مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

شناخت نظام ارزش­ها و رابطه آن با مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر، به سبب وجود ظرفیت­های مناسبِ جامعه دانشجویی و رغبت وافر  زنان برای سهیم شدن در تصمیم گیری­ها و مشارکت در برنامه­ریزی­ها و سیاست گذاری­ها، از اهمیت ویژه­ای  برخوردار است. در این پژوهش رابطه میان نظام ارزش­ها و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور میاندوآب در نمونه­ای به اندازه  352  نفر مورد مطالعه قرار گرفته است و حجم این نمونه به وسیله­ی فرمول کوکران به دست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه بوده است و روش تحقیق پیمایشی است. ابعاد شش­گانه نظام ارزش­ها از نظریه ارزشی آلپورت گرفته شده است. نتایج به دست آمده از انجام آزمون­های آماری نظیر آزمون تی و آزمون ضریب همبستگی، حاکی از این واقعیت است که بین ارزش­های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و علمی با مشارکت اجتماعی رابطه­ی معنی­داری وجود دارد. و دانشجویان دختر و پسر از نظر نظام ارزش­ها و مشارکت اجتماعی متفاوت هستند. بر اساس یافته­های پژوهش، میزان مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان مورد مطالعه با میانگین 66/77 در سطح بالایی قرار داشته و میانگین مشارکت اجتماعی دختران بیش از پسران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study The relation Between Values System and Social ‎Participation among The male and female students payam noor of ‎Miandoab in 89-90‎

چکیده [English]

Participation is one of the important issues in the studies of humanities and soeical sciences due to its relation with development, democracy,and modern government.Sosial Participation in social plannings and decision-makings. voluntary participation in social plannings and decision-makings. Value system is a guide to human behavior as well as a determing factor of the performance of the performers.Due to the existence of suitable student potentials and females immense willingness to contribute in decision-makings and to participate in plannings and policy-makings, recognizing the system of values , its relation with the students’ social participation in existing suitable capacity of the students community , high willingness to participation in decision making , and participation in planning and policy- making are very important. The present study attempts to answer these basic question :1) which aspects of the system of values is associated with social participation?2)Are there any differences between the value system and social participation of male and female students?In the present research,the relation between the value system andsocial participation of the students of Miandoab payam Noor Univerity has been studied.The sample size is 382‚obtained by using Cochrans formula.The research is a survey,and the data collection tool is a guestionnaire.The six dimension value system is taken from Alport’s value theo In this study, the sample size  is accomplished by Kokran formula. collecting the data, questionnaire is used and the method is survey. The achieved result from statistical tests including t- test and Pearson  correlation coefficient for examining the relations between students social participation and value system that there is significant difference between variables like Sociological value, political value,   Religious value , scientific value  with social participation, whereas; there is no significant relation between , economical value and  art value  whit social participation. The male and female students differe in terms of values and social participation.          
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • value system
  • participation
  • Social participation.‎

 

آنا ستازی، ا. (1371). روان آزمایی. ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

اینگلهارت، رونالد. (1382). فرهنگ و دمکراسی.  ترجمه: علی مرتضویان. ارغنون، شماره بیستم.

باور، یوسف. (1374). «بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر نگرش آنان نسبت به مشارکت سیاسی زنان». پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز.

توسلی، غلام عباس. (1382) . مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

تیموری، کاوه. (1377). بررسی و مقایسه نظام ارزش­های پسران و پدران و عوامل مرثر بر آن در شهر تهران. تهران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

رضایی، عبدالعلی. (1375). مشارکت اجتماعی، هدف یا ابزار توسعه. تهران، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره110-109، موسسه اطلاعات.

رفیع پور، فرامرز. (1372). توسعه و تضاد. تهران، شرکت سهامی انتشارات .

روشه، گی. (1376). کنش اجتماعی. ترجمه: هما زنجانی زاده.  مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی. چاپ چهارم.

ریترز، جورج. (1382). نظریه­های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی.

ساروخانی، باقر و امیر پناهی، محمد. (1385). ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی. مجله پژوهش زنان، دوره چارم، شماره سوم، 60-31 .

 سرایی، حسن. (1384). مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق. تهران، انتشارات سمت .

سفیری، خدیجه و شریفی، نیره. (1384). بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع. نامه علوم اجتماعی، شماره 25، 105-77 .

شادی طلب، ژاله. (1382). مشارکت اجتماعی زنان. مجله­ پژوهش زنان، سال 3،  شماره  7 .

شولتز،د، شولز،س. (1386). نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران،نشر ویرایش، ویراست هفتم.

 شیری ، محمد. (1383). بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان. پایان­نامه کارشناسی. تبریز، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی.

 صفری شال، رضا. (1381). عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر میزان مشارکت زنان روستایی. طرح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان.

 قنبری، وجیهه. (1380). زنان در پست های مدیریتی. روزنامه خراسان، شماره 150.

کتابی، محمود. ( 1382). توانمند سازی زنان بر مشارکت در توسعه. فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، سال 3، شماره 7، پاییز، 5-30.

کرایب، یان. (1378). نظریه های اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه: عباس مخبر. تهران، انتشارات آگاه .

 Allport, G: V, Vernon, p, E and Lindzey)1960). studyof Values, Boston. Houghton Miffilin Company.

   Uqbomeh. Georg M.M (2001). Empowering Women in Agriculture Sustainable Rural development, Community development Education for Journal 36 (4) :292-300.

Vicheka, Lay. (2005). Cambodian Women and Barriers to Social Participation. Web page, 3January. Retrieved 29 May 2007.

Willinger, Beth: Women in Higher Education in LOUISTANA, online   Available.

 Bhasin J.K (1996), The Goal Is Employment of Human Values: Development and Education in South Asia , Adult Challenges  for Women PP.22-45 ,  Education and  Development