بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی (ایمن، اجتنابی، اضطرابی) و نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران  با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و تحقیقات کاربردی است. حجم نمونه طبق اصول صحیح و علمی 388 نفر می­باشد که پس از حذف پرسشنامه‌های معیوب، 377 پرسشنامه باقی­مانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
برای جمع آوری داده‌ها ابزارزیر به­کار رفته است:
الف) پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید
ب) پرسش‌نامه پیش از ازدواج (PMI)
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و ...) و به منظور آزمون سؤال‌های پژوهش از آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج نشان داد: بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد. از روی نمره سبک دلبستگی می‌توان نگرش نسبت به ازدواج را مورد پیش‌بینی قرار داد. ولی بین سبک دلبستگی اجتنابی و  اضطرابی  با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود ندارد و نیز بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اینگهارت، رونالد. (1382). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی. ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.

ابراهیمی، نسترن. (1387). بررسی تاثیر آموزش و انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

برک، لورا، ای. (۲۰۰۲). روان شناسی رشد. ترجمه: یحیی سید محمدی .(۱۳۸۷). تهران: انتشارات ارسباران.

برزگر، ناصر. (1385). بررسی اعتبار و روایی سیاهه ارزیابی آمادگی ازدواج اشتنبرگ (PMI)؛ شورای تحقیقات کاربردی دانشگاه های استان زنجان.

تابع جماعت، محمدرضا. (۱۳۸۶). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

جانسون، سوزان ام. ویفن، والری ای. (2003). فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه: فاطمه بهرامی، عذری اعتمادی، سعیده بطلانی، روناک عشقی، مهناز جوکار، محمدمسعود دیاریان، ناصر یوسفی، شیوا رضوان، پریسا نیلفروشان، علی نویدیان، اعظم صالحی.(1388).

حسینی، سید شایسته. (۱۳۸۸). اثربخشی آموزشی مؤلفه‌های درون فردی و بین فردی هوش هیجانی بر سبک‌های دلبستگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

خانجانی، زینب. (1384). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: انتشارات فروزش.

خانجانی. زینب، دادستان. پریرخ. (1382). بررسی رابطه نشانه­های مرضی مادر با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری / اجتماعی کودکان پیش دبستانی. مجله روان شناسی، سال هفتم، شماره 27، 252-233.

ساروخانی، باقر. (1381). مقدمه­ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.

ستیر، ویرجینیا. (۲۰۰۰). آدم سازی در روان‌شناسی خانواده. ترجمه: بهروز بیرشک .(۱۳۸۸). تهران: انتشارات رشد.

شریفی، ماندانا. (۱۳۷۹). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با انواع مکانیزم های دفاعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

دوست محمدی، یحیی. (1389). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد سه‌گانه عشق اشترنبرگ با سازگاری زناشویی در بین معلمان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شهریار سال تحصیلی 89-88. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

صابری زفرقندی، زهره. (۱۳۸۸). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و خویشتن پنداری با رضایت زناشویی معلمان متأهل شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.

مظاهری، محمدعلی. (1379). نقش دلبستگی در کنش وری ازدواج. مجله روان شناسی 15، سال چهارم، شماره 3. 286-318.

مظاهری، محمدعلی .(1377). الگوی دلبستگی نوزادان ایرانی. مجله روان شناسی، سال دوم، شماره 4. 292-315.

مظاهری، محمدعلی.(1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش ورزی ازدواج، مجله روان شناسی، سال 4، شماره 15، صص 296-286.

نظری، علی محمد، نوابی نژاد شکوه. (1385). بررسی تاثیر مشاوران راه محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 5، شماره 20، 85-53.

نوری، نسیم. (1388). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش افراد به عشق و تاثیر آن­ها بر معیارهای ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

عارفی، مختار. نوابی نژاد، شکوه. ثنایی، باقر. (۱۳۸٥). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن مشاوره ایران. تابستان ۱۳۸٥.جلد٥. شماره ۱۸.

Bowlby,j., 1969, 1973, 1989, Attachment and loss vo1.2. separation, anxiety and anger, New York, Basic books

Cann, A. , normal, M. A, Welborrn. J. L. , Calhoune, L.C. (2007).

Collin, V.L. (1996). Human Attachment. The MC Graw-Hill companies, Inc

Dainton, M. (2007). Attachment and marital maintenance. Communication  Quarterly. Vol. 55. Issue 3 January 2007.

David.olsson., Defrain, J & olson  A. K.(1999). Building Relationship. Developing Skills for Life Innovation.

David. H. Olsson, personal communication cited in Stanley, S.M.(2001). Making a case for Premarital Education. Family Relations,50,272-280. Hazen,C & Shaver,P.(1987). Attachment as an Organizational Framework forresearch on close Relationship. Psychological Ingurity, 5, 7-22

Ghobary  Bonab, B. Haddadi, A.A (2011). Relation among quality of attachment, Paranoid ideation, and somatization in college students. Procedia in social and Behavioral sciences

Jonsson, F.H (2000). Parental divorce: long – term effects on mental health. Family relations and adult sexual behavior,41,101-105

Martin, P.d., Martin, D, Martin, M.(2001). “Adolescent Premarital Sexual Activity, Cohabition, and Attitudes Toward Marrige”. ADOLESENCEl.36, (143), 601-609

Mikulincer, M. , and Shaver, P. R. (2003). The attachment behavior system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal. In M. P. Janna (Ed). Advances in experimental social psychology 35, 53- 152. New York: Academic press.

Rosen. Grandon, d.R., Meyers,d. E, & Hattic,d.A.(2004). The relation Ship between marital characteristic, marital interaction  process and marital satisfaction. Journal of counseling and  Development, 201, 580.

Shi, L. (2003). The aessociation between adult attachment styles and conflict resolution in romantic relationship. American journal of family therapy, 31, 143-157.

Wei, m; Vogel, D. L. ; Ku, T. ; and Zakalik, R.A. (2005). Adult Attachment Affect Regulation, Negative mood, and Interpersonal problems:The Mediating Roles of Emotional Reactivity and emotional cut off, journal of counseling psychology, Vol. 52, No.1, 14-24.www.interscience.wiley.com