رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

آنومی به معنای شرایط بی‌هنجاری می­باشد که حاصل آن، خلاء اخلاقی، تعلیق قواعد و بی‌قانونی است. آنومی از جمله مسائل اجتماعی ناشی از دوران گذار در هر جامعه است که البته جوان بودن جمعیت کشور ما نیز بر اهمیت آن می‌افزاید. احساس آنومی در این مطالعه بعنوان متغیر وابسته و رابطه آن با برخی متغیرهای مستقل از جمله سن، جنسیت، وضع‌ تأهل و پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجویان مطالعه شده است. در این تحقیق از نظریه­های جامعه‌شناسانی مانند دورکیم و مرتون استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و جامعه‌ آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و حجم نمونه 385 نفر می­باشد که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی و LSD به کار رفته است. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که میزان احساس آنومی در بین دانشجویان مورد بررسی درحد متوسط به بالا است و تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان گروه های سنی مختلف، دانشجویان دختر و پسر و نیز دانشجویان مجرد و متأهًل از نظر میزان احساس آنومی اجتماعی مشاهده نگردید ولی بین دانشجویان متعلق به پایگاه­های اقتصادی – اجتماعی مختلف از نظر میزان احساس آنومی اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان متعلق به پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالا، بیشتر از پایگاه اجتماعی- اقتصادی متوسط و پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elationship of Gender and Demographic Variables with the Feeling of ‎Anomie among the Students of Islamic Azad University - Tabriz ‎Branch

چکیده [English]

Anomie means normlessness conditions, moral emptiness, norms abeyance and anarchy. It is one of the social problems resulting from transient periods in every society. Of course, the young age of our country’s population enhances its importance. In this research, feeling of anomie is surveyed as the dependent variable through surveying independent variables - individual factors (age, gender, marital status, socio-economie status). The theories of sociologists such as Durkheim and Merton have been used in the research. The research is a survey and a sample of 385 students has been chosen by stratified random sampling .Pearsonُs correlation coefficient, T-test, and ANOVA have been used for the testing of the hypotheses. The research findings indicate that the amount of feeling of anomie in the students is higher than average (Average score 55.61 with standard deviation of 13.45  ). A significant difference in the feeling of anomie was not seen among the students of different age groups, gender and marital status. However, a significant relationship was seen between the feeling of anomie and the studentsُ socio- economic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of social anomie
  • socio- economic status
  • gender
  • marital status
  • ‎Age
  • Students.‎

آرون، ریمون. (1364). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

 بیرو، آلن. (1367). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.

 پیران، پرویز. (1384).  آنومی در تهران، خانه‌ی هنرمندان، تهران: سخنرانی.

سلیمی، علی و داوری، محمد. (1386). جامعه‌شناسی کجروی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 شیانی، ملیحه و محمدی، محمد. (1384). تحلیل جامعه‌شناسی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.

 عبداللهی، محمد. ( 1375). جامعه‌شناسی بحران هویت. نامه پژوهش، سال دوم، پاییز و زمستان، شماره 302، 163-125.

رفیع‌پور، فرامرز. (1375). وسائل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌ها. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رفیع‌پور، فرامرز. (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی در تهران. انتشارات سروش.

 محسنی تبریزی، علیرضا. (1370). بیگانگی. نامه علوم اجتماعی. دوره‌ی جدید، جلد دوم، شماره 2، تابستان، 70-25.

ممتاز، فریده. (1385). انحرافات اجتماعی. تهران، شرکت سهامی انتشار.

میلر، دلبرت. (1384). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی. ترجمه: هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.

 کوزر، لوئیس. (1368). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

 کوئن، بروس. (1384). درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمه: غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات فرهنگ معاصر.

 گیدنز، آنتونی. (1373). جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.