بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان انجام گرفت.
روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش حاضر را 24 زن از زنان مراجعه کننده به یکی از خانه­های سلامت منطقه 7 شهر تشکیل دادند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش صمیمیت زناشویی بود که با مقیاس صمیمیت زناشویی، ارزیابی گردید. متغیر مستقل نیز آموزش مفاهیم نظریه انتخاب بود که طی 7 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. به منظور بررسی فرضیه­های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته­ها: پس از تعدیل نمره های پیش آزمون، اختلاف معنی داری بین آزمودنی­های (647/0=2ƞ Partial 05/0˂p، 530/38=(1،21)F) دوگروه وجود داشت و نمره­های میانگین تعدیل شده نشان داد که صمیمیت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه پس از اجرای متغیر مستقل افزایش یافته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، کاهش کنترل همسر،  استفاده کمتر از عادات مخرب خصلت کنترل گری، توجه بیشتر به کنترل رفتار خود،  استفاده از عادات مهرورزی، آگاهی دادن به همسران در مورد شدت نیازهای آنان و ایجاد حس مسئولیت در افراد برای ارضای نیازهای خود می تواند نقش مهمی در ایجاد و بهبود روابط صمیمانه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، عذرا. (1386). بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد روانی-آموزشی مبتنی بر شناختی-رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

براهنی، نسترن. (1387). تاثیر آموزش انتخاب و کنترل گلسر بر آزار عاطفی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

حسینی غفاری، فاطمه، قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1387). مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام مند در افزایش رضایت زناشویی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی،9، 2، 65-78

 دریایی، مریم. (1386). بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب و فنون واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

عباسی، مولید، حسین. (1388). بررسی تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی زوجین شهر خمینی شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

فرح بخش، کیومرث و قنبری هاشم آبادی، بهرام علی. (1385).  بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از خیانت. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 7، 2، 73-190

فرح بخش، کیومرث و همکاران. (1383).  مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض زناشویی. تازه ها و پژوهش های مشاوره، 5، 18،  33-57

گلسر، ویلیام و گلسر، کارلین. (2000). ازدواج بدون شکست. ترجمه: سمیه خوش نیت نیکو و هدی برازنده،1389 مشهد، انتشارات فراانگیزش.

نصراصفهانی، نرگس. (1390). اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

Brown, CH.D. (2009). Continuum of Healthy Communication. International Journal of Reality Therapy, 28, 1, 30-33

Brown, T. & Stuart. S. (2005). Identifying basic needs: the contextual need assessment. International Journal of reality therapy, 24, 7-10

Cameron, A. (2009). Regret, Choice Theory and Reality Therapy. International Journal of Reality Therapy, 28, 2, 40-2

Duba, J.D.&et.al. (2009).Introducing the "Basic Needs Genogram" in Reality Therapy-based Marriage and Family Counseling. International Journal of Reality Therapy, 28, 2, 15-19

Duck, S.U. & Wood, J.T. (2006). What goes up may come down: Sex and gendered patterns in relational dissolution. In M. A. Fine & J. H. Harvey (Eds.), Handbook of divorce and relationship dissolution (pp. 169–187). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Glasser, W. (1998). Choice Theory. New York: HarperCollins.

Glasser, W. (2000). Counseling with Choice Theory: The New Reality Therapy. New York: HarperCollins.

Heller, P.E. & Wood, B. (2000). The influence of religious and ethnic differences on marital intimacy: Intermarrige versus interamarriage. J Marital and Family Therapy, 26, 2, 241

Jonson, D.M. & Cohen, C.L. (2005). Problem-Solving skill andaffective expressions as predictors of Chang in marital satisfaction. J Counseling and Clinical Psychology, 73, 1, 15-27

Kirby, J.S., Baucom, D.H. & Peterman, M.A. (2005). An investigation of unmet intimacy needs in marital relationships. J Marital and Family Therapy, 31, 4, 313-25

Minnott, K.L, Pedwrsen, D. & Mannon, S. (2010). The emotional Terrain of parenting and marriage: emotion work and satisfaction. The Social Screuce Journal, 47, 747-61

Mirgain, Sh. A. & Cordova, J.V. (2007). Emotion skills and marital health: The association between observed and self-reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. J Social and Clinical Psychology, 26, 9, 983-1009

Patrick, S. & et.al. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359- 67.

Pielage, S., Luteinjin, F. & Arrindell, W. (2005). Adult attachment, intimacy and psychological distress in a clinical and community sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 455-64

Pound, P. & Duchac, N. (2009). Driven by Goals: Choice Theory and the HELP Method. International Journal of Reality Therapy, 28, 2, 36-9

Weinberger, M.I., Hofstein, Y. & Whitbourne, S.k. (2008). Intimacy in young adulthood as a predictor of divorce in midlife, personal Relationship, 15, 551-7