ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تأثیر معماری بر رفتار و فعالیت­های مخاطبان فضا و کاربران محیط، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است. دانش معماری سعی در تدوین فضاهای مناسب جهت تأمین حداکثر لذت و نشاط را داشته و با کمک گیری از اصول مربوطه در این زمینه (ویژگی­های فیزیکی  مانند فضا، نور، رنگ، چیدمان و ...) می­کوشد محیط زیست بهتری را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. در این پژوهش با استناد به طراحی معماری آشپزخانه­های مجتمع مسکونی آسمان تبریز، دلایل تاثیر طراحی فضا را بر قشر خاصی از کاربران (بانوان) بررسی نموده، مشخصه های خستگی و هم­ چنین لذت کار در آن بررسی شد. این تحقیق در حالت کلی به ارتباط بین معماری داخلی آشپزخانه و میزان خستگی بانوان و به طور خاص در این مقاله به بخشی از آن یعنی عوامل فیزیکی در این فرایند می پردازد. هدف اصلی تبیین چرائی و چگونگی تأثیر فضای معماری مکان آشپزخانه بر روحیه بانوان بوده، روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی ست با توزیع 200 پرسشنامه در بین بانوان چهار بلوک مجتمع مسکونی آسمان تبریز به طور اتفاقی، اطلاعات و داده­های مربوط به تحقیق به دست آمد که با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و مورد استفاده قرار گرفت. بهره گیری از ویژگی­های فیزیکی کافی در کنار مبلمان و شناخت نیازهای طراحی داخلی به ویژه متناسب با نیازهای خانم خانه از خصوصیات طراحی داخلی معماری آشپزخانه است که  در روحیات و واکنش های رفتاری بانوان استفاده کننده تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


آلسوب، بروس. (1385). آشپزخانه‌های حرفه‌ای، ترجمه: احمدی، محمد باقر، فصلنامه هنر و معماری شماره 2، تهران.

افشارشفائی، مهرداد. (1384). سبک‌ها و شیوه‌های طراحی آشپزخانه‌های امروزی، انتشارات همراز، تهران.

بادن پاول، شارلوت. (1388). طراحی آشپزخانه، ترجمه: محمد رضا شاهی ، انتشارات یزدا، تهران.

سید صدر، ابوالقاسم. (1381). معماری رنگ و انسان، انتشارات آثار اندیشه، تهران.

نویفرت، ارنست. (1374). اطلاعات معماری، ترجمه: ر.ن.ملامد، انتشارات اسکار ، چاپ هفتم، تهران.

لینچ ، سارا. (1387). رنگ مدرن، ترجمه: فرید عابدین شیرازی ، نشر هنر معماری قرن ، چاپ دوم، تهران.

 مایس، پیرفون. (1385). آشپزخانه‌ای زیبا برای فضاهای کوچک، ترجمه: صلاحی، بهرام،  فصلنامه هنر و معماری، تهران.

مردیت، کارل. (1385). آشپزخانه های معاصر ، ترجمه: عابدین شیرازی، فرید، فصلنامه هنر و معماری .شماره 1، تهران.

مردیت، کارل. (1385). طراحی فضای آشپزخانه، ترجمه: علیزاده، حسین، فصلنامه هنر و معماری . شماره 3، تهران.

Cummins S, Curtis S, Diez-Roux AV, & Macintyre S. (2007). Understanding and representing 'place' in health research:a relational approach. Soc Sci Med 65, no. 9

Duarte CS, Chambers EC, Rundle A, & Must A. (2010). Physical characteristics of the environment and BMI of young urban children and their mothers. Health & Place 16.no 21.