مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

شناخت نظام ارزش­ها و رابطه آن با مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر، به سبب وجود ظرفیت­های مناسبِ جامعه دانشجویی و رغبت وافر  زنان برای سهیم شدن در تصمیم گیری­ها و مشارکت در برنامه­ریزی­ها و سیاست گذاری­ها، از اهمیت ویژه­ای  برخوردار است. در این پژوهش رابطه میان نظام ارزش­ها و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور میاندوآب در نمونه­ای به اندازه  352  نفر مورد مطالعه قرار گرفته است و حجم این نمونه به وسیله­ی فرمول کوکران به دست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه بوده است و روش تحقیق پیمایشی است. ابعاد شش­گانه نظام ارزش­ها از نظریه ارزشی آلپورت گرفته شده است. نتایج به دست آمده از انجام آزمون­های آماری نظیر آزمون تی و آزمون ضریب همبستگی، حاکی از این واقعیت است که بین ارزش­های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و علمی با مشارکت اجتماعی رابطه­ی معنی­داری وجود دارد. و دانشجویان دختر و پسر از نظر نظام ارزش­ها و مشارکت اجتماعی متفاوت هستند. بر اساس یافته­های پژوهش، میزان مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان مورد مطالعه با میانگین 66/77 در سطح بالایی قرار داشته و میانگین مشارکت اجتماعی دختران بیش از پسران می باشد.

کلیدواژه‌ها


 

آنا ستازی، ا. (1371). روان آزمایی. ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

اینگلهارت، رونالد. (1382). فرهنگ و دمکراسی.  ترجمه: علی مرتضویان. ارغنون، شماره بیستم.

باور، یوسف. (1374). «بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر نگرش آنان نسبت به مشارکت سیاسی زنان». پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز.

توسلی، غلام عباس. (1382) . مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

تیموری، کاوه. (1377). بررسی و مقایسه نظام ارزش­های پسران و پدران و عوامل مرثر بر آن در شهر تهران. تهران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

رضایی، عبدالعلی. (1375). مشارکت اجتماعی، هدف یا ابزار توسعه. تهران، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره110-109، موسسه اطلاعات.

رفیع پور، فرامرز. (1372). توسعه و تضاد. تهران، شرکت سهامی انتشارات .

روشه، گی. (1376). کنش اجتماعی. ترجمه: هما زنجانی زاده.  مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی. چاپ چهارم.

ریترز، جورج. (1382). نظریه­های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی.

ساروخانی، باقر و امیر پناهی، محمد. (1385). ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی. مجله پژوهش زنان، دوره چارم، شماره سوم، 60-31 .

 سرایی، حسن. (1384). مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق. تهران، انتشارات سمت .

سفیری، خدیجه و شریفی، نیره. (1384). بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع. نامه علوم اجتماعی، شماره 25، 105-77 .

شادی طلب، ژاله. (1382). مشارکت اجتماعی زنان. مجله­ پژوهش زنان، سال 3،  شماره  7 .

شولتز،د، شولز،س. (1386). نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران،نشر ویرایش، ویراست هفتم.

 شیری ، محمد. (1383). بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان. پایان­نامه کارشناسی. تبریز، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی.

 صفری شال، رضا. (1381). عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر میزان مشارکت زنان روستایی. طرح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان.

 قنبری، وجیهه. (1380). زنان در پست های مدیریتی. روزنامه خراسان، شماره 150.

کتابی، محمود. ( 1382). توانمند سازی زنان بر مشارکت در توسعه. فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، سال 3، شماره 7، پاییز، 5-30.

کرایب، یان. (1378). نظریه های اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه: عباس مخبر. تهران، انتشارات آگاه .

 Allport, G: V, Vernon, p, E and Lindzey)1960). studyof Values, Boston. Houghton Miffilin Company.

   Uqbomeh. Georg M.M (2001). Empowering Women in Agriculture Sustainable Rural development, Community development Education for Journal 36 (4) :292-300.

Vicheka, Lay. (2005). Cambodian Women and Barriers to Social Participation. Web page, 3January. Retrieved 29 May 2007.

Willinger, Beth: Women in Higher Education in LOUISTANA, online   Available.

 Bhasin J.K (1996), The Goal Is Employment of Human Values: Development and Education in South Asia , Adult Challenges  for Women PP.22-45 ,  Education and  Development