تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رویکرد چند وجهی لازاروس بر ارتباط مادران با دختران نوجوان اجرا شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و  جامعه آماری، شامل کلیه مادران دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان تاکستان بودند که از میان آن­ها 22 نفر (11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه) به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی انتخاب و از طریق گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.  ابزار سمل مقیاس رابطه ولی- فرزندی بود. داده­ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس­های عاطفة مثبت، همانند سازی و ارتباط وجود دارد (05/0P<). این در حالی است که در خرده مقیاس آزردگی/ سردرگمی نقش تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه وجود ندارد (05/0P >).

کلیدواژه‌ها


اباذری، فاطمه. (1385). بررسی اثربخشی روش مشاوره چندوجهی لازاروس بر کاهش افسردگی زنان استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1380). اثربخشی روش‌های‌درمان چندوجهی‌لازاروس، عقلانی عاطفی الیس، آرام سازی و دارونما بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان در سطح شهر تهران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

بولتن، رابرت. (1386). روان‌شناسی روابط انسانی.ترجمه: حمیدرضا سهرابی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات رشد.(سال انتشار اثر به زبان اصلی، 1987).

پرهیزکار، آمنه. (1381).مقایسه‌کیفیت‌رابطه ولی  فرزندی در دانش‌آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستان­های دخترانه شهرستان کازرون . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

تبریزی، مصطفی. (1385). فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فراروان. چاپ اول .

ثنایی، باقر. (1383). روان درمانی و مشاوره گروهی. چاپ چهارم. تهران: انشارات چهر.

ثنایی، باقر. (1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج . تهران: انتشارات  بعثت . چاپ دوم.

داداش، زهرا. (1383). کاربرد بازسازی‌خانواده در بهبود رابطه ‌مادر- دختر. پایان‌نامه                         کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه خاتم. 

دباغی، پرویز؛ دادستان، پریرخ؛ ساعتچی، محمود. (1381). اثربخشی دو روش درمان چندوجهی و آرامش‌سازی‌تدریجی درکاهش‌اضطراب‌دانش‌آموزان مقطع متوسطه دبیرستان‌های منطقه 18 آموزش و پرورش تهران. مقاله ارائه شده در دومین کنگرۀ روان‌شناسی بالینی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 25-24 اردیبهشت.

سلطانی‌خورشید، حدیث. (1389). اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی لازاروس بر افزایش رضایت‌زناشویی‌زنان برخانم­های‌عضو بسیج سبزدشت در شهرستان رباط کریم . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم. (1387).آموزش روش حل مسأله به مادران و تأثیر آن برروابط خانوادگی، فصلنامه خانواده پژوهی، 4(13).16-5.

کدایی، ایوب. (1384). مقایسه اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس و آموزش مهارتهای مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهرستان گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

کریمی ، یوسف. ( 1383) نگرش و تغییر نگرش . تهران : نشر ویرایش . چاپ پنجم .

کوری، جرالد. (1385). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، ترجمه: یحیی سید محمدی. چاپ اول. تهران: نشر ارسباران. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2005).

مهرانی، بهناز. (1386). بررسی اثربخشی رویکرد چندوجهی لازاروس بربلوغ عاطفی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه منطقه دو آموزش وپرورش ملارد. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

Barnetta.J., Lazarus.A.A., Vasquezc,M.T., Moorehead-Slaughterd.O., & Johnsone.W. (2007). Boundary Issues and Multiple Relationships: Fantasy and Reality. Experimental and Clinical Psychopharmacology.19( 1), 40-52.

Berzonsky, M. (2004). Identitystyle, parental authority, and identity commitment. Journal of Youth and Adolescence, 33(3), 213-220.

Car.A.(2006). Family therapy:concepts, process and practice. New York: John Wiley.

Dryden, Windy & Mytton, Jill, (1999). Four approaches to counseling ahd psychotherapy. Routledge, London, Great Britain.

Hornby.G.(2000). Improving parent involvement. Londen:Cassell.

Lazarus, A.A. (2003). Multimodal behavior therapy. In W. O’Donohue, J.E. Fisher, & Steven V.Hayes (Eds.), Cognitive behavior therapy. Hoboken, NJ: Wiley.

Lazarus, A.A (2005) . Multimodal therapy .In R.J.Corsini,&D.Wedding ( eds.) , current psychotherapies.( seventh edition ) . Belmont , CA: Brooks/cole.

Lazarus, A.A ( 2006 ) . Multimodal therapy : Asevenpoint integration. In G.stricker & J.Gold ( eds. ) . ADC: APA Books.

Lazarus, A.A.( 2008). Technical eclectism and multimodal therapy , third deaft for joy lebow 21 century psychotherapists . published by john willy and sons.

Ledbetter, M.A.(2009). Family communication patterns and relational maintenance behavior: Direct and mediated association with friendship closeness. Human Communication Research,35(1),130-147.

Mash EJ, Barkley RA.(2002). Child psychopathology. 1st ed. New York: Guildford. 108-48.

Nelson, Jones, R, (2006). Theory and Practice of counseling and therapy, (4th Ed). London, SAGE publications.

Sanders, M. R., & Wooly, M. L. (2005). The relationship between maternal self-efficacy and parenting practices: implications for parent training. Child, Care, Health & Development, 31, 65-73.

Steinberg, L. (2000). The family at adolescence: Tradition and transformation. Journal of Adolescent Health, 27, 170 -178.

Twerski, R. A., & Schwartz, U. (2005). Positive parenting. NY: Pearson Company Inc.

Zhang. Q.(2007). Family communication patterns and conflict styles in Chinese parent – child relationships. Communication Quarterly,55,113-128.