رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ ابعاد شخصیت هگزاکوبا تیپ شخصیتی C صورت گرفته است. جامعه­ی آماری تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز را شامل می­شود که تعداد 242 نفر دانشجوی در حال تحصیل از میان آن­ها با روش خوشه­ای تک مرحله­ای به عنوان نمونه­ آماری انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های ابعاد شخصیتی هگزاکو (اشتون و لی، 2001) و مقیاس تیپ C (راهه و سولومون، 1997)، توسط آزمودنی­ها تکمیل شد. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می­باشد و داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS17 استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که تیپ­ شخصیتی C، با ابعاد برون­گرایی و گشودگی ­به ­تجربه دارای همبستگی منفی و معنی­دار (01/0>p) است. هم چنین از بین ابعاد شخصیت هگزاکو، ابعاد برون­گرایی و تهییج­ پذیری توانستند تیپ C  را پیش­بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


 

احمدی طهور، محسن؛ جعفری، عیسی؛ کرمی نیا، رضا و اخوان، حمید. (1389). بررسی ارتباط کمال­گرایی مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی سالمندان. مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، شماره 57، ص 69-64.

اسودی کرمانی، ایرج؛ اشرفیان، پروانه؛ زینالی، شیرین، ایمانی، مهدی و شبانلویی، رضا. (1388). بررسی نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه ی آن با افراد عادی. مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. دوره 16، شماره4، ص30-26.

بشیری، حسن؛ برهمند، اوشا و قمری، حسین. (1389). اعتباریابی پرسشنامه 6عاملی  شخصیتی هگزاکو. پایان نامه­ کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی.

پروین، لارنس. ای.؛ و جان، اولیور. پی. (1381). شخصیت (نظریه و پژوهش)، ترجمه: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: نشر آییژ.  

جعفری، عیسی؛ سهرابی، فرامرز؛ جمهری، فرهاد و نجفی، محمود. (1388). رابطه تیپ شخصیتیC ،منبعکنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی. روانشناسی بالینی، شماره1، ص 66-57.

چلبیانلو، غلامرضا و گروسی فرشی، میرتقی. (1389). رابطه­ آزمون پنج عاملی R- PI- NEO  با آزمونR --90SCL: نگاهی به قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سلامت روانی. مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، ص 58-51.

داودی، ایران؛ صفی خانی، آرامه و مهرابی­زاده هنرمند، مهناز. (1388). بررسی سیستم­های مغزی-رفتاری به عنوان پیش­بین­های تیپ­های شخصیتیA ،  Cو D، مجله دستاوردهای روان شناختی، سال 16، شماره 2، ص112-87.

روشن چسلی رسول و مدرسی فریبا. (1381). تیپ­‏های شخصیتی و سلامت روان بر لوپوس اریتماتوی سیستمیک و آرتریت روماتویید،  فصلنامه حکیم، دوره پنجم، شماره 4،ص 62-225.  

ریو، جان مارشال. (1388). انگیزش و هیجان، ترجمه: یحیی سید­محمدی. تهران : نشر ویرایش.

شفیعی، هانیه ؛ جاویدی، حجت­اله و کاظمی، سلطانعلی (1390). مقایسه­ویژگیهایشخصیتیبا  سلامتروانزنانومرداندارای بیماریقلبیوکلیوی، فصلنامه­ی زن و جامعه، سال 2، شماره 2، ص 62- 149.

شکری، امید؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی اله؛ سنگری، علی اکبر؛ غنایی، زیبا و رضایی، اکبر. (1384). نقش صفاتشخصیت وسبک­هایمقابله،درسلامتروانیدانشجویان: ارائهمدل­هایعلّی، تازه های علومشناختی، سال 7، شماره 1، ص 38- 28.

شولتز، دوان. پی و شولتز، سیدنی الن. (1387). نظریه های شخصیت. ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش.

شهیدی­شادکام، منظرالسادات، آزادفلاح، پرویز، و خدمت، حسین. (1387). مقایسه سبک­ها و مکانیسم­های دفاعی بیماران مبتلا به برگشت محتویات معده به مری و افراد سالم،  پژوهش در سلامت روانشناختی، سال2، شماره3، ص63 -74. 

شیخی­ساری، حسین و اسماعیلی فر، ندا (1389). رابطهفرسودگیشغلیوتیپ­هایشخصیتپنجعاملی دربینپرسنلشهرداریتهران،  فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال 1، شماره 4، ص 54-42.

محمود­علیلو، مجید؛ رزمی، شهریار و نعمتی سوگلی تپه، فاطمه. (1388). مقایسه ویژگی­های شخصیتی گروهی از گردشگران ایرانی با گروه غیر گردشگر، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 7، شماره 1، ص 62-55.

مرادی، مریم، جعفری، سید ابراهیم، عابدی، محمد رضا (1384). شادمانی و شخصیت: بررسی مروری، تازه­های علوم شناختی، سال 7، شماره 2، ص 71-60.

معظمی، داود. (1388). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران: سمت.

معمارزاده، غلامرضا و مهرنیا، احمد. (1389). بررسیضرورتتناسبشخصیتشاغل بامشاغلعملیاتی پر خطر «جذب واستخدام صحیحوافزایشکارایی»،  پژوهش‌های مدیریت در  ایران (مدرس علوم انسانی)،دوره 14، شماره 3، ص 49-227.

 مهرابی ­زاده هنرمند، مهناز؛ صفی خانی، آرامه و داودی، ایران. (1389). مقایسه تیپ­های شخصیتی A،C  و D در بیماران قلبی- عروقی، سرطانی، دیابتی و افراد غیر بیمار در شهرستان اهواز. دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی. مجموعه مقالات، ص14- 113.

Ashton, M C. & Lee, K. (2001).  A theoretical basis for the major dimensions of personality .European  Journal of Personality,15: 327-53.

Ashton,  MC. and Lee, K. (2009). An Investigation of Personality Types within the HEXACO Personality Framework, Journal of Individual Differences, 30(4): 181-87.

Garssen, B. (2007). Repression: Finding Our Way in the Maze of Concepts. Journal of Behavioral  Medicine, 30(6): 471–81.

Hosaka, T., Fukunishi, I., Aoki, T., Rahe, R. H. & Solomon, G.E.  (1999). Development of a "Type C" Iventory: Cross-Cultural Applications.  Tokai J Exp Clin  Med. , 24(2): 73-76.

Hyphantis T. ( 2010). The Greek version of the Defense Style Questionnaire: psychometric properties in three different samples, Compr. Psychia., 51(6): 618-29.    

Jovanovic, D., Lipovac, K., Stanojevic, P. & Stanojevic, D. (2011). The effectsof personality traits on driving- related anger and aggressive behaviour in traffic among Serbian drivers, Transportation Research Part F, 14: 43–53.

Matthews, G., Deary, I.J. & Whiteman, M.C. (2003). Personality Traits; Cambridge University Press.

Segerstrom  S.C. (2003). Individual differences, immunity, and cancer: Lessons from personality Psychology, Brain Behavior and Immunity, 17: 92-97.

Temohok L., (1987), Personality, coping style, emotion and cancer: towards an integrative model, Cancer Surv. , 3 (6): 545-67.