مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه­ی اختلالات شخصیت و سبک­های هویتی در مجرمین زن زندانی در زندان عادل­آباد شیراز و افراد بهنجار بود. بدین منظور از بین زندانیان محبوس در زندان عادل­آباد شیراز، تعداد 100 نفر از زن به شیوه نمونه­گیری در دسترس به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شد و جهت مقایسه از بین زنان حاضر در پارک­های خلدبرین و آزادی شیراز، تعداد 100 نفرزنان بهنجار بدون سابقه کیفری و بیماری روانی که با توجه به ویژگی­های سن و میزان تحصیلات با گروه مورد مطالعه مطابقت داشتند، به عنوان گروه مقایسه انتخاب شد. نمونه­ها با استفاده از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون-3 (1994) و سنجش عینی هویت من آدامز (1979)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون­های مجذور خی، t مستقل و تحلیل رگرسیون خطی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ بین منزلت­های هویت من و میزان اختلالات شخصیتی در مجرمین زن زندانی و زنان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد (0005/0≥P) و زنان مجرم زندانی اختلالات شخصیتی بیشتری دارند. همچنین بین میزان اختلالات شخصیتی افراد با منزلت­های هویتی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥P). بر طبق یافته­های دیگر پژوهش منزلت­های هویت((من)) قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به اختلالات شخصیتی آزمودنی­های مجرم زندانی است (01/0≥P).

کلیدواژه‌ها


-   آشوری، محمد (1389)، ارتباط اختلالات شخصیت با جرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، مجتمع آموزش عالی قم.

-   اشکانی، حمید. غلامرضا ده­بزرگی و عبدالمجید شجاع (1381)، همه­گیرشناسی اختلال­های روانی در مردان زندان عادل آباد شیراز. اندیشه و رفتار، سال 8، شماره 2، ص 9-4.

-   اولادعبدالهادی، بشری، مهشید فروغان، اصغر دادخواه و علی دلاور (1383)، اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرهای تهران و کرج. رفاه اجتماعی، سال 3، شماره 12،ص 311-304.

-   بحرینیان، سیدعبدالحمید، صفا مقصودلو و آرش قدوسی (1381)، بررسی شیوع و شدت جرائم در بیماران مبتلا به اختلالات روانی. پژوهش در پزشکی، جلد 26، شماره 3، ص 170-163.

-   پالاهنگ، حسن، سیدبهاالدین وکیل­زاده و فاطمه دریس (1381)، بررسی فراوانی اختلال­های شخصیت در مجرمین مرد زندانی در زندان شهرکرد. اندیشه و رفتار، سال 8، شماره 3،     ص 64-57.

-   شریفی، علی­اکبر، حسین مولوی و کوروش نامداری (1386)، روایی تشخیصی آزمون بالینی چندمحوری میلون-3. دانش و پژوهش در روان­شناسی، شماره 34، ص 38-27.

-   شریفیان، سعید، علی وطنی و محمدرضا گزمه (1388)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندان­های استان گلستان. طرح پژوهشی اداره کل زندان­های استان گلستان.

-   شریعت، سیدوحید، سیدمحمد اسعدی، مریم نوروزیان، مهدی پاکروان­نژاد، امید یحیی­زاده، و شاهرخ آقایان (1385)، شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان مرد زندان قصر تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 64، ص 36-25.

-   صفدری شاهرودی، شمیسه (1385)، مقایسه الگوی شخصیت ضداجتماعی مجرمین و غیرمجرمین استان گیلان و سیستان و بلوچستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان.

-   گروسی­فرشی، میرتقی. مجید محمودعلیلو و احمد اسمعلی کورانه (1386)، مقایسه ویژگی­های شخصیتی و سبک­های مقابله­ای مجرمین با افراد بهنجار. روانشناسی معاصر، دوره 2، شماره 1، ص 31-24.

-   محمودعلیلو، مجید، احمد اسمعلی، حسین واحدی و رسول رضایی (1388)، بررسی ارتباط اختلالات شخصیت و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم. دانشور رفتار، سال 16، شماره 34، ص 69-61.

-   نوروزیان، مریم، سیدوحید شریعت، سیدمحمد اسعدی، امید یحیی­زاده، مهدی پاکروان­نژاد و شاهرخ آقایان (1384)، نرم نشانه­های عصبی در زندانیان مرد. اندیشه و رفتار، سال 4، شماره 11، ص 434-426.

-   هادی­نژاد، حسن (1386)، تحول یافتگی من و اختلال­های شخصیت در مقایسه­ی دو گروه زندانی و غیرزندانی. روانشناسی کاربردی، دوره 2، شماره 5، ص 49-35.

 

-     Adams, GR.(1998), The objective measure of ego identity status. University of Guelph, Guelph. Ontario

-     Adams, GR, AM Cantwell, L Keating, K Horton, R Menna & AM Guilmette. Identity formation of university students and gambling behavior: Predictions from identity theory regarding escaping the self. Funding provided by a research contract from the Ontario Problem Gambling Research Centre Guelph, Ontario, 2001.

-     Adams, GR, B Munro, G Munro, MD Poirer & J Edeards. Identity processing styles and Canadian adolescents self-reported delinquency. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2005; 5(1), 57-65.

-     American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision. Washington, DC, 2000.

-     Behan, D, & M Spurr. Working with personality disordered offenders-a practitioner’s guide. Ministry of justice national offender management service, 2011.  

-     Bersonsky, MD, & Adams, GR. Reevaluating the identity status paradigm: still useful after 35 Years. Developmental Review, 1999; 19, 557-590.

-     Benda, BB.(2004), Life-Course theory of readmission of substance abusers among homeless veterans.Psychiatr Serv,55(11),1308-1310.

-     Black, DW, T Gunter, P Loveless, J Allen & B Sieleni (2010), Antisocial personality disorder in incarcerated offenders: Psychiatric comorbidity and quality of life. Ann Clin Psychiatry, 22: 113-120.

-     Black, DW, T Gunter, J Allen, N Blum, S Arndt, G Wenman, & B Sieleni(2007),Borderline personality disorder in male and female offenders newly committed to prison. Compr Psychiatry. 48(5):400-405.

-     Cote, JE, & SJ Schwartz (2002), Comparing psychological and sociological approaches to identity: identity status, identity capital, and the individualization process.Journal of Adolescence, 25,571-576.

-     Eronen, M, MP Hakola, & J Tiihonen (2000),Mental Disorders and Homicidal Behavior in Finland. Arch Gen Psychiatry. 53 (6): 497-501.

-     Fazel, S, & J Danesh(2002),Serious mental disorder in 23000 prisoners: A system review of 62 surveys. Oxford: Lancet

-     Gattfredson, DC. Schools and delinquency. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2001.

-     Hodgins, S. The major mental disorders and crime: Stop debating and start treating and preventing. International Journal of Law and Psychiatry, 2001; 24, 427-446.

-     Jones, RM(1992), Ego identity and adolescent problem behavior. In adolescent identity formation: advances in adolescent development

-     Jones, RM & BR Hartmann. Ego identity: developmental differences and experimental substance use among adolescents. Journal of Adolescents, 1988; 11, 347-360.

-     Loeber, R, & DP Farrington. Yong children who commit crime: Epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. Dev Psychopathol, 2000; 12(4), 737-762.

-     Math, SB, P Murthy, R Parthasarthy, CN Kumar & S Madhusudhan. Minds Imprisoned: Mental Health Care in Prisons. Bangalore: National Institute of Mental Health Neuro Sciences, 2011.

-     Nee, C, & S Farman. Female prisoners with borderline personality disorder: some promising treatment developments, Criminal Behaviour and Mental Health. 2005; 15, 2-16.

-     Schwartz, SJ, H Pantin, G Parado, S Sullivan & J Szapocznik. Family functioning, identity, and problem behavior in Hispanic immigrant early adolescents. Journal of Early Adolescence, 2005; 25(4), 392-420.

-     Timmerman, I, & Emmelkamp. The relationship between attachment styles and cluster B personality disorders in prisoners and forensic inpatients. International Journal of Law and Psychiatry, 2006; 29, 48-56.

-     White, JM (2000), Alcoholism and identity development: a theoretical integration of the least mature status with the typologies of alcoholism. Alcoholism Treatment Quarterly, 18(1), 43-59.

-     Yoder, AE (2000), Barriers of ego identity status formation: A contextual qualification of Marcia’s identity status paradigm. Journal of Adolescence, 23, 95-106.