بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک­های دلبستگی و میزان بی­ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل انجام شد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری عبارت بود از کلیۀ کارمندان متأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران، که از بین آ­ن­ها 150 نفر (87 نفر مرد و 63 نفر زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان هازن وشیور (1987) و شاخص بی ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران (1987) بود. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون پس تجربی  شفه، تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین افراد دارای سبک­های دلبستگی سه گانه از نظر میزان بی ثباتی ازدواج، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون شفه نشان داد میانگین بی­ثباتی ازدواج در سبک دلبستگی اضطرابی دوسویه به طور معناداری بیش­تر از سبک دلبستگی ایمن بود (05/0P<). در این پژوهش تفاوت معناداری بین میانگین بی ثباتی ازدواج در دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی دوسویه و دو سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی مشاهده نشد. با توجه به نتایج به­دست آمده نمی­توان ادعا کرد که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به سبک اجتنابی، ثبات بیش­تری را در ازدواج تجربه می­کنند. نتایج این پژوهش می­تواند در پیش بینی و حل مسائل ازدواج کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Attachment Styles and Degree ‎of Marriage Instability among the Married Females and Males

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between attachment styles and degree of marriage instability among the married females and males.The study was a survey research and the statistical population included  all the married staff of Shahid Beheshti University. The sample group included 150) 87 male , 63 female) that were selected by available sampling method. The assessment instruments were “Hazan and Shaver Adult Attachment Style” questionnaire (1987) and Index of Marriage Instability of Edwards et al(1987).The data were analyzed by using the one-way Analysis of Variance (ANOVA) and the post-hoc Scheffe test. the result of analysis of variance revealed that There was a significant difference between the styles of attachment and degree of marriage instability. The result of post experimental analysis of Scheffe indicated that there was a significant difference  in the mean of marriage instability between secure attachment style and anxious attachment style (P<0.05). In this study there was not a significant difference in the mean of marriage instability between avoidant attachment style and mutual anxious attachment style as well as secure attachment style and avoidance attachment style. Regarding the results of this study‚ we can not point that those who have a secure attachment style rather than those who have an avoidance attachment style experience more stability in their marriage. This result may help in predicting and solving marriage issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • Marriage instability
  • Married female and males.‎

بشارت، محمد علی (1379). هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسال، (گزارش پژوهشی)، دانشگاه تهران.

تیموری، سعید (1387). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و تعارضات زناشویی، سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. تهران، ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

ثنایی، باقر. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

جلالی تبار، سمیه. (1385). پیش بینی سبک­های عشق ورزی بر اساس سبک های دلبستگی درکارمندان زن متاهل سازمان بهزیستی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

صدقی طارمی، علیرضا. (1383). رابطه بین سبک­های دلبستگی و انواع عشق در دانشجویان متاهل شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

مظاهری، محمدعلی. (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش­­وری ازدواج. مجله روان شناسی، 4(3)، 318-286.

یاری پور، ع .(1379). بررسی تأثیر طرح  مداخلات مشاوره خانواده بر میزان ثبت طلاق در محاکم دادگستری شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

 

Booth, A. &Johonson, D.R. & Booth, A.(1983). Measuring marital instability. Journal of Marriage and Family, 45, 349-387.

Booth, A. & Edwards, J. (1985).Age at marriage and marital instability. Journal of Marriage and Family, 47, 465-496.

Bottonari, K. A., Roberts, J. E., Kelly, M. A. R., Kashdan, T. B., & Ciesla, J. A. (2007). A prospective investigation of the import of attachment style on stress generation among clinically depressed individuals. Behavior Research and Therapy 45, 179- 188.

Brown.S.L.,Sanchez.L.A., Nock.S.L& 3Wright, J.D(2006).Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality,stability and divorce: a comparison of covenant versus standard marriage. Journal of social science research,35.457-470.

Crowell, J. A., Fraley, R. C., & shaver, P. R. (1999). Measurement of individual differences in adolescent and adult attachment In, J. Cassidy & P. R. shaver (Eds.), Handbook of attachment: theory, research and clinical applications (PP. 434-465). New York: The Guilford Press

Flanagan, C. (1999). Early socialization: sociability and attachment. New York. NY: Rutledge.

Gallo, L.C. & Smith, T.W. (2001). Attachment style in marriag:Adjustment and responses to interaction. Journal of Social and Personal Relationships, 18,174-190.

Hahlweg.K.,&Richter.D.(2010). Prevention of marital instability and distress. Result of an 11-year longitudinal follow-up study.Journal of Behavior Research Therapy,48.377-383.

Ly, T, M. (2010). The relationship Between Adult Attachment Styles, Hostile Attribution bias and Aggression, MA Dissertation, North Carolina University.

Markus, D. R. (2003). Addiction, attachment and social support, PhD dissertation, Chicago school of professional psychology.

Mikulincer, M. & Florian, V. & Cowan, P.A. & Cowan, C.P. (2002). Attachment security in couple relationships:A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41,213.

Waite.L.J.,Luo.Y., &Lewin .A.C(2009).Marital happiness and marital instability: consequences for psychology well-being. Journal of social science research.201-212.

Yárnoz-Yaben, S. (2010). Attachment style and adjustment to divorce. The Spanish Journal of Psychology, 13, 210-219.

Zimmermann, P., & Becker-Stoll, F. (2002). Stability of attachment representations in adolescence: The influence of ego-identity status. Journal of Adolescence, 25, 107–124.