکیده [English]

The objective of this research is to determine the attitude of the female students of Islamic Azad University, Shiraz Branch toward their body management. The theoretical basis of the research is Anthony Giddens and Mike Featherstone’s approach. The research is a survey, and the population includes all the female students who studied at Shiraz Branch of Islamic Azad University in 2011.The sample size, based on Lin’s formula and by the use of random sampling technique, was 370. The data were collected by using a questionnaire, the validity of which was determined by face validity and the reliability of which was calculated by using Cronbach’s Alpha. The results of the research indicated that there is a relationship between the women’s attitude toward body management and factors such as consumerism, self-acquired identity, pleasure-seeking, lifestyle, social acceptance, media consumption, social and economical facilities, social expectancy, fashion tendency, and income. However, a relationship could not be found between body management and such factors as age, educational level, job run during college, and marital status.
     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Body Management
  • Attitude
  • lifestyle
  • Consumerism
 
-   آزاد ارمکی، تقی و چاوشیان، حسن (1381)، «بدن به مثابه رسانه‌ هویت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دورة چهارم، شمارة 4، ص 75-57.
-   احمدنیا، شیرین (22/9/1387)، جامعه‌شناسی بدن ، برگرفته‌ از سایت anthropology.ir
-   پرستش، شهرام؛ محمودی، ‌کریم و بهنویی‌گدنه، عباس (1387)، «بررسی جامعه‌شناسی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان»، علوم اجتماعی (دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد)، ‌شماره 5، ص 49-19.
-   خواجه‌نوری، بیژن و مقدس علی اصغر (1388)، «رابطه بین تصور از بدن و فرایند جهانی شدن»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 1، ص 24-1.
-   ذکائی، محمد‌سعید (1385) ، مطالعات جوانان، انتشارات آگه
-   ذکائی، محمد‌سعید (1387)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران، انتشارات آگه.
-   شفرز، برنهارد (1390)، مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ترجمة کرامت‌اله راسخ، چاپ هفتم. تهران: نشر نی.
-   راسخ، کرامت‌اله (1391)، فرهنگ جامع جامعه‌شناسی و علوم انسانی، شامل 5000 مدخل با معادل‌های انگلیسی و آلمانی. جهرم: دانشگاه آزاد اسلامی_واحد جهرم. 
-   رضایی، احمد؛ اینانلو، مینا و فکری، محمد (1389)، «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران»، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، شماره 47، ص170-141.
-   فاتحی، ابوالقاسم و اخلاصی، ابراهیم (1387)، «مدیریت بدن و رابطه‌ آن با پذیرش اجتماعی بدن»، مطالعات راهبردی زنان(کتاب زنان سابق)، شماره 41، ص. 42-9.
-   فرزانه، حمیده (1387)، «زنان ‌و فرهنگ بدن: زمینه‌های انتخاب جراحی‌های زیبایی در زنان تهرانی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4 سال یازدهم، ص61-45.
-   کنوبلاخ، هوبرت (1390)، مبانی جامعه‌شناسی معرفت، ترجمة کرامت‌اله راسخ. تهران: نشر نی.
-   گلشنی، محمد (2/3/89)، «جراحی زیبایی در ایران سالانه 30 % افزایش می‌یابد»، روزنامهپ خبر جنوب، شماره 8431، ص 41.
-   گیدنز، آنتونی (1387)، تجدد‌ و ‌تشخیص. ترجمه ناصر موفقیان. تهران. نشر نی
-   مختاری، مریم (1388)، «نظریه مبنایی جامعه‌پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز»،‌ مطالعات زنان، سال 7 ، شماره 1، ص 30-7.
 
-     Davis, Caroline & Dionne, Michelle & Shuster, Barbara (2001), physical and psychological correlates of appearance orientation, personality and Individual Difference 30:21-30.
-     Lee, Jaeha & Kim, K.P. Johnson (2009), Factors Related to Engagement in Risky Appearance Management Behaviors Clothing and Textiles Research Journal July 1, 27:163-178.
-     Lee, Young-A; Damhorst, Mary; Lee, Min-Sun; Kozar, Joy M.; Martin, Peter(2012),Older Women’s Clothing Fit and Style Concerns and Their Attitudes Toward the Use of 3D Body Scanning”, Clothing and Textiles Research Journal April,30:102-118.
-     Lennon, Sharron j & Rudd, Nancy A (2000), Body Image and Appearance-Management Behaviors in college Women clothing and Textiles Research Journal, 18:152,162.
-      Lennon, Sharron j & Rudd, Nancy A(1994), linkages between Attitudes towards Gender Roles, Body Satisfaction, self-esteem,and Appearance Management Behaviors in woman , family and consumer Sciences Research journal, 34:350-365.
-     Mclaren, Lindsay & Gauvin, Lise (2003), Dose the average size of women in the neighborhood influences a woman’s likelihood of body dissatisfaction? , Health & place 9: 327-335.
-     Paquette, Marie & Raine, Kim (2004), sociocultural context of women’s body image, social science & Medicine 59: 1047-1058.
-     Reilly, Andrew & Rudd Nancy A., (2009), „Social Anxiety as Predictor of Personal Aesthetic among Women”, Clothing and Textiles Research Journal July, 27: 227-239.