بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

 خانواده، تشکلی طبیعی است که الگوهای گوناگون ارتباطی و عملکردی را درگذر زمان به خدمت       می­گیرد. این الگوها ساخت خانواده را شکل می­دهند و ضمن تعیین نقش اعضای خانواده، حیطه هر یک از اعضا را مشخص می­کند و تبادل نظر میان اعضا را تسهیل می­کند. برای این­که وظایف اصلی خانواده بهتر صورت گیرد، خانواده باید دارای ساخت و عملکردی کارآمد و سالم باشد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه بین تـعارض زنـاشویـی بـا نـشانه­­های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک بود. برای انجام پژوهش حاضر یک گروه نمونه (213 نفر) از جامعه دانش‌آموزان دوره پنجم ابتدایی شهر تبریز شامل 120 دختر و 93 پسر، با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای نسبتی انـتخاب شـدند و مورد بررسـی قرار گرفتند. مادران به پـرسشنامه تعارض زناشویی و معلمان به پـرسشنامه تـوانایـی­­ها و مشکلات کودک پاسخ دادند. نتایج تـحلیل رگـرسیون نـشانگر نـقش پیش­بینی کننده تعارض زناشویـی در نـشانه­­های عـاطفـی و رفتـاری کودک بود. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر می­توان با برنامه­های آموزش کاهش تعارض والدین، گام هایی در جهت کاهش نشانه­های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک برداشت.

کلیدواژه‌ها


بیرامی، م. (1388). تاثیر آموزش مهارت های فرزند پروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی سازی شده بر سلامت روانی و شیوه های تربیتی آن­ها. مجله اصول بهداشت روانی،  سال یازدهم. 105-114.

تهرانی دوست، م  و همکاران. (1387). تاثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی ایران، سال چهاردهم، شماره4. 371-379.

ثنایی ذاکر، ب. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

درتاج، ف و همکار. (1389). مقایسه عملکرد خانواده مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش‌فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی. فصلنامه خانواده پژوهی. 6 (2). 211-226.

صابری، هایده. (1387). همه‌گیرشناسی اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان مقطع ابتدایی. اندیشه و رفتار، 2 (8)؛19-34.

غباری بناب، ب و همکاران. (1388). میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال نهم، شماره3.  238-223.

قره باغی، فاطمه. (1389).  نقش تعارض زناشویی و رابطة والدین با کودک در نشانه ­های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک. فصلنامه پژوهش های روان شناختی، دوره13، شماره1. 89-108.

کجباف، م و همکاران. (1383). بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین با اختلالات رفتاری دختران. مطالعات زنان. سال دوم، شماره 4.

مینوچین، سالوادرو، و فیشمن، اچ چارلز. (1384). فنون خانواده درمانی. ترجمه: فرشاد بهاری و فرح سیا. تهران: رشد.

وفایی، م و همکار. (1385). بررسی رابطه عوامل پیش بینی کننده خطر و محافظ خانواده با توانمندی‌ها و اختلال‌های عاطفی- رفتاری نوجوانان. روان‌شناسی معاصر، 1، 17 -4.

 

هالاهان، دانیل و کافمن، جیمز. (1390). کودکان استثنایی: مقدمه‌ای بر آموزش‌های ویژه. ترجمه: مجتبی جوادیان. تهران: انتشارات به نشر.

 

Bronfenbrenner, U. (1995). The bio ecological model from a life course perspective: Relation of the participant observer. In P. Moen, G. H.Elder, Jr & K.luscher (Eds) , Examining lives in context (pp.559-618). Washington, DC: American Psychological Association.

Cox, M. J., Paley, B., Harter, K. (2001). Inter parental conflict and parent child relationship. In J. Grych & F. Fincham (Eds), child development and Inter parental  conflict (pp.249-272).New York: Cambridge University press.

Cummings, E.M. Kouros, C.D. & Papp, F.L. (2007). Stress and Coping. Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development,  267-281.

Davies, K.A., Macfarlane,  G.J., McBeth,  J. R., Morriss, C. Dickens. (2009). Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain. PAIN,143(3), 200-205.

Dunn, J.F. & Davies, G.K. (2001). Social Cognition in Childhood
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,14245-14250.

Ellis, B. J., Garber, J.(2000). Psychological antecedents of variation in girl’s pubertal timing: maternal depression, stepfather presence, and marital and family stress. Child Development, 72, 1617-1636.

Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586.

Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R.(2000). Using the strengths and and difficulties questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. British Journal of psychiatry, 177, 543-539.

Katz, L. F., Gottman, J. M. (1997).Buffering children from marital conflict and dissolution. Journal of clinical Child Psychology, 26, 157-171.

Kerig, P. (2000). Triangles in the family circle: Effects of family structure on marriage, parenting, and child adjustment. Journal of Family Psychology, 9, 28-43.
- McDonald, Anne. Culp, Rex E.  Noland, Deena. Anderson, Julius W.(2006). Stress, marital satisfaction, and child care provision by mothers of adolescent mothers: Considerations to make when providing services. Children and Youth Services Review,28(6),673-681.

Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nasehi, A. A., Raeisi, F., Jafari, M., Rahimani, M. (2005). The level of marital adjustment in dormitory students.Journal of Andishe va Rafter ; 37-38(10),116-121.

Wiegel, D.J., Ballard, R., Deborah, S. (1999). How couples maintain marriages. Journal of Family Relationship. 48(3), 263-270.

Levendosky, A. A., Graham-Bermann, S. A. (2001). Parenting in Battered women: The effects of domestic violence on women and their children. Journal of Interpersonal Violence, 16, 171-192.